Geen stuitende of ontbindende handelingen gesteld of gebleken; leveringsovereenkomst kennelijk op juiste wijze tot stand gekomen

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 50986

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het aangaan van een overeenkomst tot levering van energie.
  De consument heeft de klacht op 30 september 2010 aan de ondernemer voorgelegd.   Een bedrag van € 458,– is door de consument onbetaald gelaten en bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van de consument
  Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ten onrechte neemt de ondernemer aan dat de consument een overeenkomst met hem is aangegaan. De opname van het verkoopgesprek is onjuist. De consument geeft aan energie van een andere leverancier te betrekken.   De consument verlangt creditering van het in rekening gebrachte.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is telefonisch akkoord gegaan met levering van energie door de ondernemer. Naderhand is haar aangeboden de overeenkomst te ontbinden tegen betaling van een opzeggingsvergoeding. Zij is daarop niet ingegaan.
  De andere leverancier die hier in het spel is heeft de positie van de ondernemer erkend.   Er is kortom een geldige overeenkomst tussen consument en ondernemer. In het kader van de levering staat overigens aanzienlijk meer dan het depotbedrag open. Totaal bedraagt de vordering van de ondernemer tot februari 2011 € 1.875,–; ten tijde van de zitting was het openstaande bedrag € 1.346,42.   De ondernemer acht de klacht ongegrond.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tijdens de zitting is uit de geluidsopname helder geworden dat de consument inderdaad heeft ingestemd met levering door de ondernemer. Ook zijn geen stuitende of ontbindende handelingen gesteld of gebleken. Daarmee is de leveringsovereenkomst kennelijk op juiste wijze tot stand gekomen.   De klacht is gelet op het bovenstaande ongegrond en de vordering van de ondernemer is op de juiste gronden ingesteld.   Gelet op het bovenstaande beslist de commissie als volgt.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Het depotbedrag wordt aan de ondernemer uitgekeerd en in mindering gebracht op de openstaande vordering op de consument.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 16 mei 2011.