Gelet op aan consument toe te rekenen gebruiksomstandigheden geen sprake van non-conformiteit

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 132816/155879

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een auto van de ondernemer. De consument constateerde een trilling die merkbaar werd wanneer sneller dan 80 kilometer per uur gereden werd. De consument heeft hierover geklaagd, waarna de auto ter reparatie is aangeboden. De reparatie heeft de trilling echter niet verholpen. Tevens klaagt de consument erover dat de ondernemer de onderhoudsgeschiedenis van de auto niet heeft aangeleverd. De ondernemer schrijft geen trillingen na de reparatie te hebben waargenomen. Tevens stelt de ondernemer dat er niet is overeengekomen dat de onderhoudsgeschiedenis nog aangeleverd zou worden. Wel is beloofd een poging te wagen om de onderhoudsgeschiedenis te achterhalen. De deskundige concludeert dat er sprake is van een beperkte afwijking/schudden, welke door gebruik na de aankoop kunnen zijn ontstaan. Tevens veroorzaken de banden de trillingen. De commissie merkt op dat de banden niet onder de BOVAG-garantie vallen. Ook kunnen de trillingen niet onder garantie hersteld worden, omdat de trillingen het gevolg zijn van gebruik door de consument. Ook blijkt niet dat overeengekomen is dat de onderhoudsgeschiedenis aangeleverd zou worden. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Voertuigen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft een onderzoek laten doen door de heer [DESKUNDIGE], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen voor een digitale zitting, die op 16 mei 2022 heeft plaatsgevonden. De consument en de ondernemer hebben aan deze digitale zitting deelgenomen en ter zitting hun standpunt toegelicht.
De consument werd ter zitting bijgestaan/vertegenwoordigd door de heer [VERTEGENWOORDIGER CONSUMENT].

Ter zitting werd de ondernemer bijgestaan/vertegenwoordigd door de heer [VERTEGENWOORDIGER ONDERNEMER 1] en bijgestaan door [VERTEGENWOORDIGER ONDERNEMER 2].

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Kern van het geschil betreft het antwoord op de vraag of de ondernemer gehouden is over te gaan tot kosteloos herstel vanwege een waarneembare trilling in de auto van de consument.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 19 september 2020 heeft de consument een overeenkomst gesloten met de ondernemer. Daarbij heeft de ondernemer zich verplicht tot het leveren van een auto. Het gaat om een [AUTO] met een kilometerstand van 11.2154 en bouwjaar 2015. De consument heeft een bedrag van
€ 10.200,– betaald. Op 26 september 2020 is de auto aan de consument geleverd.

Na aflevering heeft de consument een trilling geconstateerd. Deze trilling treedt op tijdens het rijden en is merkbaar vanaf een snelheid van ongeveer 80 kilometer per uur. Op 16 oktober 2020 heeft de consument hier voor het eerst per e-mail over geklaagd bij de wederpartij.

Bij het sluiten van de overeenkomst is een garantie verleend van zes maanden. Deze garantietermijn loopt vanaf 26 september 2020.

Vervolgens stuurt de ondernemer op 9 april 2021 een bericht dat de auto ter reparatie kan worden aangeboden. De reparatie heeft de trilling echter niet verholpen. Vervolgens is de ondernemer nog een aantal keer verzocht om de gebreken te herstellen. Dit verzoek is echter afgewezen.

De consument heeft zijn auto binnen de garantieperiode ter reparatie aangeboden. De reparatie heeft echter niet geleid tot het herstel van de trilling. De consument heeft gezien het melden van de klacht binnen de garantieperiode recht op kosteloos herstel van de trilling.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Bij de verkoop heeft de ondernemer mij beloofd de onderhoudsgeschiedenis van de auto nog te zullen aanleveren. Deze belofte is de ondernemer niet nagekomen. In antwoord op een vraag van de commissie meldt consument dat de auto aan de proefrit voorafgaand aan de totstandkoming van de koopovereenkomst goed reed.

De consument verzoekt de commissie te oordelen dat de wederpartij is gehouden om de trilling in zijn auto kosteloos te herstellen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Bij e-mail van 16 oktober 2020 heeft de consument zich voor het eerst bij ons melding gemaakt van een trilling in zijn auto bij een snelheid van 70/100 km/h. De ondernemer heeft toen aan de consument laten weten dat hij hiervoor naar een [ONDERNEMER] dealer kon gaan. Dat heeft de consument op 19 november 2020 gedaan en daar is het probleem opgelost. In de periode november/december 2020 heeft de ondernemer met de consument in contact gestaan over het niet kunnen leveren van onderhoudshistorie van de auto. Door de consument is toen niets meer gezegd over een trilling die nog steeds of alweer voelbaar zou zijn. Op 15 en 16 december 2020 is er tussen partijen gecorrespondeerd over de onderhoudshistorie van de auto. Ook hierin wordt niets vermeld over de trilling. Bij brief van 15 januari 2021 meldt de gemachtigde van de consument zich bij de ondernemer in verband in verband met het ontbreken van de onderhoud systeem van de auto. De ondernemer wordt in deze brief gesommeerd de onderhoudshistorie aan te leveren. Ook in deze brief wordt niets vermeld over een trilling in de auto. De consument meldt zich vervolgens op 15 maart 2021 bij [DE ONDERNEMER] in Amsterdam West in verband met een trilling tijdens het rijden. Dit is derhalve vier maanden nadat de eerdere melding van de trilling was verholpen. Bij [DE ONDERNEMER] Amsterdam West wordt geconstateerd dat deze trilling wordt veroorzaakt door bandenslijtage, waardoor de trilling niet kosteloos c.q. onder garantie zal worden hersteld. Bij e-mail van 9 april 2021 sommeert de gemachtigde van de consument de ondernemer de trilling te herstellen of de defecte onderdelen te vervangen. Naar aanleiding hiervan heeft de ondernemer aan de gemachtigde van de consument laten weten dat de consument met zijn auto bij [DE ONDERNEMER] in Dordrecht langs kon komen, zodat daar de trilling onderzocht kon worden en de problemen zouden worden verholpen indien sprake zou zijn van een gebrek dat onder garantie valt. Uiteindelijk is de auto op 1 juni 2021 bij de consument thuis opgehaald en is tijdens het onderzoek in de werkplaats geconstateerd dat het stuur scheef stond en er sprake was van een kromme velg, hetgeen erop duidt dat er na aankoop schade is gereden met de auto. Desalniettemin is de velg toen uit coulance kosteloos vervangen en is de auto uitgelijnd, waarna de auto is teruggebracht naar de consument. Zowel in de werkplaats als tijdens de rit naar Amsterdam is de trilling door [DE ONDERNEMER] niet meer waargenomen. De consument meende echter dat de trilling nog steeds aanwezig was en heeft hier bij e-mail van 4 juni 2021 over geklaagd bij de ondernemer. De ondernemer heeft daarop aan de consument te kennen gegeven dat zij geen verdere coulance kon toepassen. Op 15 juni 2021 ontving de ondernemer wederom een e-mail van de gemachtigde van de consument met een sommatie de trilling te herstellen. De ondernemer kan echter niet anders dan concluderen dat op haar geen verplichting rust de trilling in de auto van de consument kosteloos te herstellen, voor zover er überhaupt nog sprake is van een trilling. Er is geen sprake van een gebrek dat onder garantie moet worden opgelost. De ondernemer verzoekt de commissie dan ook de klacht van de consument ongegrond te verklaren.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument beklaagt zich erover dat aan hem zou zijn beloofd dat wij de onderhoudsgeschiedenis van de auto nog zouden aanleveren. Dit is bij aankoop echter niet in aan hem beloofd. De auto is aan hem verkocht zonder bekende onderhoudsgeschiedenis omdat het een import auto betreft. Bij verkoop is dit ook medegedeeld en is beloofd dat er nog een poging zal worden gedaan de onderhoudsgeschiedenis te achterhalen. Deze poging hebben wij ook gedaan, maar wij hebben de onderhoudsgeschiedenis niet weten te achterhalen.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De afgelezen tellerstand is 126.638 kilometer. De aankoopovereenkomst d.d. 19 september 2020 vermeldt een tellerstand van 112.154 kilometer. Derhalve is vanaf de aankoop met de auto 14.484 kilometer gereden. Bij snelheden vanaf 80 km/u is een licht schudden van de carrosserie voelbaar. Op de hefbrug met vrij draaiende wielen is:
• aan de achterbanden een geringe hoogteslag/onrondheid waarneembaar en aan het loopvlak van de rechterachterband een opvallende zijdelingse beweging/slag waarneembaar;
• aan voorbanden enige hoogteslag/onrondheid waarneembaar;
• in de aandrijving tot 80/km/u geen trilling of schudden waarneembaar.

De profieldiepte van de banden is ± 50%.

De deskundige overweegt en concludeert het volgende. Het schudden van de auto is afhankelijk van de snelheid en rijomstandigheden (wegdek) in enigermate waarneembaar. Het als hinderlijk ervaren hiervan is persoonsafhankelijk. De banden vertonen een geringe onrondheid en een zijdelingse slag welke kan leiden tot trillen/schudden. De mate waarin dit doordringt en voelbaar is voor inzittende is onder meer afhankelijk van de wielophanging/constructie. Verder kunnen trillingen/schudden optreden door onbalans van de wielen. Onbalans kan na een periode van gebruik optreden als gevolg van slijtage van banden en/of vervorming van het karkas bij (zware) gebruiksomstandigheden zoals een inrijding met een object. Eerder (medio juni 2021) is een velg vervangen met een beschadiging aan de buitenzijde en een vervorming aan de binnenzijde. Hiervan is een foto en een video getoond. De beschadiging/vervorming is het gevolg van een aanrijding met een obstakel. Op grond van het voorstaande concludeert de deskundige dat er sprake is van een beperkte afwijking/schudden welke door gebruik en gebruiksomstandigheden na de aankoop kunnen zijn ontstaan.

Herstel is technisch mogelijk door optimaliseren of vervangen van banden. De kosten daarvan variëren van € 100,– tot € 650,–.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Gelet op de aan de BOVAG garantie verbonden voorwaarden betreft deze garantie zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn in dat geval deze garantie geheel voor rekening van de verkoper. Deze garantie strekt zich gelet op artikel 7 van voornoemde voorwaarden echter niet uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten. Gelet op het rapport van de door de commissie ingeschakelde deskundige wordt de trilling die thans onderwerp van het geschil is veroorzaakt door de banden. Nu de BOVAG garantie zich niet uitstrekt tot banden, heeft de consument derhalve geen recht op het door hem verlangde op grond van BOVAG garantie. Dit brengt de vraag met zich mee of de consument dan wellicht op een andere grondslag dan voornoemde garantie recht heeft op het door hem verlangde. Dat zou het geval kunnen zijn indien komt vast te staan dat de auto vanwege de oorzaak van de trilling die onderwerp van het geschil is niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten (art. 7:17 lid 2 BW). Deze verwachtingen worden mede ingekleurd door hetgeen partijen met elkaar zijn overeengekomen, waaronder de bepaling in de garantievoorwaarden dat deze garantie zich niet uitstrekt tot banden. Voorts staat vast dat de kennelijk aanwezige geringe trilling een normaal gebruik van de auto niet in de weg staat en wordt veroorzaakt door aan de consument toe te rekenen gebruikersomstandigheden.

Voorts beklaagd de consument zich erover dat de ondernemer zijn toezegging om de onderhoudsgeschiedenis van de auto nog te zullen aanleveren niet is nagekomen. Hieromtrent merkt de commissie op dat de ondernemer hieromtrent ter zitting onweersproken heeft verklaard dat de auto aan de consument is verkocht zonder bekende onderhoudsgeschiedenis, dit ook bij de verkoop aan hem is medegedeeld, er door de ondernemer is beloofd dat er nog een poging zal worden gedaan de onderhoudsgeschiedenis te achterhalen, deze poging ook is gedaan, maar de onderhoudsgeschiedenis niet te hebben kunnen achterhalen. Gelet op het feit dat de consument de voorgaande geschetste gang van zaken niet heeft weersproken, gaat de commissie uit van de juistheid daarvan.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klachten van de consument ongegrond zijn.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit de heer mr. D.P.C.M. Hellegers, voorzitter, de heer A.M. Velberg, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 16 mei 2022.