Geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen: bevestiging ondernemer komt niet overeen met inschrijfformulier.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Aanvaarding aanbod    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: PON09-0022

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een inschrijving voor de opleiding digitale fotobewerking voor 50+.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na de inschrijvingsdatum heeft de ondernemer het cursusbedrag en de tijdsduur van de cursus buiten mij om veranderd. Het toegezegde cadeau is niet geleverd. Ik heb mijn geld terug en de ondernemer haar cursusspullen. Ik wens dat de ondernemer met alle incasso’s stopt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument geeft als onderwerp van geschil aan dat wij eigenhandig de tijdsduur gewijzigd zouden hebben na aanvang van de opleiding.   Echter, de consument heeft op zijn inschrijfformulier een tijdsduur genoemd die wij niet gemeld hebben in het eerder toegestuurde informatiepakket. In dat pakket zijn op de prijstabel uitsluitend studietijden genoemd van 6 maanden en 9 maanden.   De consument geeft aan dat wij geen cadeau hebben toegestuurd. Indien de consument in aanmerking had willen komen voor het cadeau zou door hem een coupon moeten zijn meegestuurd bij inschrijving waaruit blijkt dat hij bekend is met de aan deze actie verbonden voorwaarden en daar ook mee akkoord gaat.   In beide kwesties is door ons coulant opgetreden en de gevraagde aanpassing is alsnog toegepast, de studieduur kon kosteloos worden verlengd en het artikel is alsnog toegestuurd.   Graag hadden wij de consument een digitale camera toegestuurd, echter deze was op het moment dat de consument zijn wens geuit heeft op, en wij hebben daarom besloten tot het toesturen van een ander cadeau-artikel.   De consument heeft op 22 april 2009 ingeschreven voor de opleiding nadat op 19 maart 2009 de gevraagde informatie was toegestuurd. De korting is alsnog toegekend op 12 mei 2009, het cadeau artikel is toegestuurd op 5 juni 2009 (dat was een verkeerd artikel – is hersteld op 19 juni 2009).   De consument heeft tegen de afspraak/algemene voorwaarden in het pakket met studiematerialen op 2 juli 2009 retour gestuurd.   Kortom, wij zijn van mening de consument voor inschrijving uitstekend geïnformeerd te hebben over de opleiding, de prijs en de voorwaarden. Wij hebben op basis van coulance de eisen van de student alsnog ingewilligd met uitzondering van een schadeclaim van € 100,–, later door de consument bijgesteld naar € 50,–. De consument heeft onzes inziens ten onrechte de betaling voor de cursus niet verricht.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat tussen partijen geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen. Blijkens de stukken heeft de consument aan de ondernemer een inschrijfformulier gestuurd, maar de bevestiging is niet in overeenstemming met het inschrijfformulier. Daar een overeenkomst tot stand komt door aanvaarding van het aanbod, moet worden geconstateerd dat de aanvaarding afwijkt van het aanbod en kan worden aangemerkt als een nieuw aanbod zijdens de ondernemer, welk aanbod evenwel niet door de consument is geaccepteerd. Hetgeen partijen overigens naar voren hebben gebracht, kan niet tot een andere beslissing leiden en behoeft derhalve geen afzonderlijke bespreking.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument is aan de ondernemer niets verschuldigd.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen op 19 maart 2010.