Geen recht op kosteloze vervanging door consument op grond van CBW-voorwaarden, geen zodanig gebrek dat de vloer ten tijde van het leggen al niet beantwoordde aan de overeenkomst

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 58673

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in januari 2007 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen van een [parketvloer] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.530,–. De levering vond plaats op 19 januari 2007.   De consument heeft op 30 juni 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Direct na het leggen heb ik de ondernemer erop gewezen dat de vloer niet mooi was gelegd. De kanten waren slordig en de vloer is niet egaal. De ondervloer is niet behoorlijk geëgaliseerd. Daarna heb ik deze klacht vele malen herhaald. De ondernemer heeft mij steeds aan het lijntje gehouden met beloften die hij vervolgens niet nakwam. Intussen ging de vloer verder achteruit. Inmiddels zijn er rare bobbels langs de naden verschenen. Bij brief d.d. 1 juni 2011 heb ik de ondernemer in gebreke gesteld. Dat heeft niets opgeleverd, waarna ik de commissie heb ingeschakeld. De vloer deugt niet en moet eruit.   De consument verlangt kosteloze vervanging van de vloer. Voordat de nieuwe vloer wordt gelegd dient de ondervloer goed te worden geëgaliseerd.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen standpunt aan de commissie kenbaar gemaakt.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het allereerste wat bij deze woonkamer opvalt, is het vele strijklicht doordat er geen raambekleding is. De kleinste oneffenheid in de ondervloer wordt hierdoor afgetekend in de parketvloer. Er zijn enkele plaatsen in de woonkamer waar totaal geen strijklicht aanwezig is en waar ook geen oneffenheden te zien zijn. De consument zegt dat deze oneffenheden bij het begin er niet waren maar pas eind 2008. Wel heeft zij de ondernemer direct laten weten dat de ondervloer niet egaal was. Deze kleine oneffenheden worden veroorzaakt door zeer kleine korreltjes van de geëgaliseerde vloer en worden door het belopen langzaam duidelijker. Aan [het materiaal] heeft het niet gelegen en de kwaliteit daarvan gaat door de korreltjes in de ondervloer ook niet achteruit. Het is mogelijk de vloer te cleanen en daarna te voorzien van een matte finish. De oneffenheden zullen hierdoor niet verdwijnen maar minder opvallen. Een optie is ook dat consument iets doet aan minder strijklicht door eventueel raambekleding bij de schuifpui aan te brengen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft de ondernemer bij brief d.d. 1 juni 2011 in gebreke gesteld, bijna 4,5 jaar nadat de vloer was gelegd. Ingevolge artikel 15, lid 2 van de toepasselijke algemene voorwaarden van de [branche]-vereniging bestaat dan geen recht meer op kosteloze vervanging of reparatie van de vloer. Van deze bepaling kan worden afgeweken indien sprake is van een zodanig gebrek dat de vloer ten tijde van het leggen al niet beantwoordde aan de overeenkomst. De commissie heeft dat niet kunnen vaststellen en bovendien zijn de geconstateerde verschijnselen blijkens het deskundigenrapport niet ernstig. Dat de consument zich lange tijd door de ondernemer aan het lijntje heeft laten houden zoals zij heeft verklaard, dient voor haar eigen rekening en risico te blijven. Zij had immers veel eerder de ondernemer in gebreke kunnen stellen en een geschil bij de commissie aanhangig kunnen maken.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 12 oktober 2011.