Geleverde stoelen vertonen gebreken die niet als gebruiksgerelateerd beschouwd kunnen worden. Geconstateerde gebreken mogen niet optreden; gebrekkig product.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 67756

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 27 december 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van zes eetkamerstoelen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.314,–. De levering vond plaats op of omstreeks 10 maart 2011.   Het geschil gaat over de vraag of de geleverde stoelen voldoen aan de eisen, die de consument er aan mag stellen. De consument heeft op 24 februari 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De stoelen zijn voorzien van een sierbies. Deze vertoont bij alle stoelen slijtageplekken. De bovenlaag van het leer laat los. Na alle correspondentie is het vertrouwen in de ondernemer helemaal verdwenen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft kort na aankoop schade geconstateerd aan alle zes de stoelen. De ondernemer heeft de stoelen via de fabrikant laten onderzoeken, er werd toen geen melding gemaakt van een van buiten komende oorzaak van de schade. Vervolgens is een voorstel gedaan tot het opnieuw leveren van de stoelen onder bijbetaling. De consument was het daar niet mee eens, de ondernemer dient garantie te verlenen. De oplossing die de ondernemer later bood, via een waardecheque, was ook niet passend. De consument heeft geen vertrouwen meer in de ondernemer.   De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De beschadigingen worden veroorzaakt door het schuren langs tafelpoten en wanden. Dat blijkt uit het feit dat de bies aan de voorkant kapot is gegaan en niet aan de zijkant.   Reparatie van een bies is kostbaar, daarom heeft de ondernemer aangeboden nieuwe stoelen te leveren tegen bijbetaling van € 25,– per stoel, exclusief transport.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Er is sprake van een goede prijs-/kwaliteitverhouding. De ondernemer heeft nimmer meegedeeld dat de bekleding vergelijkbaar zou zijn met anilineleder. De kosten van het vervangen van de bies staan in geen verhouding tot de waarde van de stoelen. Ook ontbinding van de koopovereenkomst alleen maar vanwege de bies zou disproportioneel zijn. De ondernemer doet het gedane voorstel betreffende de waardecheque nog gestand.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Door de matte en doffe uitstraling van de bekleding van de stoelen heeft de deskundige in overleg met de consument een klein stukje bekleding uit een van de stoelen gehaald en analyseerde binnen enkele minuten dat het hier om een gerecycled ( herkregen) type leer gaat. Herkregen leer wordt gemaakt van gebruikt en restanten leer wat vermalen wordt en weer wordt verwerkt. Er zijn diverse productiemethodes: 1: synthetische afdekking – laag echt leer- laag linnen – laag echt leer; 2: synthetische afdekking – laag echt leer – laag linnen – laag herkregen leer; 3: synthetische afdekking – laag herkregen leer – laag linnen- laag herkregen leer.   Het betreft hier de kwaliteit, in productiemethode 3 vermeld, met aan de boven- en onderzijde van het linnen tussen weefsel een geperste laag vermalen rest leer. In het vak jargon mag het nog steeds als leder worden gekwalificeerd. Het wordt toegepast op meubelen aan de onderzijde van de markt. Bij geringe druk op de deugdelijk aangebrachte biezen, die aan de buitenranden van de stoelen zijn aangebracht, laat de synthetische afwerklaag los van de onderbasis van het geperste leerafval. De beschadigingen die de deskundige aan de biezen constateerde kunnen niet als normale gebruikssporen worden gezien.   Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken opvallend.   Herstel is technisch mogelijk door nieuwe biezen in een deugdelijke kwaliteit aan brengen. De kosten daarvan zullen de nieuwprijs overstijgen.   De deskundige acht een andere oplossing mogelijk, te weten de stoelen in een kwaliteit aniline afgedekte leersoort aanbieden tegen bijbetaling van de meerprijs.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat de geleverde stoelen gebreken vertonen, die niet als gebruiksgerelateerd beschouwd kunnen worden. De ondernemer heeft niet aannemelijk gemaakt dat de schade het gevolg is van een niet met de bestemming van de stoelen corresponderend gebruik. De geconstateerde gebreken mogen derhalve niet optreden, er is sprake van een gebrekkig product.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Op de stoelen is garantie. De garantieregeling van [de branchevereniging] bepaalt in artikel 15 lid 2 dat een consument bij een claim op de garantie binnen één jaar na levering recht heeft op kosteloze reparatie dan wel vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten. Er is volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige sprake van een opvallend gebrek. Om die reden acht de commissie het verstrekken van een financiële compensatie niet passend. Reparatie van de stoelen is, gelet op de daaraan verbonden kosten in verhouding tot de prijs van de stoelen, niet aan de orde. Ontbinding acht de commissie in verhouding tot het gebrek te vergaand. Daarom dient de ondernemer de stoelen terug te nemen en nieuwe exemplaren te leveren.   De consument heeft echter de keuze om in plaats daarvan voor de gefactureerde prijs van de stoelen ad € 1.314,–andere stoelen, met een andere bekleding, te bestellen onder bijbetaling van een eventuele meerprijs. Als de te bestellen stoelen goedkoper zijn heeft de consument geen recht op terugbetaling van het verschil.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument heeft de keuze tussen het opnieuw laten leveren van de gekochte stoelen dan wel de levering van hetzelfde of een ander model stoelen met een andere bekleding tegen bijbetaling van de nieuwprijs van die stoelen boven een bedrag ad € 1.314,–.   De consument bepaalt zijn keuze en deelt deze keuze binnen veertien dagen na de verzenddatum van dit bindend advies aan de ondernemer mee. De ondernemer handelt overeenkomstig de door de consument gemaakte keuze en levert de nieuwe stoelen onder terugname van de op 10 maart 2011 geleverde stoelen binnen tien weken nadien.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 10 september 2012.