Geen opzegvergoeding verschuldigd; consument is geen redelijke mogelijkheid geboden om van de door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden kennis te nemen

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 56880

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op een in rekening gebrachte opzegvergoeding.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 17 december 2010 heb ik het contract met de ondernemer voor zowel gas als elektriciteit per eerstkomende vervaldatum opgezegd. Op 3 januari 2011 ontving ik het bericht van de ondernemer dat als opzegdatum 31 december 2011 diende te gelden, aangezien de overeenkomst automatisch met een jaar was verlengd. Als gevolg hiervan heeft de ondernemer een opzegvergoeding in rekening gebracht van € 50,– voor gas en € 50,– voor elektriciteit. Ik meen dat ik bijtijds heb opgezegd. Ik heb om terugstorting van de opzegvergoeding gevraagd, maar de ondernemer weigert de opzegvergoeding terug te betalen. De ondernemer dient mij de opzegvergoeding vermeerderd met rente en kosten terug te betalen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft de overeenkomst per 17 december 2010 opgezegd. Bij een leveringsovereenkomst voor bepaalde tijd hanteren wij een opzegtermijn van 30 dagen. Om de overeenkomst per 31 december 2010 te laten eindigen had de consument derhalve voor 30 november 2010 moeten opzeggen. Omdat dit niet is gebeurd hebben wij de opzegvergoeding in rekening gebracht. Wij zijn van mening dat wij recht hebben op de opzegvergoeding.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft bij brief van 4 juli 2011 een transcriptie van het telefoongesprek d.d. 16 september 2009 overgelegd, waarbij tussen de ondernemer en de consument een leveringsovereenkomst tot stand is gekomen. De omstandigheden waaronder dit heeft plaatsgevonden laten zich – voor zover hier van belang – door de transcriptie als volgt weergeven.   Verkoper: U gaat vandaag 16-09-2009 een overeenkomst aan met [naam ondernemer] voor de levering van groene stroom en gas met een proefperiode van drie maanden. U heeft gekozen voor een vast contract tot en met 31-12-2010. [naam ondernemer] levert u groene stroom tegen het volgende tarief per kWh. Het enkele tarief is € 0.0809. Het hoogtarief is € 0.0965. Het laagtarief is € 0.0613. Het vastrecht voor stroom is € 23.85 per jaar. De leveringstarieven zijn inclusief BTW en exclusief energiebelasting en de regiotoeslag. [naam ondernemer] zet de leveringstarieven voor stroom en voor gas tot en met 31-12-2010 vast zodat u geen last heeft van prijsstijgingen. U bent tevens een overeenkomst aangegaan met [naam ondernemer] voor de huur van de slimme meter voor stroom en gas. Deze overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar. De huurprijs bedraagt € 4.97 per maand inclusief BTW. Gaat u hiermee akkoord?   Consument: stilte…. Ja ja ja   Verkoper: Gaat (u) hiermee akkoord, meneer?   Consument: Ja, ja dat is goed.   Verkoper: Voor de volledigheid wil ik u erop wijzen dat u naast de leveringskosten ook kosten voor het transport en het netwerk betaalt. De hoogte hiervan is afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting. [naam ondernemer] zal deze kosten met u verrekenen zodat u alle kosten voor stroom en gas overzichtelijk op één rekening ontvangt. U machtigt [naam ondernemer] om de totale maandelijkse kosten te incasseren van rekening 65.13.30.181. Is dat akkoord?   Consument: Ja   Verkoper: Welkom als klant bij [naam ondernemer]. Binnen twee weken ontvangt u het [naam ondernemer] welkomstpakket waarin we de zojuist gemaakte afspraken schriftelijk aan u bevestigen. Ook staat daarin het gratis telefoonnummer van [naam ondernemer] waarnaar u kunt bellen voor eventuele vragen. Op de met u aangegane overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden plus de actievoorwaarden met betrekking tot de 1.000 kWh gratis stroom en voucher voor het gratis officiële wedstrijdshirt kunt u nalezen op “[websitevermelding van ondernemer]”. Voor de slimme meter zijn de Algemene Voorwaarden Meterverhuur en meetdiensten [naam ondernemer] van toepassing. Dan stop ik nu de opname”.   Hoewel niet geheel eenduidig verstaat de commissie de klacht van de consument zo dat hij zich beroept op de vernietigingsgrond als bedoeld in artikel 6:233 BW. De commissie is van mening dat dit beroep slaagt. Gezien de bovenvermelde omstandigheden waaronder de overeenkomst tot stand gekomen is kan niet worden aangenomen dat de ondernemer aan de consument een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden – waarin kennelijk een opzegtermijn van 30 dagen is opgenomen – kennis te nemen. Nu het niet mogelijk was om de algemene voorwaarden ter hand te stellen kon slechts aan die mogelijkheid worden voldaan door voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de consument bekend te maken op welke wijze de consument van de inhoud van die voorwaarden kon kennis nemen.    Uit de transcriptie van het gevoerde gesprek op 16 september 2009 blijkt dat de consument pas na akkoord te zijn gegaan met de leveringsovereenkomst – waardoor het aanbod van de ondernemer werd aanvaard – gewezen is op het bestaan van algemene voorwaarden. Dit blijkt uit de verwijzing door de ondernemer naar de gemaakte afspraken en uit het feit dat de ondernemer pas na haar verwelkoming van de consument als klant – waarmee de inmiddels gesloten overeenkomst namens de ondernemer impliciet werd bevestigd – bekend maakte dat algemene voorwaarden van toepassing waren.   Anders dan bij het ter hand stellen van algemene voorwaarden, waarbij de eis wordt gesteld dat voor de toepasselijkheid van die voorwaarden de terhandstelling voor of bij het sluiten van de overeenkomst moet plaatsvinden, dient indien terhandstelling niet mogelijk is, voor de sluiting van de overeenkomst bekend te zijn gemaakt op welke manier de consument van die voorwaarden kan kennisnemen. Aan deze eis heeft de ondernemer niet voldaan, zodat niet kan worden aangenomen dat de consument een redelijke mogelijkheid heeft gehad om voor het sluiten van de overeenkomst van de algemene voorwaarden kennis te nemen.   Op grond van bovenstaande was de consument niet gehouden om een opzegtermijn van 30 dagen in acht te nemen. De consument kon daardoor rechtsgeldig de ondernemer op 17 december 2010 berichten dat hij de overeenkomst na 1 januari 2011 niet wenste voort te zetten, zonder dat een opzegvergoeding verschuldigd werd.   Op grond van bovenstaande is de klacht van de consument gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument de door haar in rekening gebrachte opzegvergoeding van totaal € 100,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 16 september 2011.