Geen spontane mededelingsplicht voor ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email




Commissie: Wonen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61209

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Tussen partijen is niet in geschil dat het geschil voortvloeit uit een op 30 september 2009 tot stand gekomen overeenkomst. Op grond daarvan zijn twee matrassen van 80 bij 200 cm. aan de consument geleverd tegen de daarvoor betaalde prijs van € 1.842,50. De levering vond plaats op 27 november 2009. De ondernemersverplichtingen uit de overeenkomst rusten op de ondernemer.   De consument heeft de klacht op 28 februari 2011 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De vering wijkt significant af van de bij aankoop getoonde modellen. De kern is twee keer vervangen, maar de matrassen vertonen nu kuilvorming.   De consument verlangt ontbinding van de koopovereenkomst.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt schriftelijk aan de commissie kenbaar te maken. Ter zitting en in overgelegde correspondentie heeft de ondernemer in hoofdzaak het volgende aangevoerd.   De fabrikant heeft uit coulance de kern vervangen, maar heeft geen gegronde klacht kunnen constateren. Volgens de fabrikant is er een deugdelijk product geleverd. De ondernemer kan niets meer voor de consument doen. Zoals ook de uit het deskundigenrapport blijkt is wel sprake van enig comfortverschil tussen een matras van 80 en 90 cm., maar dit is zo klein dat consumenten hier eigenlijk nooit over klagen. In de showrooms staan standaardmaten van 90 cm.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Bij de consument trof ik de beide matrassen 80 x 200 cm aan, liggend op [merk] spiralen, het geheel in een ledikant van 160 x 200 cm. De beide matrassen zijn 27 november 2009 geleverd als [merk en type]. De volgende dag, 28 november 2009, heeft de consument reeds aangegeven te harde matrassen geleverd te hebben gekregen. Na veel overleg met [de fabrikant] en de ondernemer zijn tot twee keer toe de kernen uit coulance omgeruild, zodoende dat er nu twee [merk en type] matrassen in het ledikant liggen. De consument laat mij weten dat zij het gevoel hebben in een kuil te liggen en bij het omdraaien tegen een hard gedeelte aan de zijkanten van het matras moeten opboksen. Door zelf op beide matrassen te gaan liggen, constateerde ik dat beide matrassen comfortabel liggen, maar bij het draaien voel je de zijkanten van het matras dat enkele stramheden steviger is, wat ook inherent is aan een matras. Van kuilvorming is geen sprake gezien dit ook niet voelbaar en aantoonbaar is. Wat mij duidelijk tijdens het liggen op deze matrassen opviel, is de afmeting van het matras 80 cm, wat naar mijn mening een minder comfort biedt dan een matras van 90 of 100 cm breed. Het lijkt mij dan ook dat door deze 80 cm brede matrassen de consument sneller problemen heeft met de zijkanten van het matras dan wanneer zij gekozen zou hebben voor 90 of 100 cm brede matrassen. Helaas blijkt dit niet mogelijk te zijn geweest vanwege het bestaande ledikant met de afmeting van 160 x 200 cm. Vervolgens liet de consument mij weten – en lees ik uit de stukken – dat zij tijdens het uitzoeken van het matras gelegen hebben op een 90 cm matras naar tevredenheid en niet op een 80 cm matras. Consument had tijdens deze koop het advies gehad willen hebben, dat er wel degelijk een verschil is in comfort van 80 cm matras met een 90 of 100 cm matras. Naar mijn mening is er technisch niets mis met de twee matrassen, alleen het comfort is minder.   Vaktechnisch zijn er geen gebreken.   Beoordeling van het geschil   De commissie overweegt het volgende.   De fabrikant heeft met betrekking tot de aanvankelijk afgeleverde matrassen aan de ondernemer geschreven: (…) Wij hebben technisch geen gegronde klacht kunnen constateren en hebben dus een deugdelijk product geleverd. Wij zien dus geen reden om het product terug te nemen. (…) Het geschil spitst zich nu toe op de beide matrassen van 80 bij 200 cm die zich, na de geboden gelegenheid tot nakoming van ondernemersplichten, bij de consument bevinden.   Uit het deskundigenrapport volgt dat de matrassen de eigenschappen bezitten die daarvan mogen worden verwacht en die voor een normaal gebruik daarvan in beginsel nodig zijn. Voor zover de consument in gerapporteerde bevindingen van de deskundige zijn ervaren probleem bevestigd ziet, volgt uit het deskundigenrapport niet dat in zoverre sprake is van een tekortkoming of van afwezigheid van normaal te verwachten eigenschappen. De stukken bieden onvoldoende aanknopingspunten om te oordelen dat de matrassen onvoldoende overeenstemmen met het vooraf aan de consument getoonde model. Niet is gesteld of gebleken dat de ondernemer bijzondere eigenschappen heeft gegarandeerd. De deskundige bevestigt dat een matras van 90 cm breed een iets ander comfort doet ervaren dan een matras van 80 cm, maar het rapport biedt geen grond om te oordelen dat sprake is van zodanig verschil dat dit een spontane informatieplicht voor de ondernemer kan doen ontstaan. Waar de consument erop wijst dat de deskundige rapporteert dat een matras aan de zijkanten enkele stramheden steviger is, miskent de consument dat dit volgens diezelfde deskundige inherent is aan een matras. De consument uit ook overigens zijn onvrede tegen (onderdelen van) het deskundigenrapport, maar de commissie ziet geen concrete aanknopingspunten om te twijfelen aan de juistheid van de door de deskundige gerapporteerde conclusies.   Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de klacht ongegrond is.   De commissie beslist als volgt.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 13 januari 2012.