Geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen, waardoor de commissie niet bevoegd is

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 130487/161255

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een klacht over de omstandigheden voor de voorgenomen sluiting van de overeenkomst. De commissie stelt vast dat er geen rechtsgeldige overeenkomst is gesloten en dat de commissie daarom niet bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de vraag of tussen partijen een rechtsgeldige leveringsovereenkomst tot stand is gekomen.

De klaagster heeft de klacht op 7 april 2021 aan de ondernemer voorgelegd.

De klaagster heeft een bedrag van € 486,07 bij de commissie in depot gestort.

Standpunt van de klaagster
Het standpunt van de klaagster luidt in hoofdzaak als volgt.

De klaagster heeft in haar onderneming, een kapperszaak, een haar voorgehouden bevestiging voor de levering van energie getekend. De aanvraag voor de levering, waarin tevens naar de Algemene en Productvoorwaarden wordt verwezen, heeft zij niet onder ogen gehad en zijn door haar ook niet getekend. Dat heeft de verkoper een dag later zelf gedaan, door te ondertekenen met “i.o.v.”.

Als onderdeel van de transactie zou de ondernemer het contract met de bestaande leverancier van de klaagster “[energieleverancier X]” stopzetten. Dat is tot op de dag van vandaag niet gebeurd. De bestaande leverancier levert de klaagster nog steeds energie en dat wil de klaagster zo houden. Ook betaalt de klaagster nog steeds voorschotbedragen aan [energieleverancier X]. De klaagster wil het eventuele contract ontbinden zonder een opzegvergoeding te zijn verschuldigd.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. Uit de stukken blijkt van het volgende standpunt van de ondernemer.

Er is telefonisch een afspraak gemaakt voor een bezoek door een accountmanager van de ondernemer. Die afspraak heeft geleid tot een bezoek waarbij het contract tot stand is gekomen. Het contract is digitaal getekend. De accountmanagers van de ondernemer worden goed en netjes opgeleid.

De ondernemer wil wel aan de wens van de klaagster voldoen om te annuleren, maar dan dient de klaagster wel een opstapboete te voldoen.

De beoordeling
De commissie overweegt als volgt.

De klaagster stelt zich in dit geschil op het standpunt dat tussen haar en de ondernemer geen rechtsgeldige overeenkomst is tot stand gekomen.

De commissie volgt het standpunt van de klaagster.

Uit de aan haar overgelegde stukken blijkt dat als al sprake is geweest van een overeenkomst, deze overeenkomst niet heeft geleid tot een opzegging van de bestaande energieovereenkomst en staat vast dat de bestaande leverancier nog onverminderd de klaagster van energie voorziet. Ook is sprake van een aanvraag tot levering, die niet is voorzien van de handtekening van de klaagster, maar van de opmerking “i.o.v.”.

Dit alles is voor de commissie onvoldoende om tot de conclusie te komen dat tussen partijen een rechtsgeldige overeenkomst is gesloten.

Bij gebreke van een dergelijke overeenkomst kan de bevoegdheid van de commissie krachtens artikel 4 van het reglement van de commissie niet worden aangenomen en dient de commissie zich ambtshalve onbevoegd te verklaren.

Derhalve wordt beslist als volgt.

Beslissing
De commissie verklaart zich onbevoegd om het geschil van partijen – inhoudelijk – te behandelen.
Het depotbedrag van € 486,07 wordt aan de klaagster teruggestort.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie voor de zakelijke markt, bestaande uit mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, mr. W.H. van Oorspronk en mr. C.J.J. Havermans, leden, op 23 juni 2022.