Geen overeenkomst tot stand gekomen; klacht ongegrond.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Totstandkoming overeenkomst    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 71745

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een volgens de consument tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht om voor een bedrag (tegoedbon) van € 2.500,– ten behoeve van de woning aan de [adres] (hierna te noemen: de woning) diensten en/of zaken op het terrein van de woninginrichting te leveren.   De consument heeft de klacht op 24 augustus 2012 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Blijkens een folder- en internetactie heeft de consument als koper van de op de internetsite vermelde woning recht op een van de ondernemer te ontvangen bedrag of tegoedbon van € 2.500,– om de woning te stofferen. De ondernemer wil dat aanbod echter ten onrechte niet gestand doen.   De consument verlangt, na wijziging en zoals ter zitting toegelicht, dat de ondernemer zijn verplichting nakomt om voor een bedrag (tegoedbon) van € 2.500,– ten behoeve van de woning diensten en/of zaken op het terrein van de woninginrichting te leveren.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer wilde met de actie klanten een wooncheque aanbieden bij de (ver)koop van een huis. De ondernemer heeft daartoe ook de woning op de site gezet maar omdat de bijbehorende actievoorwaarden niet gecommuniceerd zijn en de niet ingelichte huisverkoper de verkoopprijs niet met € 2.000,– heeft opgehoogd, dacht de consument ten onrechte zomaar een voordeel van € 2.500,– van de ondernemer te kunnen ontvangen. De ondernemer betreurt de ontstane situatie en heeft de consument niet willen misleiden. Gelet op de bij een geslaagde wooncheque-actie door de ondernemer gedragen € 500,– heeft de ondernemer, zoals ter zitting is toegelicht, op 24 september 2012 een tegemoetkoming van € 500,– aangeboden.   Beoordeling van het geschil   De commissie overweegt het volgende.   Nu sprake is van een geschil tussen consument en ondernemer over de totstandkoming van een overeenkomst met betrekking tot door de ondernemer te leveren diensten en/of zaken op het terrein van de woninginrichting, heeft de commissie ingevolge artikel 3 Reglement tot taak het geschil te beslechten.   De consument baseert zijn verzoek op een aan de ondernemer verweten tekortkoming in de nakoming van zijn verplichting om hem voor een bedrag (tegoedbon) van € 2.500,– ten behoeve van de woning diensten en/of zaken te leveren. Die verplichting vloeit volgens de consument voort uit de overeenkomst die tot stand is gekomen door zijn aanvaarding van het door de ondernemer gedane actie-aanbod. Het bedoelde actie-aanbod bestond uit een door de ondernemer in een huis aan huis verspreide folder geplaatste advertentie met de navolgende tekst: “Kijk op onze website naar de huizen die er met een speciale [naam stoffeerdersbedrijf] actie op staan. Bij aankoop van een woonhuis ontvangt u een tegoedbon t.w.v. € 2.500,- voor het stofferen van uw nieuwe huis!”. Op de bewuste website stond de woning vermeld en de tot stand gekomen overeenkomst houdt volgens de consument (blijkens zijn aan de commissie gerichte brief van 17 december 2012) “in dat klagers tot een bedrag van € 2.500,- goederen uit het assortiment cadeau krijgen”.   Gevraagd naar de volgorde van de verschillende gebeurtenissen verklaart de consument ter zitting dat hij de woning op grond van een eerder met een derde gesloten koopovereenkomst op 1 oktober 2012 geleverd heeft gekregen, dat zijn moeder hem in de tussenliggende periode heeft gewezen op de actie van de ondernemer waarna zijn partner met de ondernemer heeft gebeld om over de actie te worden voorgelicht, dat de ondernemer in dat telefoongesprek heeft aangegeven wat de actie inhield en dat deze niet voor personen als de consument was bedoeld, maar dat de consument na dat telefoongesprek bij aangetekende brief het actie-aanbod van de ondernemer heeft aanvaard terwijl de ondernemer na dat telefoongesprek de tegemoetkoming van € 500,– heeft aangeboden.   Zo de ondernemer met zijn openbare actie-aanbod al zijn wil tot het sluiten van de door de consument gewenste overeenkomst heeft geuit of de schijn daartoe heeft gewekt, wist de consument op basis van het gevoerde telefoongesprek dat de ondernemer zo’n overeenkomst met hem niet wilde sluiten, althans had de consument dit behoren te weten. Nu de consument dat actie-aanbod sinds dat telefoongesprek in ieder geval niet (meer) heeft mogen begrijpen als een door de ondernemer gewild, althans tot hem gericht, aanbod heeft de ondernemer zich tegen de consument mogen beroepen op het ontbreken van zijn daarmee overeenstemmende wil en mocht de consument er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat zijn aanvaarding van het niet door de ondernemer gewilde aanbod tot de door de consument gewenste overeenkomst zou leiden. Dit leidt er toe dat de door de consument aan zijn verzoek ten grondslag gelegde overeenkomst niet tot stand is gekomen, zodat de klacht ongegrond moet worden geoordeeld.   Doordat de consument het ter zitting door de ondernemer herhaalde aanbod van een tegemoetkoming van € 500,– niet heeft aanvaard, is het aanbod vervallen. Het staat de ondernemer vrij om het vervallen aanbod alsnog gestand te doen, maar hij is daartoe niet verplicht en de consument mag dat niet eisen.   De commissie beslist als volgt.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 4 juni 2013.