Geen sprake van tekortkoming aan de zijde van de ondernemer is geen sprake; ondernemer is gehouden tot nakoming van zijn aanbod.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 109291

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 13 augustus 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een hoekbank tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.169,–.

De levering vond plaats op of omstreeks 8 oktober 2011.

De consument heeft op 2 januari 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ook na diverse reparaties vertoont de hoekbank scheuren en barsten in de toplaag.
De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst met aftrek van € 669,– gebruiksvergoeding.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft aanvankelijk aangegeven dat de schade het gevolg is van gebruiksinvloeden. In een reactie op het deskundigenrapport heeft hij gesteld, dat het gebruik van een verkeerd onderhoudsmiddel de schade zou hebben veroorzaakt.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De geleverde stof wordt in de volksmond Kunstleer genoemd. Het is een textielweefsel met hierop een Polyurethaan laag. Deze opgebrachte toplaag laat los. Vaktechnisch is er niets mis met het geleverde meubel, maar het probleem zit in de kwaliteit van de gebruikte stof.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van het verhandelde ter zitting en de bevindingen van de deskundige in aanmerking genomen is de commissie anders dan de consument van oordeel, dat de consument in redelijkheid geen langere levensduur van leatherlook bekleding kan verwachten dan drie tot 5 jaar.
Dit betekent dat de hoekbank in principe vrijwel als afgeschreven moet worden beschouwd. Het feit dat dit uitsluitend wordt veroorzaakt door de bekledingsstof kan dit niet anders maken.
Het slijtageproces van Leatherlook kenmerkt zich immers door verharding van het materiaal, waardoor in het gebruik barsten in de stof ontstaan. Dit is niet te voorkomen, maar is inherent aan deze bekledingsstof.

Van een tekortkoming van de zijde van de ondernemer is derhalve in de ogen van de commissie op zichzelf geen sprake. Voor zover er toch sprake is van een wat te snelle veroudering van het materiaal, nu is komen vast te staan, dat er al twee maal herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in augustus 2014 en juni 2015, acht de commissie het gedane aanbod van de ondernemer op 7 februari 2017 om de consument een korting van € 220,– te geven op een vervangende aankoop voldoende. De commissie is van oordeel, dat dit bedrag ruimschoots correspondeert  met de restwaarde van het artikel.

De commissie acht dan ook het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan ter oplossing van de klacht, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, alleszins redelijk. De consument is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan. Omdat dit aanbod reeds voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie is gedaan, is de klacht ingevolge het reglement van de commissie in die zin derhalve ongegrond.

De ondernemer is echter gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod.

De consument meldt binnen 14 dagen na verzending van dit advies aan de ondernemer of hij gebruik maakt van dit aanbod.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 28 juni 2017.