Geen recht op schadevergoeding: overbelading van wasmachine.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 43781

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 13 november 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich onder meer heeft verplicht tot het leveren van een wasmachine, tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 299,–. De levering heeft plaatsgevonden op 17 november 2009.   De consument heeft op 1 februari 2010 haar klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij de eerste keer dat ik de wasmachine in gebruik nam ging deze defect. Een slang/band van de wasmachine was afgescheurd en bovendien had de wasmachine een sok ingeslikt. Vervolgens startte de wasmachine niet meer. De wasmachine functioneerde niet zoals ik zou mogen verwachten. De wasmachine bezit niet de eigenschappen die nodig zijn voor normaal gebruik. De ontstane problemen hadden niet mogen gebeuren, mede gelet op de ouderdom en de aanschafprijs van de wasmachine. De kosten van reparatie van de wasmachine ten bedrage van € 92,99 dienen dan ook aan mij vergoed te worden.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik betwist dat ik teveel in de wasmachine heb gestopt en dat dus sprake is geweest van overbelading. De in de wasmachine aangetroffen sok was niet het probleem. Het ging erom dat de band aan de achterkant van de wasmachine kapot was. Dat vormt de reden voor het defect van de wasmachine en dat valt onder de garantie. Ik heb de wasmachine pas later in gebruik genomen omdat ik nog waste met mijn oude wasmachine. Toen ik de bij de ondernemer aangeschafte wasmachine voor de eerste keer gebruikte, trad het defect op. De reparateur die langskwam haalde een sok uit de wasmachine, maar toen die vervolgens de wasmachine wilde starten deed die het niet. Toen bleek dus dat aan de achterkant een slang/band gebroken was. De gebroken slang/band toon ik u hier. De wasmachine staat nog steeds bij mij thuis en doet het nog wel, maar ik heb er niet veel vertrouwen meer in.   De consument verlangt dat zij niet gehouden zal zijn om het reparatiebedrag van € 92,99 te betalen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft de reparateur/importeur benaderd onder wiens verantwoordelijkheid de reparatie heeft plaatsgevonden. Gebleken is dat de reparatie niet binnen de garantievoorwaarden is uitgevoerd omdat er geen klacht is waargenomen die een fabrieks- dan wel productiefout betreft. Er zat namelijk een sok tussen de trommel en de kuip. Dat wordt veroorzaakt door overbelading. Verder heeft de consument het advies zoals vermeld in de handleiding – wat inhoudt om kleinere kledingstukken te wassen in een waszak – niet opgevolgd. Er is dus sprake geweest van een gebruikersfout die niet onder de garantie valt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de zich in het dossier bevindende nota van de reparateur van 9 februari 2010 blijkt dat er zich een sok tussen de trommel en de kuip bevond en tevens dat de VW-snaar van de wasmachine is vervangen. Die kapotte VW-snaar is de aandrijfsnaar die de consument ter zitting aan de commissie heeft getoond. De commissie is van oordeel dat genoegzaam is komen vast te staan (want de consument heeft ter zitting verklaard dat de reparateur met een tang een sok uit de wasmachine heeft gehaald) dat de sok de oorzaak is geweest van het defect van de wasmachine.   De aanwezigheid van de sok tussen de trommel en de kuip heeft ertoe geleid dat de aandrijfsnaar is gebroken. Dat is ook een logisch gevolg (en niet zoals de consument doet voorkomen dat eerst de aandrijfsnaar zou zijn gebroken waarna er een sok tussen de trommel en kuip zou zijn gekomen, hetgeen niet aannemelijk en logisch is). De sok kan normaal gesproken alleen op die ongewenste plaats in de wasmachine verzeild raken als sprake is geweest van overbelading (waarbij tevens geen gebruik is gemaakt van een waszak voor kleine kledingstukken). Overbelading en het verzuimen gebruik te maken van een waszak kunnen tot schade aanleiding geven (vanwege de algemeen bekende centrifugeerkrachten). Dat staat ook vermeld in de bij de wasmachine behorende gebruiksaanwijzing. Aldus is volgens de commissie sprake geweest van een onjuist gebruik/gebruiksfout van de consument die tot schade heeft geleid en waardoor die schade niet onder de garantie(bepalingen) valt. Bij onjuist gebruik is immers garantie uitgesloten. Dat betekent dat de ondernemer niet gehouden kan zijn om de reparatiekosten voor zijn eigen rekening te nemen. De aan de wasmachine ontstane schade komt in dat geval voor rekening en risico van de consument zelf.   De commissie acht de klacht van de consument dan ook ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 4 februari 2011.