Geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen; geen annuleringskosten verschuldigd.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Annulering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 64373

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 9 oktober 2011 tussen partijen (eventueel) tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken (hierna te noemen: het gekochte) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.100,–. De levering heeft niet plaatsgevonden.   De consument heeft gesteld dat de klacht op 18 oktober 2011 is ontstaan en dat hij deze op 28 oktober 2011 mondeling heeft voorgelegd aan de ondernemer.   De consument heeft een bedrag van € 1.830,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument was na het kopen van een woning op zoek naar een keuken. Op 9 oktober 2011 liep de consument voor het eerst de winkel van de ondernemer binnen, waarbij de consument liet weten dat hij een keuken zocht, maar ook nog verder wilde kijken en niet de eerste de beste keuken wilde kopen. De verkoper had een aanbieding waar de consument wel interesse in had. Tijdens het gesprek over die aanbieding heeft de verkoper de consument een aantal malen verzekerd dat alles vrijblijvend was en werd gesproken over een geheel vrijblijvende offerte. De consument heeft op zeker moment zijn handtekening onder een offerte gezet. Dat was volgens de consument voor het geval hij later alsnog zou besluiten tot aanschaf van de keuken en hij dan nog op de aanbieding aanspraak kon maken. De consument vulde een checklist in. Dit was volgens de verkoper nodig ten behoeve van de administratie. Er werd ook alvast een inmeetafspraak gemaakt. Daarbij heeft de consument nog aan de verkoper aangegeven dat wanneer de consument een andere keuken zou vinden hij de inmeetafspraak met de ondernemer telefonisch kon afzeggen.   De consument kocht na drie dagen een keuken bij een andere ondernemer. Toen de consument de ondernemer telefonisch mededeelde dat inmeten niet meer nodig was, verzocht de ondernemer om dit omwille van de administratie schriftelijk te bevestigen. De ondernemer vroeg de consument in die brief mede te delen dat de consument de keuken wilde annuleren en ook de reden waarom de consument de keuken wilde annuleren te vermelden. Dit verbaasde de consument wel, maar hij heeft dit op verzoek van de ondernemer zo gedaan.   Vervolgens ontving de consument van de ondernemer het bericht dat de keuken alleen geannuleerd kon worden als de consument een bedrag ad € 1.830,– aan de ondernemer zou betalen. Toen zag de consument ook het woord “ Koopovereenkomst” boven het door hem getekende formulier staan.   De consument verlangt kwijtschelding van het bedrag ad € 1.830,– en de kosten van een door de ondernemer inmiddels ingeschakelde deurwaarder.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft slechts een formulier meegekregen, waarover de consument van de verkoper vernam dat het enkel om een offerte zou gaan. Daarom heeft de consument dat formulier ondertekend. De consument is dom geweest om in de brief d.d. 19 oktober 2011 te vermelden dat hij de koop in verband met financiële beperktheid wilde annuleren. De consument heeft dat alleen maar zo geformuleerd omdat de verkoper dat vroeg. Achteraf beschouwd had de consument natuurlijk moeten schrijven dat hij niet inging op de offerte, omdat hij inmiddels een andere keuken had gekocht. De consument is dus dom geweest, maar hij is echt niet zo stom om eerst een keuken bij de ene ondernemer te kopen en drie dagen later een keuken bij een andere ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   In overleg tussen de verkoper en de consument is op 9 oktober 2011 eerst overeenstemming bereikt over de offerte. Aansluitend is apart een koopovereenkomst opgesteld. Aan de door de consument ondertekende en volledig ingevulde koopovereenkomst is niets misleidend. Het woord “Koopovereenkomst” staat in het grootste lettertype bovenaan het formulier vermeld, terwijl boven de handtekening van de consument duidelijk staat “Handtekening voor akkoord opdracht”. Er worden door de ondernemer twee niet gelijke formulieren gebruikt met als doel het verschil tussen het offertestadium en het kopen van de keuken duidelijk te scheiden. De consument heeft aangegeven de keuken te willen annuleren. De ondernemer doet een beroep op artikel 12 lid 1 van de Algemene Voorwaarden van [de branchevereniging] en vordert van de consument wegens annuleringskosten 30% van het aankoopbedrag, derhalve een bedrag ad € 1.830,–.   Ter zitting heeft de ondernemer – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft een rechtsgeldige koopovereenkomst gesloten. Op het betreffende formulier staat met vette letters vermeld dat het om een koopovereenkomst gaat. Vervolgens heeft de consument toch elders een andere keuken gekocht, omdat die goedkoper was. De consument heeft de koopovereenkomst vervolgens geannuleerd en is op grond van de algemene voorwaarden € 1.830,– aan de ondernemer verschuldigd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Centraal in dit geschil staat de vraag of de consument een koopovereenkomst met de ondernemer heeft gesloten.   De consument betwist uitdrukkelijk dat een koopovereenkomst tussen partijen zou zijn gesloten en heeft aangevoerd dat er alleen sprake is geweest van een vrijblijvende offerte.   De ondernemer heeft gesteld dat tijdens het verkoopgesprek een voor de consument duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het offertestadium en het stadium van het kopen van de keuken. Er wordt daarom ook met twee aparte formulieren gewerkt, te weten in het offertestadium met het calculatieformulier en ten tijde van de koop met het formulier waarop bovenaan vermeld staat “Koopovereenkomst”.   De consument heeft ter zitting medegedeeld dat het calculatieformulier hem onbekend is, hij dat formulier hier ter zitting voor het eerst ziet en hij ten tijde van het gesprek met de verkoper ook geen kopie daarvan heeft meegekregen. Op verzoek van de commissie heeft de vertegenwoordiger van de ondernemer het calculatieformulier overgelegd.   Namens de ondernemer is ter zitting medegedeeld dat het betreffende calculatieformulier door de verkoper is ingevuld en de consument geen kopie van het calculatieformulier meekrijgt. Het calculatieformulier geeft weliswaar de mogelijkheid dat de koper het calculatieformulier voor akkoord ondertekent en ook iedere pagina voor akkoord van een paraaf voorziet, maar in de praktijk gebeurt dit volgens de ondernemer zelden. Door ondertekening van het andere formulier met bovenaan het woord “Koopovereenkomst’ komt pas rechtsgeldig een koopovereenkomst tot stand, zodat alleen dat formulier aan de consument wordt meegegeven.   De commissie heeft geconstateerd dat in de koopovereenkomst d.d. 9 oktober 2011 wordt verwezen naar een keuken volgens het calculatieformulier d.d. 9 oktober 2011. De commissie stelt daarbij vast dat in het calculatieformulier d.d. 9 oktober 2011 vermeld wordt dat het een keuken betreft van het [merk en type 1], terwijl in de koopovereenkomst vermeld wordt dat het zou gaan om een keuken van het [merk en type 2]. Namens de ondernemer is medegedeeld dat dit betekent dat de consument kennelijk andere keukenkastjes wenste. De consument heeft dit betwist en gesteld dat alleen gesproken is over een keuken die in de winkel stond opgesteld en in de aanbieding was. Wat daarvan ook zij, de commissie constateert dat de koopovereenkomst en het calculatieformulier voor wat betreft de soort keuken niet met elkaar overeenstemmen. Hetgeen de consument feitelijk zou hebben gekocht is daardoor onvoldoende bepaalbaar.   Voorts heeft de commissie geconstateerd dat in het calculatieformulier nergens bedragen door de verkoper zijn ingevuld. De ondernemer heeft weliswaar gesteld dat een afschrift van het calculatieformulier niet aan de consument wordt meegegeven, maar indien dat zo is beschikt een consument in dat geval alleen over de koopovereenkomst, waarin geen specificatie van gekochte onderdelen is te vinden en slechts een totaalbedrag inclusief BTW ad € 6.100,– wordt genoemd.   De commissie is er ambtshalve van op de hoogte dat de consument normaal gesproken wel een door hem ondertekend calculatieformulier of offerteformulier meekrijgt, waarin alle onderdelen worden opgesomd met de daarbij behorende specificaties en bedragen. Een consument kan anders thuis gekomen niet in alle rust nalezen wat hij nu precies bij de ondernemer heeft aangeschaft en wat de prijs per onderdeel is.   Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, komt de commissie tot de slotsom dat geen rechtsgeldige koopovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen en de consument derhalve ook geen annuleringskosten verschuldigd is. De inhoud van de door de consument geschreven brief d.d. 19 oktober 2011 maakt dit niet anders.   De commissie verklaart de klacht van de consument gegrond.   Beslissing   De commissie bepaalt dat het depotbedrag ad € 1.830,– aan de consument wordt terugbetaald.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 8 mei 2012.