Geen schadevergoeding nu er al een compromis tussen partijen tot stand is gekomen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 49864

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 2 februari 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van twee kranen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 198,–.   De levering vond plaats op 2 februari 2009.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De bij de kranen geleverde afvoerslangen waren op 25 juli 2010 zover geroest dat lekkage het gevolg was. Hierdoor was de onderliggende kast beschadigd. De schade bedraagt de waarde van die kast, namelijk € 675,–, aangezien deze volledig vernieuwd moet worden. We hebben van de ondernemer twee nieuwe kranen aangeboden gekregen. Met dat aanbod zijn wij – in onze e-mail van 3 augustus 2010 – akkoord gegaan. Dit was op het moment dat wij het idee hadden dat de rest van de kosten – de schade aan de onderliggende kast – bij de verzekering gedeclareerd kon worden, wat echter niet het geval is. Onze advocate en wij zijn van mening dat wij recht hebben op schadevergoeding, aangezien de lekkage is ontstaan op basis van non-conformiteit. De kraan is op twee plaatsen gaan lekken, namelijk in de afvoerslang, die was doorgeroest en tussen de aanvoer en de uitloop.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het is juist dat ik met het aanbod van de ondernemer tot het leveren twee nieuwe gratis kranen akkoord ben gegaan. De kranen zijn door mijn broer geïnstalleerd. Overigens handhaaf ik mijn vordering.   De consument verlangt een schadevergoeding van € 675,– bestaande uit de nieuwwaarde van de kast.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Allereerst beroepen wij ons op de regel dat een geschil binnen drie maanden, nadat er contact is gezocht met de ondernemer en de klacht niet is opgelost, een geschil aan de commissie kan voorleggen. Pas in april 2011 heeft de consument zich tot de commissie gewend, terwijl wij al op 30 november 2010 antwoord hebben gegeven op de brief van de consument van 21 september 2010. Dit is zeven maanden later. De consument kan dan ook niet door de commissie in zijn klacht worden ontvangen.   Het bewijs van het feit dat de kranen non-conform zijn ligt, nu de garantieperiode verlopen is, bij de consument. Daarenboven betrft de overeenkomst tussen partijen enkel het leveren van twee kranen. De installatie van de kranen is niet verricht door de ondernemer. Het lekken van de kranen is veroorzaakt door een installatiefout. Het feit dat de ondernemer uit coulance twee nieuwe kranen heeft geleverd, doet hieraan niet af.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Nu u ons wijst op het feit dat de klacht al op 18 oktober 2010 bij de commissie is ingediend, zien wij af van ons beroep op de niet-ontvankelijkheid van de consument in zijn klacht. We hebben de consument gratis twee nieuwe kranen geleverd. Daarmee was voor ons de zaak afgedaan. We hadden de schade aan de kast reeds daarvoor afgewezen. Wij handhaven ons standpunt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de e-mail correspondentie tussen partijen blijkt het volgende.   Op 25 juli 2010 meldt de consument de lekkage als gevolg van roesten van de bij de kranen meegeleverde aanvoerslangen. Tevens meldt de consument dat door die lekkage, schade is ontstaan aan de onder die kranen hangende kast. Op 26 juli 2010 wijst de ondernemer iedere claim af, enerzijds vanwege het feit dat de garantietermijn van de kranen was verlopen en anderzijds vanwege het ontbreken van verantwoordelijkheid voor die lekkage. Op 3 augustus 2010 biedt de ondernemer – stellende nog eens in de order en mailwisseling gedoken te zijn, na contact te hebben gehad met de fabrikant van de kranen – gratis twee nieuwe kranen aan. Op 3 augustus 2010  schrijft de consument aan de ondernemer het volgende: “Wij vinden uw aanbod goed en willen hier graag mee akkoord gaan. Wij willen jullie bedanken voor deze servicegerichte actie. U kunt de kranen opsturen…”   Uit deze mailwisseling leidt de commissie af dat er tussen partijen een compromis/overeenkomst tot stand is gekomen, waarbij het geschil rond de lekkende kranen inclusief de schade aan de kast onder de kranen, met de levering van de gratis nieuwe kranen was opgelost. Dit heeft de consument zich ook gerealiseerd. Immers, in de mail van 3 november 2010 schrijft de consument aan [een medewerker van de brancheorganisatie]: “Op het moment van deze mail… ” (naar de commissie begrijpt de mail van de consument aan de ondernemer van 3 augustus 2010) “zijn wij inderdaad akkoord gegaan met de levering van de 2 kranen. Dit was echter nog op het moment dat wij het idee hadden dat de rest van de kosten bij de verzekering gedeclareerd konden worden, wat echter niet het geval was”.   De commissie is van oordeel dat de consument gehouden dient te worden aan het op 3 augustus 2010 tussen partijen gesloten akkoord, waarbij van geen schadevergoeding is gesproken. Immers, die dacht de consument van zijn verzekering te krijgen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 22 augustus 2011.