Geen overeenkomst tot stand gekomen, schadevergoeding voor consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Centrale Antenne Inrichtingen    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: CAI10-0001

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het leveren van radio- en televisiesignalen.   De consument heeft een bedrag van € 44,25 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 4 november 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Tussen de consument en de ondernemer is niet sprake van een overeenkomst. Desondanks heeft de ondernemer bij de consument bedragen in rekening gebracht en bedragen geïncasseerd. De consument heeft hiertoe nimmer een machtiging afgegeven.   De consument verlangt teruggave van de betaalde bedragen ad € 200,23 en de vaststelling dat tussen de consument en de ondernemer geen overeenkomst bestaat. De consument verlangt voorts vergoeding van zijn schade wegens geleden ongemak.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft in het kader van een actie twee brieven aan de consument gestuurd, met de bedoeling de consument te bewegen tot het aangaan van een overeenkomst. De consument heeft nooit gereageerd. De ondernemer heeft op 15 januari 2009 een abonnement voor normale kabeltelevisie toegevoegd bij de consument.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft gesteld nimmer een overeenkomst met de ondernemer te hebben afgesloten en evenmin een machtiging tot automatische incasso afgegeven.   De ondernemer bevestigt dat er nimmer een machtiging tot automatische incasso is gegeven. Tevens geeft de ondernemer aan wel brieven te hebben gestuurd naar de consument om te komen tot een overeenkomst, maar vermeldt daarbij dat de consument daarop niet heeft gereageerd. Daarmee erkent de ondernemer naar het oordeel van de commissie dat geen overeenkomst tot stand is gekomen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is. Dit betekent dat de ondernemer de geïncasseerde bedragen moet teruggeven. Tevens acht de commissie gronden aanwezig voor een schadevergoeding. Immers, de consument heeft een zeer lange tijd tevergeefs getracht het ten onrechte door de ondernemer geïncasseerde terug te vorderen, heeft hiertoe kosten moeten maken en heeft zich uiteindelijk gedwongen gezien de Geschillencommissie in te schakelen; om naar de zitting te komen heeft de consument de afstand [woonplaats] – Den Haag moeten afleggen, met de auto. De commissie zal de vergoeding naar redelijkheid vaststellen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie stelt vast dat er tussen de consument en de ondernemer geen rechtsverhouding bestaat die leidt tot enerzijds verplichting tot levering van radio- en televisiesignalen en anderzijds tot betaling van een prijs daarvoor.   De ondernemer dient aan de consument het bedrag van € 200,23 terug te betalen.   De ondernemer betaalt daarnaast aan de consument een vergoeding van € 250,–.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Betaling van voormelde bedragen dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 50,–.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag wordt teruggestort aan de consument.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen, op 14 juli 2010.