Geen perfecte overeenkomst tot standgekomen; ondernemer moet aanbod gestand doen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 75837

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een volgens de consument op 23 februari 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een televisie, [merk], 70-inch, tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 699,–. De levering heeft niet plaatsgevonden.   De consument heeft op 26 februari 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb op 23 februari 2013 een koopovereenkomst gesloten met de ondernemer betreffende de aankoop van een televisie voor een bedrag van € 699,–. Vervolgens heb ik van de ondernemer vier redenen te horen gekregen waarom de televisie niet aan mij zal worden uitgeleverd. Allereerst kreeg ik te horen dat het product niet meer leverbaar was. Vervolgens kreeg ik als reden dat de leverancier niet meer in staat was om het product te leveren. Daarna werd mij medegedeeld dat het product wegens onjuiste informatie niet leverbaar was omdat de prijs niet hoorde bij een 70-inch televisie, maar bij een 60-inch televisie. Ten slotte werd door de ondernemer medegedeeld dat sprake zou zijn van een overduidelijke vergissing in de prijs en dat daardoor het aanbod de ondernemer niet zou binden. Ik kan niet accepteren dat de ondernemer zo met een klant omgaat. Ik ben voorgelogen en misleid tot viermaal aan toe.   De consument verlangt dat de ondernemer de door haar bestelde televisie alsnog tegen de oorspronkelijke prijs van € 699,– zal leveren.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft abusievelijk in februari 2013 een [merk] internet televisie 70-inch voor een onjuiste prijs van € 699,– op zijn website geplaatst. Een televisie met dergelijke specificaties behoort niet tot het assortiment van de ondernemer. Daarnaast is de aangeboden [merk] internet televisie 70 -inch vele malen duurder. De inkoopprijs van die televisie is vele malen hoger en de reguliere verkoopprijs van dat product is rond de € 2.500,–. De consument heeft die televisie op 23 februari 2013 op de website van de ondernemer besteld en daarover een standaard gegenereerde ontvangstbevestiging verkregen. Nadat door de ondernemer werd geconstateerd dat niet de juiste televisie op de website was aangeboden, is de bestelling zo snel mogelijk door de ondernemer geannuleerd. Dat betrof een standaard e-mail, waarin als reden voor de annulering werd opgegeven dat de aangeboden televisie niet tot het assortiment van de ondernemer behoorde. De ondernemer had namelijk een 60-inch televisie beschikbaar in plaats van de aangeboden 70-inch televisie. Per abuis heeft de consument na deze annulering ook nog enkele automatisch gegenereerde vertragingsmails ontvangen. De consument heeft vervolgens nog een beroep gedaan op artikel 11 van de algemene verkoopvoorwaarden, waarin is opgenomen dat de ondernemer zich zal inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn. Uit nader onderzoek bleek toen dat ook de 60-inch televisie veel duurder is dan de vermelde € 699,–, namelijk ongeveer € 1.200,–. De consument is daarom op 15 maart 2013 medegedeeld dat het niet mogelijk is om een alternatieve en vergelijkbare televisie te leveren omdat er geen televisie met dezelfde soort specificaties voorhanden is voor een prijs van € 699,– en er aldus sprake is geweest van een kennelijke vergissing. De ondernemer heeft zich daarbij beroepen op artikel 4 van zijn algemene voorwaarden, waarin is vermeld dat kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod de ondernemer niet binden. De ondernemer heeft aan de consument, omdat hij betreurt deze vergissing te hebben gemaakt, onverplicht en onverschuldigd 10% korting op de aanschaf van een willekeurige andere televisie bij de ondernemer aangeboden. Er is sprake geweest van een kennelijke vergissing. Een [merk] televisie met dergelijke specificaties kan niet voor het bedrag van € 699,– worden geleverd.   Vanwege het prijsverschil tussen het foutieve aanbod en de feitelijke prijs van een dergelijke [merk] televisie (€ 2.500,–) had de consument redelijkerwijs kunnen begrijpen dat sprake was van een kennelijke vergissing. Een dergelijke [merk] televisie werd destijds – en nog steeds – door andere aanbieders aangeboden voor een prijs, vergelijkbaar met de reguliere verkoopprijs van ongeveer € 2.500,–. Uit de reacties van de consument aan onze klantenservice, kan ook worden opgemaakt dat de consument begreep dat sprake is geweest van een kennelijke vergissing omdat de prijs veel te laag was. Daarnaast geldt dat deze [merk] televisies zeer waardevast zijn. Gelet op het grote verschil in de daadwerkelijke prijs van de televisie, een verschil van ongeveer 73%, meent de ondernemer dat hier sprake is van een kennelijke vergissing als bedoeld in artikel 4.2 van zijn algemene verkoopvoorwaarden, welke de consument bij haar bestelling heeft aanvaard. Een gemiddeld geïnformeerde consument zal hebben begrepen/moeten begrijpen dat sprake was van een vergissing in het aanbod. De ondernemer is dan ook niet gehouden om alsnog de gewenste televisie of een soortgelijke televisie voor € 699,– te leveren.   Ter zitting is namens de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Vanwege de onzorgvuldige communicatie (tot viermaal toe een andere reden aan de consument opgeven waarom niet kan worden geleverd) is de ondernemer bereid geweest om aan de consument 10% korting te geven op de aanschaf van een willekeurige andere televisie bij de ondernemer. Dat aanbod geldt nog steeds. Voor het overige handhaaft de ondernemer zijn verweer.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan (ex artikel 6:217 BW). Het aanbod (en overigens ook de aanvaarding) is een rechtshandeling waarbij een op rechtsgevolg gerichte wil zich door een verklaring moet hebben geopenbaard, dat wil zeggen er moet sprake zijn van een wilsuiting die in een daarmee overeenstemmende verklaring is neergelegd. Duidelijk is dat daarvan geen sprake is geweest bij het door de ondernemer gedane aanbod. Zijn verklaring (het aanbieden van een 70-inch [merk] televisie voor een bedrag van € 699,–) berustte niet op een dienovereenkomstige wil (de ondernemer wenste die televisie niet voor die prijs te verkopen, al was het maar omdat die televisie niet tot zijn assortiment behoorde en daarnaast zo een televisie een prijs heeft van € 2.500,–) zodat aldus geen rechtshandeling (aanbod) en derhalve ook geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Dat lijdt slechts uitzondering in het geval dat de consument er in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat tussen partijen desalniettemin een perfecte overeenkomst tot stand was gekomen (zodat de ondernemer geen beroep toekomt op het ontbreken van wilsovereenstemming). De commissie is van oordeel dat de consument geen beroep op dat gerechtvaardigd vertrouwen toekomt. Van belang is allereerst dat het prijsverschil zéér aanzienlijk is te noemen (73%) en dat volgens de maatstaf van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument duidelijk had kunnen en moeten zijn dat het aanbod een vergissing/fout inhield, eens temeer nu ook uit niets is gebleken dat het bij dit artikel specifiek zou zijn gegaan om een concrete aanbieding/stunt. Verder staat vast dat dit product bij geen enkele andere aanbieder tegen zo een lage prijs is of werd aangeboden zodat ook om die reden de prijsstelling voor het product onaannemelijk was en is. Daarbij komt dat de consument ook zelf in haar e-mailverkeer heeft aangegeven dat andere leveranciers die televisie helaas aanbieden voor een minder gunstige prijs en rept zij zelf over een korting van 73%.   Onder de gegeven omstandigheden is de commissie dan ook van oordeel dat de consument er niet redelijkerwijs gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat (op het moment van haar aanvaarding op 23 februari 2013) een perfecte overeenkomst tot stand is gekomen en dat de ondernemer derhalve gehouden zou moeten zijn om het aanbod alsnog gestand te doen. Dat van de zijde van de ondernemer tot driemaal toe aanvankelijk een andere reden voor het niet leveren van de televisie is genoemd, is uiteraard onzorgvuldig maar doet er verder niet aan af, temeer omdat die onjuiste mededelingen niets veranderen aan het aanvankelijk niet gerechtvaardigde vertrouwen van de consument op het moment van haar aanvaarding op 23 februari 2013. Dat moment is bepalend voor de vraag of de consument wel of geen gerechtvaardigd vertrouwen toekomt. Aldus komt de ondernemer wel een beroep toe op artikel 4 van de algemene voorwaarden omdat inderdaad gesproken kan worden van een kennelijke vergissing en er dus geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. De klacht van de consument wordt dan ook ongegrond bevonden. Gelet op de aanvankelijk onzorgvuldige communicatie/berichtgeving door de ondernemer aan de consument acht de commissie het door de ondernemer gedane aanbod om de consument 10% korting aan te bieden op de aanschaf van een willekeurige andere televisie bij de ondernemer alleszins redelijk en gepast en de commissie gaat er vanuit dat de ondernemer dat aanbod nog steeds gestand zal doen indien en voor zover de consument alsnog een televisie bij de ondernemer zal bestellen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel.