Geen schadevergoeding. Ondernemer is niet in gebreke gesteld en is niet in verzuim.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: KLU09-0030

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 8 oktober 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (herinrichten badkamer en douche conform offerte van 5 oktober 2008) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.717,–. De oplevering van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden op 5 januari 2009. De consument heeft al op 1 december 2008 zijn klacht voorgelegd aan de ondernemer. Bij brief van 15 januari 2009 heeft hij dat herhaald.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft de aangenomen werkzaamheden niet deugdelijk uitgevoerd. Het tegelwerk is slecht. Meer in het bijzonder zijn de tegels naast de toegangsdeur van de badruimte op de begane grond slordig afgesneden c.q. verwerkt. De tegels van de patio zitten vol met cement- of lijmresten, die met water niet zijn te verwijderen.   De ondernemer bleek niet te beschikken over de benodigde kennis van elektro- en loodgieterwerkzaamheden. In de sifon van de douchegoot is een onderdeel vergeten, waardoor een sterke rioollucht in de douche hing.   De ondernemer ging chaotisch te werk en liet een puinhoop achter en heeft uiteindelijk het werk niet opgeleverd.   Bovendien is de ondernemer in gebreke gebleven met de betaling van door hem ingeschakelde personen, die de consument vervolgens zelf heeft betaald voor het werk dat zij hebben uitgevoerd.   De consument verlangt een financiële tegemoetkoming om de meest in het oog springende onvolkomenheden te herstellen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft aangegeven dat hij niet wilde dat de ondernemer het herstel zou uitvoeren. Hij heeft daar dus de gelegenheid niet toe gehad.   Een financiële tegemoetkoming is niet mogelijk, gelet op de omstandigheid dat de ondernemer in een gemeentelijk schuldsaneringstraject is opgenomen. Hierdoor beschikt hij niet over de middelen om een tegemoetkoming te betalen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, vastgesteld dat slordig en scheef tegelwerk is geleverd. De consument heeft twee badkamers, die beide slecht en slordig zijn afgewerkt.   Herstel acht de deskundige in zoverre niet mogelijk, dat de klacht op zich niet ernstig genoeg is om te mogen verlangen dat het hele werk wordt overgedaan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige volgt genoegzaam dat het tegelwerk in de badkamers van de consument niet voldoet aan redelijke kwaliteitseisen. De deskundige deelt de mening van de consument dat het tegelwerk slecht en slordig is. De deskundige acht de kwaliteit echter niet dermate slecht, dat dit een compleet overdoen van het tegelwerk zou rechtvaardigen. Ook de consument heeft tegenover de deskundige aangegeven het tegelwerk niet over te willen laten doen, maar een financiële compensatie te willen.   Vanuit juridisch oogpunt komt daar echter een complicatie om de hoek kijken. Van een wederpartij kan slechts schadevergoeding worden gevraagd, wanneer deze in juridische zin in verzuim is geraakt. Om in verzuim te raken, dient de klagende partij (in dit geval de consument) de wanpresterende partij (de ondernemer) eerst schriftelijk een redelijke termijn te bieden om zijn tekortschieten te herstellen (ingebrekestelling). In de onderhavige zaak heeft de consument de ondernemer die kans niet geboden. Immers,in zijn klachtbrief van 15 januari 2009 vermeldt de consument op pagina twee een lijst met klachten, waarbij hij opmerkt “U hoeft hiervoor echter geen actie te ondernemen.” Daaruit volgt dat de consument de ondernemer niet heeft toegelaten tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.   Wanneer in een geval als het onderhavige ingebrekestelling niet heeft plaatsgevonden, is de ondernemer niet in verzuim geraakt en is niet aan de juridische voorwaarde voor het toekennen van enige schadevergoeding voldaan. De verlangde tegemoetkoming kan dus niet worden gegeven.   Wel is de commissie van oordeel dat het resultaat van de werkzaamheden van de ondernemer van dien aard is, dat de consument terecht heeft geklaagd bij de commissie. Daarin vindt de commissie aanleiding om de ondernemer wel gehouden te achten om het door de consument betaalde klachtengeld te vergoeden. Nu de ondernemer deels in het gelijk wordt gesteld, bestaat geen grond voor het opleggen aan de ondernemer van een verplichting om bij te dragen in de kosten van behandeling van dit geschil.   Het voorgaande leidt tot de navolgende beslissing.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Wel dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist op 9 oktober 2009 door de Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven.