Geen sprake van een “kwestiemeter”; meter op verzoek van de consument verwijderd en door ondernemer vernietigd

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Omvang levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 41109

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de hoogte van het verbruik en het correct functioneren van de meter.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat het elektriciteitsverbruik over 2008/2009 (5389 kwh) en 2009/2010 (7929 kwh) meer dan 60% hoger uitviel dan de jaren daarvoor. Ook na het vervangen van de oude meter uit 1948 in januari 2010 daalde het verbruik ineens weer met 60%. De consument stelt dat de inmiddels vervangen meter niet correct functioneerde. Hij heeft geen gebruik gemaakt van het aanbod de meter te ijken op kosten van ongelijk, omdat medewerkers van de ondernemer aangaven dat de kans erg klein was dat uit een ijking zou blijken dat de meter niet goed zou functioneren. De consument vindt dat de ondernemer de meter na verwijdering alsnog had moeten onderzoeken en maakt bezwaar tegen het feit dat de meter na 8 dagen al is vernietigd.   De consument wenst een redelijke vergoeding zodat hij een normale prijs voor zijn verbruik de afgelopen jaren betaalt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben de consument een voorstel gedaan om de meter te laten ijken op kosten van ongelijk. Op 14 december 2009 is hem een brief gestuurd die hij voor akkoord getekend had kunnen retourneren. De consument heeft geen gebruik gemaakt van dit voorstel maar heeft ervoor gekozen om, op eigen verzoek en initiatief, de meter te laten verwisselen voor een dubbeltariefmeter. Bij deze meterwisseling heeft hij de meterstanden van de afgenomen meter voor akkoord getekend, zoals is te zien op de meterbon. Conform de reguliere werkwijze vernietigen wij energiemeters die niet opnieuw geplaatst kunnen worden binnen 8 werkdagen en dat was voor deze enkeltariefmeter het geval. Dit staat ook vermeld op de meterbon. Er was derhalve geen sprake van een “kwestiemeter”. Toen de consument enkele weken later opnieuw contact zocht waren wij niet meer in staat om de meter te (laten) controleren. Wij vinden dat wij een goede optie hebben aangeboden om het al dan niet juist functioneren van de meter aan te tonen. De consument heeft er voor gekozen om daar geen gebruik van te maken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is van oordeel, dat aan de ondernemer niet kan worden verweten, dat de meter die op verzoek van de consument is verwijderd is vernietigd. De consument is uitdrukkelijk de mogelijkheid van ijking aangeboden maar hij heeft daarvan geen gebruik gemaakt en heeft besloten om een meter met dubbeltariefmeting te laten plaatsen. Hij heeft op de meterbon getekend voor de meterstanden en kennis kunnen nemen van de mededeling op die bon dat hij eventuele opmerkingen binnen 8 dagen dient in te dienen. Het had op de weg van de consument gelegen om bij het verwijderen bij de ondernemer een voorbehoud te maken, dat hij op een later tijdstip de meter eventueel nog wilde laten ijken. Door dit verzoek niet te doen kan onder de hiervoor beschreven omstandigheden niet worden gezegd, dat aan de ondernemer enig verwijt kan worden gemaakt van het feit, dat de meter niet bewaard is gebleven. Terecht heeft de ondernemer gesteld, dat niet kenbaar was, dat mogelijk sprake was van een zogeheten "kwestiemeter".

  Dit brengt mee, dat de klacht ongegrond is.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht ongegrond.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 29 oktober 2010.