Geen prijs overeengekomen, deskundigenonderzoek nodig om redelijke prijs te bepalen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Prijs    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: tussenadvies   Uitkomst: Deskundigenonderzoek nodig   Referentiecode: 201757/215126

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De ondernemer heeft zich verplicht om een nieuwe stroomvoorziening en internetverbinding in de vakantiewoning van de consument te realiseren. Tijdens graafwerkzaamheden bleken andere zaken niet in orde, welke door de ondernemer in orde zijn gemaakt. De consument klaagt over de hoogte van de meerwerkkosten voor de extra werkzaamheden. De commissie gelast een deskundigenonderzoek om te bepalen of de meerwerkkosten redelijk zijn. Daarna zal einduitspraak worden gedaan.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 21 juli 2023 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de hoogte van de kosten die de ondernemer bij de consument in rekening heeft gebracht voor de ondernemer in opdracht van de consument uitgevoerde meerwerkzaamheden.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Opdracht was aanleg nieuwe stroomvoorziening en internetverbinding van een vakantiewoning. Bij graafwerkzaamheden bleek riolering en waterleiding en wat andere zaken ook niet in orde. Er zou prijsopgaaf worden gedaan van meerwerk, maar is niet gebeurd. Ik hield rekening met wat extra kosten, maar factuur was veel hoger dan verwacht (40k ipv 14k). Verschillende (alle?) posten lijken ruim gerekend. Als ik van te voren had geweten wat het zou gaan kosten had ik een andere afweging gemaakt. Aannemer vraagt mij alvast iets over te maken, maar ik wil van een onafhankelijke instantie weten wat redelijk is. Ik denk dat ik niets hoef te betalen, omdat er niks van te voren is gecommuniceerd.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Opdracht voor in rekening gebrachte meerwerkzaamheden is gegeven door ex-vrouw van de consument. In goed vertrouwen zijn meerwerkzaamheden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is er, zowel telefonisch als ter plaatse, overleg geweest met de ex-vrouw van de consument. Er is door zowel de consument als door zijn ex-vrouw nooit gesproken over een prijsindicatie; er werd dan aangegeven dat de werkzaamheden toch moesten gebeuren. De ondernemer verwijst naar de nacalculatie van 12 december 2022 voor verdere specificaties van de uitgevoerde meerwerkzaamheden en de hiervoor in rekening gebrachte redelijke kosten.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen staat vast dat de consument opdracht heeft gegeven voor de door de ondernemer uitgevoerde meerwerkzaamheden zoals opgenomen in het overzicht van 12 december 2022, waarin de meerwerkzaamheden worden begroot op een bedrag van € 26.016,79 inclusief btw.

Dat de meerwerkzaamheden door de ondernemer zijn uitgevoerd is tussen partijen niet in geschil. Ook de kwaliteit van de uitgevoerde meerwerkzaamheden is geen onderwerp van discussie tussen partijen. Het geschil beperkt zich tot de vraag op welke vergoeding de ondernemer met betrekking tot deze meerwerkzaamheden aanspraak kan maken.

Tussen partijen staat vast dat zij voor deze meerwerkzaamheden geen afspraken hebben gemaakt over de hiervoor door de consument aan de ondernemer verschuldigde prijs. In dat geval is de consument een redelijke prijs aan de ondernemer verschuldigd. Bij de bepaling van de prijs wordt rekening gehouden met de door de ondernemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen en met de door hem ter zake van de vermoedelijke prijs gewekte verwachtingen voor verschuldigde prijs (artikel 7:752 lid 1 BW). Gesteld noch gebleken is dat de ondernemer bij de consument verwachtingen heeft gewerkt ter zake van de vermoedelijke prijs.

De ondernemer heeft in zijn (credit) facturen van 17 november 2022, 26 november 2022 en 29 december 2022 per saldo bij de consument in rekening gebracht een bedrag van € 24.659,19 inclusief btw, welk bedrag door de consument onbetaald is gelaten.

Partijen zijn het ter zitting er over eens geworden dat een deskundigenonderzoek nodig is om te bepalen of het door de ondernemer voor de meerwerkzaamheden per saldo in rekening gebrachte bedrag van € 24.659,19 inclusief btw redelijk is in de zin van artikel 7:752 BW.

De commissie onderschrijft dit standpunt van partijen en zal derhalve een deskundigenonderzoek gelasten.

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie bepaalt dat een deskundigenonderzoek zal worden ingesteld door een nader te bepalen deskundige of de voor de meerwerkzaamheden zoals omschreven in het overzicht van 12 december 2022 in rekening gebrachte kosten van per saldo € 24.659,19 inclusief btw redelijk zijn zoals bedoeld in artike 7:752 BW.

De deskundige zal schriftelijk rapport aan de commissie uitbrengen. Het rapport zal in afschrift aan partijen worden gezonden. Partijen worden in de gelegenheid gesteld daarop binnen twee weken schriftelijk hun op- en aanmerkingen aan de commissie kenbaar te maken.

Tenzij (één der) partijen uitdrukkelijk te kennen geven (geeft) een nadere mondelinge behandeling op prijs te stellen, zal de commissie vervolgens op basis van de stukken bindend adviseren.

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit de heer mr. A.G.M. Zander, voorzitter, de heer P.A. Frank, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 21 juli 2023.