Geen ontheffing depot bij onduidelijkheid samenstelling openstaande bedrag

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten / Depot    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 31502

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het reglement van de commissie bepaalt dat de commissie, indien de consument de betaling van een goed of dienst waarover het geschil gaat achterwege heeft gelaten, in de regel zal verlangen dat de consument een bedrag ten hoogste gelijk aan het nog openstaande factuurbedrag bij haar deponeert. Dit brengt mee dat de commissie bevoegd is geheel of gedeeltelijke vrijstelling van deze verplichting te verlenen. In het onderhavige geschil heeft de consument bezwaar gemaakt tegen de verlangde depotstorting, zodat de commissie zich genoodzaakt ziet dienaangaande een beslissing te nemen.   Kern van de geschillenregeling is dat de ondernemer moet gedogen dat een geschil door de commissie wordt behandeld, als de consument dat wenst. Hiertegenover staat dat de ondernemer verzekerd moet zijn van de betaling van datgene dat volgens de commissie verschuldigd is. Die zekerheid wordt verkregen door de in het reglement van de commissie voorgeschreven depotstorting. De consument lijdt hierdoor geen nadeel, omdat hij het depotbedrag terugkrijgt als en voor zover de vordering van de ondernemer wordt afgewezen. Daarom is de consument in beginsel tot depotstorting verplicht.   De consument heeft bij brief van 4 februari 2010 gevraagd om vrijstelling, omdat het hem – zonder nadere specificatie – niet duidelijk is hoe het in depot te storten bedrag is samengesteld. De ondernemer heeft bij brief van 22 februari 2010 aan de commissie laten weten dat hij een depotstorting ten bedrage van € 298,98 wenst. Naar het oordeel van de commissie heeft de consument onvoldoende redengevende argumenten aangevoerd om hem een vrijstelling te verlenen als gevraagd. Het verzoek van de consument zal dan ook worden afgewezen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 14 april 2011.