Geen overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen; niet gebleken is dat beide partijen beslechting van het geschil op prijsstellen; commissie onbevoegd.

  • Home >>
  • Water >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59046

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de betaling van de door de ondernemer aan de consument gestuurde factuur, terwijl de consument zich niet heeft aangemeld bij de ondernemer.   De consument heeft op 3 april 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Door het versturen van een factuur gaat de ondernemer ervan uit dat een overeenkomst tot stand is gekomen en dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.   Een overeenkomst komt pas tot stand na instemming van de betrokken partijen. Daarvan is in dit geval geen sprake.   De commissie kan ook een geschil beslechten als een van de partijen suggereert dat er een overeenkomst bestaat.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer verzoekt de commissie de consument in zijn klacht niet-ontvankelijk te verklaren. De consument stelt dat er geen overeenkomst tussen hem en de ondernemer is gesloten. Hierdoor zijn er geen Algemene Voorwaarden van toepassing waarin de mogelijkheid wordt geboden een geschil voor te leggen aan de commissie.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt voorop, dat alvorens een geschil in behandeling te nemen en inhoudelijk te beslissen, zij zo nodig ambtshalve dan wel op verzoek van partijen dient vast te stellen of zij bevoegd is van het aan haar voorgelegde geschil kennis te nemen dan wel of de partij die het geschil aan haar heeft voorgelegd ontvankelijk is.   Uit de aan haar overgelegde stukken maakt de commissie op dat de consument zich op het standpunt stelt dat tussen hem en de ondernemer geen overeenkomst tot stand is gekomen. De ondernemer spreekt dit in zijn primaire verweer niet tegen, zodat het ervoor moet worden gehouden dat tussen partijen inderdaad geen overeenkomst tot stand is gekomen. Niet gebleken is dat beide partijen beslechting van het geschil op prijsstellen.   Het geschil betreft dan ook niet een geschil over de totstandkoming van een overeenkomst in welk geval de commissie wel bevoegd zou zijn om van het geschil kennis te nemen.   Gelet hierop kan de commissie haar bevoegdheid niet baseren op de door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden en is om die reden niet voldaan aan het bepaalde in artikel 3 van haar reglement.   Derhalve wordt beslist als volgt.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 1 december 2011.