Geen reactie ondernemer, redelijke eis toegewezen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sport en Beweging    Categorie: Kosten    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 130022/137861

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over de geboden compensatie voor maanden waarin de sportschool gesloten was wegens de overheidsmaatregelen omtrent Covid-19. De ondernemer heeft de klacht van de consument niet weersproken. Derhalve heeft de commissie overwogen of hetgeen de consument vordert onrechtmatig noch ongegrond is. Het gevorderde wordt door de commissie toegewezen, omdat het gevorderde bij gebrek aan tegenspraak niet onredelijk is. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 31 juli 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst ([naam abonnement] met maandelijkse betaling).

De consument heeft op 17 juni 2021 en op 12 augustus 2021 de klacht voorgelegd aan de ondernemer, zonder daarop antwoord te hebben ontvangen.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument wil een klacht indienen omtrent de geboden compensatie. Hij wil hierbij het lidmaatschapsgeld over de periode waarin de club gesloten was terugvorderen.

De ondernemer heeft er in de tweede lockdown voor gekozen om het lidmaatschapsgeld te blijven incasseren, dit in tegenstelling tot de eerste lockdown. Dit met de belofte dit bij het heropenen van de clubs te compenseren. Omdat de consument begrip heeft voor de uitdagende positie van de fitnessbranche heeft hij het abonnement door laten lopen en het compensatie-aanbod afgewacht. Half juni heeft de consument de opties op de tablet in de club doorgenomen. De consument kon zich niet vinden in de geboden opties en hij vindt ze ook niet redelijk. De consument wil niet het volgend jaar een periode gratis sporten of na opzegging van het abonnement dit jaar een periode gratis sporten, maar zijn geld terug.

Hoewel de reden hiervoor niet van belang is wil de consument deze toch mededelen: de consument is bezig met een verbouwing en gaat op termijn verhuizen. De consument zal zijn abonnement in de komende maanden sowieso opzeggen en heeft dus niets aan de periode gratis sporten in 2022. Op het moment van het compensatie-aanbod was het niet duidelijk wanneer de verhuizing plaats zou gaan vinden en kon de consument dus ook geen gebruik maken van de andere optie: abonnement opzeggen en 22 weken gratis sporten zonder het risico dit te ‘vroeg’ of te ‘laat’ te doen.

In de club is bij het doorlopen van de opties aangegeven dat het mogelijk was om het betaalde abonnementsgeld voor de periode dat de club dicht was terug te krijgen als er een mailtje naar het hoofdkantoor gestuurd zou worden. Dit heeft de consument gedaan maar helaas blijft een reactie vanuit het hoofdkantoor (na herhaalde pogingen) in zijn geval uit.

De consument heeft informatie ingewonnen bij het Juridisch Loket en het blijkt zo te zijn dat de ondernemer het recht heeft om de consument een vorm van alternatieve compensatie aan te bieden voor de periode waarin de club dicht was. De consument heeft echter het recht om deze compensatie te weigeren als hij dit niet redelijk vindt. Vanwege bovenstaande redenen vindt de consument de geboden compensatie niet redelijk en vordert hij zijn geld terug.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd en is gevorderd. Na uw uitleg hier ter zitting begrijp ik dat ik alleen voor mijzelf een bedrag kan vorderen en niet voor mijn partner. Ik vorder dan ook om de ondernemer te verplichten tot betaling aan mij van € 180,– : 2 = € 90,–.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De klacht is niet weersproken, zodat deze vaststaat.

Het gevorderde komt de commissie noch onrechtmatig noch ongegrond voor.

De commissie acht de klacht derhalve gegrond.

Op basis van het reglement van de commissie is de ondernemer – nu terecht is geklaagd – tevens gehouden om het klachtengeld te voldoen aan de consument, alsmede om de behandelingskosten te betalen aan het secretariaat van de commissie. Die behandelingskosten worden de ondernemer separaat in rekening gebracht.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 90,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie de bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sport en Beweging, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, mr. C.A. Bontje en J.G. Boelens, leden, op 15 maart 2022.