Geen toekenning c.q. geen grond voor toekenning gemaakte kosten.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Kosten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 45725

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 26 april 2010 tussen partijen totstandgekomen koopovereenkomst op afstand. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een camping tafel en stoelen van het merk [merknaam] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 142,70. De levering vond deels plaats op 6 mei 2010.   De consument heeft op 6 mei 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Aan de bestelling ontbraken vijf stoelen en bleek de geleverde tafel beschadigd te zijn. Ik heb onmiddellijk de ondernemer op 6 mei op de hoogte gesteld door het sturen van e-mail. Omdat het van de kant van de ondernemer stil bleef heb ik mijn klacht op 13  mei 2010 herhaald. Op 14 mei  010 liet de ondernemer mij weten dat de stoelen niet meer leverbaar waren. De ondernemer bood mij een alternatief product aan, terwijl de beschadigde tafel vervangen kon worden. In reactie hierop heb ik laten weten in te stemmen met een vervangende tafel, maar niet met het voorgestelde alternatief voor de ontbrekende stoelen. Op 9 juni 2010 heb ik opnieuw contact met de ondernemer gezocht en laten weten dat ik als gevolg van de langslepende afhandeling genoodzaakt was ergens anders een tafel aan te schaffen. Ik heb mij bovendien op 13 mei 2010 beroepen op artikel 11 lid 4 van de algemene voorwaarden en op artikel 7:46f lid 2 Burgerlijk Wetboek en verzocht € 142,70 aan mij te retourneren.   De consument verlangt de koopprijs van €  42,70 retour, alsmede de gemaakte kosten van € 212,–   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Voor de stoelen bieden wij u een alternatief aan. De meerprijs van € 15,– nemen wij voor onze rekening. De tafel kan ik op laten halen en bij retour ontvangst een nieuwe sturen, uiteraard zonder bijkomende kosten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Nu de consument onweersproken heeft gesteld een beroep te hebben gedaan op artikel 7:46f lid 2 en gebleken is dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is bij gebreke van de beschikbaarheid van de gekochte zaken, komt de consument het recht toe op teruggave van de kooprijs toe.   Alleen in bijzondere gevallen is er in een procedure als de onderhavige blijkens artikel 22 van het reglement van de commissie ruimte voor toekenning van ter zake van de behandeling van het geschil gemaakte kosten anders dan klachtengeld. Van een dergelijk geval is de commissie niet gebleken. Daarenboven is niet onderbouwd waarop de hoogte van het gevorderde uurtarief is gebaseerd, evenmin als het aantal gevorderde uren alsook de reden van de verschuldigdheid daarvan. Immers dit laatste ontstaat niet zondermeer als gevolg van een ondeugdelijke levering.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 142,70. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies. Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, op 13 december 2010.