Gelet op de verstoorde verhouding tussen partijen heeft de commissie gekozen voor een financiële oplossing

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Herstel    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 44767

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 28 januari 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte [merk en type], tegen een door de consument te betalen prijs van € 8.950,–. De overeenkomst is op 28 januari 2010 uitgevoerd.   De consument heeft op 28 januari 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De afspraak was dat de passagiersdeur zou worden uitgedeukt en gespoten. Bij de aflevering bleek dat de deur in een verkeerde kleur was gespoten. De auto is teruggegaan naar de ondernemer. Deze heeft vervolgens de twee zijdeuren laten spuiten. Het spuitwerk is van slechte kwaliteit en vertoont zakkers en stofdeeltjes. Na een herhaalde klacht van de consument zijn de deuren voor de 3e keer gespoten. Ook nu laat de kwaliteit van het spuitwerk te wensen over. Er is een duidelijk kleurverschil tussen de deuren en het voor-en achterscherm ontstaan.   De ondernemer heeft de consument aangeboden voor een bedrag van € 300,– het spuitwerk opnieuw uit te voeren en ook de schermen mee te spuiten. Dit is voor de consument niet acceptabel.   De consument heeft geen vertrouwen meer in de spuiter van de ondernemer. Hij zag graag dat het spuitwerk door een erkend FOCWA-bedrijf wordt hersteld.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Er was sprake van een deukje bij de portiergreep. De auto is voorzien van een laksoort die verkleurt in de zon. De eerste keer was de verkeerde kleur gebruikt. De consument weet niet waar de ondernemer de auto heeft laten spuiten. De consument twijfelt of het door de ondernemer genoemde bedrijf te Nootdorp wel voldoende onafhankelijk is. De afspraak was dat de ondernemer de schade zou herstellen om die reden is de consument niet van zins een bedrag van € 300,– uit te geven zonder enige garantie op een goed resultaat. Het deskundigenrapport is duidelijk over de kwaliteit van het spuitwerk.   Gelet op de verstoorde relatie met de ondernemer geeft de consument er de voorkeur aan dat hem een bedrag wordt vergoed, zodat hij het spuitwerk zelf kan laten uitvoeren.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft met de consument de afspraak gemaakt dat hij de lichte deuk in het rechter voorportier zou laten herstellen. Na de eerste keer zaten er wat silicoontjes in. Dat heeft de spuiter weer hersteld. Daardoor moest tevens de andere deur worden gespoten. Het zag er redelijk goed uit, maar onder een bepaalde hoek was wat kleurverschil zichtbaar. Op verzoek van de consument is de auto vervolgens opnieuw gespoten. Als er geen zon is, is het kleurverschil niet zichtbaar.   Om het kleurverschil 100% uit te sluiten heeft de ondernemer het aanbod gedaan om de gehele zijkant te laten spuiten voor een bedrag van € 300,–. Hierop wilde de consument niet ingaan. De toonzetting van de consument was allesbehalve gezellig.   Naar aanleiding van het deskundigenrapport merkt de ondernemer op dat de deskundige niet in staat is geweest het kleurverschil vast te leggen. Het is onjuist dat de deskundige naar een bedrijf gaat om een prijsopgave te laten doen. Het gaat slechts om een licht kleurverschil. De ondernemer stelt een second opinion voor door een [herstelbedrijf in de omgeving].   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De twee rechterportieren zijn gespoten, er is niet uitgespoten op het voor- en achterscherm. Dit gemeten door middel van een mu meting. Voor uw belevenis was de lakdikte op het rechter voorportier 326 mu en op de plekken waar de lak niet goed is aangebracht was de lakdikte 226 mu. Van het achterportier waren de waarden 231 mu en op de gewraakte plekken 197 mu. Het voorscherm en het achterscherm hebben een lakdikte van 95 mu is standaard vanaf fabriek. Op het eerste gezicht ziet het spuitwerk er aan de rechterzijde netjes uit, maar gaat men de zaak wat kritischer bekijken, dan zijn er diverse ongerechtigheden. Ik noem u druipers en ongerechtigheden aan de onderzijde van de portieren, ook is er op deze plaatsen geen goede – correcte – laklaag opgebracht. Er is een veel te grote hoeveelheid lak opgebracht bij de handgreep van het achterportier (oorzaak kruk niet gedemonteerd voor het spuiten). Krassen, stofjes et cetera zijn zichtbaar. Het kleurverschil wat de consument ervaart is aanwezig. Het wordt versterkt doordat de aanliggende delen (voor- en achterscherm) de standaard lak hebben. Bij herstel kan men bij benadering wel spuiten zoals de fabriek, maar er zal altijd een verschil (hoe minimaal dan ook) op te merken zijn.   De linkerzijde (geen klacht van de consument) is ook gedeeltelijk overgespoten, hier is ook een lichte glans- en structuurverschil aanwezig, maar in een veel en veel mindere mate dan de rechterzijde. Acceptabel.   Resumé: De lak voldoet aan de eis tot bescherming, echter de verfraaiing verdient geen schoonheidsprijs.   Is herstel mogelijk? Ja: indien men een optimaal resultaat wil bereiken, zal de gehele rechterzijde zorgvuldig behandeld moeten worden, inclusief het spuiten van het voor- en achterscherm. Maar men zal altijd – bij een overgang van delen – een kleur/glans verschil blijven zien. Als voorbeeld het voorscherm grenst aan de motorkap, die overgang zal altijd zichtbaar zijn op wat voor wijze dan ook. Voor een correcte prijsopgave heb ik, door een gecertificeerd FOCWA schadeherstel bedrijf, een kostenbegroting (€ 1.462,36) laten maken; zie de bijlagen I en II. Het bedrag is bruto. Netto-netto is dit € 925,– exclusief BTW.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt voorop dat nu door geen van de partijen gemotiveerde bezwaren tegen de bevindingen van de door haar ingeschakelde deskundige naar voren zijn gebracht zij van de juistheid van die bevindingen in het vervolg zal uitgaan.   Dit brengt mee dat de commissie tot de conclusie komt is dat de kwaliteit van het spuitwerk te wensen overlaat en de klacht daarover van de consument in zoverre gegrond is.   Gelet op de door partijen gemaakte afspraak om de schade van het rechter voorportier te herstellen is de commissie van oordeel dat de vordering om de gehele zijkant te laten spuiten om ieder mogelijk kleurherstel uit te sluiten zonder dat door hem een daaraan een financiële bijdrage wordt geleverd, daarmee niet in overeenstemming is.   De commissie acht het voorts geboden, gelet op de aan haar gebleken verstoorde relatie van partijen, dat dit geschil zich oplost in een door de ondernemer aan de consument te betalen vergoeding. De commissie kan zich ook vinden in de stelling van de consument dat nu bij herhaling gebleken is dat het spuitwerk te wensen overlaat, hij geen vertrouwen meer heeft in de ondernemer.   Aldus kan de consument de keuze maken bij welk bedrijf hij het spuitwerk wil laten uitvoeren en welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.   De commissie acht naar billijkheid een vergoeding van € 750,– passend en zal de ondernemer veroordelen dat bedrag aan de consument te voldoen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 750,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 445,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 2 november 2010.