Geen vaste prijs afgesproken. In rekening gebrachte arbeidsuren gaan de redelijkheid niet te boven.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT07-0046

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op het door de ondernemer de in rekening gebrachte bedrag voor het plaatsen van een mast en het verrichten van een onderhoudsbeurt aan een motor.   De consument heeft een bedrag van € 459,69 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft de klacht op 3 september 2007 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Voor het plaatsen van de mast heeft de ondernemer 11 manuren in rekening gebracht. Dat is veel te veel. Vijf uur had genoeg moeten zijn. Voor een eenvoudige onderhoudsbeurt aan de motor rekent de ondernemer 4,5 uur. Twee uur zou al ruim bemeten zijn. De opvatting van de consument is gebaseerd op een langdurige ervaring als watersporter en op informatie die hij heeft ingewonnen bij andere bedrijven. Gezien de hantering van een uurprijs van € 46,82 exl. BTW gaat de consument ervan uit dat vakmensen de werkzaamheden hebben verricht.   De consument verlangt creditering van de factuur voor een bedrag van € 459,69, welk bedrag de consument bij de commissie in depot heeft gestort.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer is van mening dat de facturen correct te hebben opgesteld. De werkzaamheden zijn op basis van nacalculatie uitgevoerd. De consument heeft nooit om een kostenbegroting gevraagd. Voor wat de mast houdt de urenspecificatie kortheidshalve in:   – Mast los maken en in loods leggen  2 man à 0,50 uur                      1,00 uur – Mast optuigen inclusief verlichting   1 man à 3,75 uur                      3,75 uur – Vernieuwen dirk                              1 man à 0,50 uur                      0,50 uur – Mast plaatsen en trimmen                2 man à 2,50 uur                      5,00 uur – Topunit en windex                           0,75 uur                                    0,75 uur  Totaal                                                                                                11,00 uur   Voor de uitgebreide urenspecificatie voor de werkzaamheden aan de mast en een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden aan de motor verwijst de commissie verder kortheidshalve naar de bij de consument bekende brief van de ondernemer van 16 november 2007.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vast staat dat partijen geen vaste prijs (aanneemsom) zijn overeengekomen. De overeengekomen werkzaamheden zijn in regie uitgevoerd. De vraag die voorligt is daarom of het aantal door de ondernemer in rekening gebrachte arbeidsuren de redelijkheid niet te boven gaat. Op basis van de door de ondernemer overgelegde gedetailleerde urenspecificatie beantwoordt de commissie deze vraag ontkennend. In relatie tot uitgevoerde werkzaamheden komt de commissie het aantal arbeidsuren niet bovenmatig voor. Dat voor een aantal werkzaamheden twee man personeel ingezet moest worden, komt de commissie ook niet onredelijk voor, omdat bij werkzaamheden voor een mast van 17 meter de inzet van twee man personeel nu eenmaal soms noodzakelijk is.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.   Het depotbedrag wordt overgemaakt aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 20 februari 2007.