Geen overeenkomst tot stand gekomen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 44993

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 16 oktober 2009 tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft daarbij in opdracht van een transportbedrijf werkzaamheden verricht aan het chalet van de consument in hoofdzaak bestaande uit het aansluiten van een chalet op gas, water en licht tegen de daarvoor door de consument aan het transportbedrijf te betalen prijs van € 750,–. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 22 oktober 2009.   De consument heeft op 30 mei 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In 2009 is mijn chalet verplaatst. In het chalet hing [een CV-ketel].   De ondernemer had als erkend installateur een aardgasketel nooit mogen aansluiten op een propaangasnetwerk. Op de ketel stond duidelijk aardgasketel. Ik heb aansluitkosten betaald voor het niet mogen aansluiten van een aardgasketel en ik heb afsluitkosten moeten betalen voor het verwijderen van de ketel van dit gasnetwerk. Ik heb de ondernemer voorgesteld mij als tegemoetkoming € 100,– te vergoeden, maar dit weigert hij.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De opdracht tot het aansluiten van het chalet op de nutsvoorzieningen heb ik aan het transportbedrijf gegeven. Ik heb de kosten van € 750,– ook aan het transportbedrijf betaald. Deze heeft de werkzaamheden aan de ondernemer uitbesteed.   De consument verlangt vergoeding van de onkosten, klachtengeld en berisping van de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   In opdracht van het transportbedrijf hebben wij zijn chalet aangesloten op gas, water en elektra, riool en CAI op [een camping]. Het chalet is afkomstig van een camping waar wij enkele jaren geleden diverse werkzaamheden aan het propaangasnetwerk hebben verricht. Ons bedrijf was op de hoogte van de gassoort waar deze ketel op haar vorige standplaats heeft gedraaid en deze was gelijk aan de gassoort waar deze weer op is aangesloten. Er was geen reden de ketel te controleren. De meeste CV-ketels zijn standaard aardgas en worden dan na het plaatsen op een camping omgebouwd naar propaangas. Een sticker dat de ketel is omgebouwd ontbreekt vaak. Indien de installatie door ons was opgestart was het probleem gevonden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is komen vast te staan dat er geen overeenkomst tussen de ondernemer en de consument is gesloten ter zake van het aansluiten van het chalet op de nutsvoorzieningen. Uit de opdrachtbevestiging van 16 september 2009 van [het transportbedrijf] aan de consument blijkt staat vermeld ‘ aansluiten nutsvoorzieningen’ . In het e-mailbericht van 22 augustus 2010 aan het secretariaat van de commissie verklaart de consument een overeenkomst te hebben gesloten met het transportbedrijf inclusief aansluiting nutsvoorzieningen ad € 750,–. Ter zitting heeft de consument verklaard dat de werkzaamheden feitelijk zijn uitgevoerd door de ondernemer maar dat hij daarmee geen overeenkomst heeft gesloten en aan hem ook niet heeft betaald. Uit het verweer van de ondernemer blijkt dat hij van het transportbedrijf opdracht heeft gekregen om het chalet op de nutsvoorzieningen aan te sluiten en niet in opdracht van de consument.   Nu niet gebleken is van een overeenkomst tussen de consument en de ondernemer waarbij de commissie bevoegd is om van geschillen kennis te nemen, kan de commissie in de onderhavige zaak niet tot een inhoudelijk oordeel komen.   Op grond van het voorgaande is de consument niet-ontvankelijk in zijn klacht.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument wordt in zijn klacht niet-ontvankelijk verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 25 februari 2011.