Gelijkwaardige vervanging gehuurd zeiljacht; geen vergoeding.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA-voorwaarden Huur en Verhuur Pleziervaartuigen    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT98.011

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit de huur van een zeiljacht, type Compromis 36, voor de periode van 29 mei tot 1 juni 1998 voor de prijs van ƒ 2.345,–.   De consument heeft zijn klacht op 7 juni 1998 schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:   Bij de aanvang van de huurperiode bleek de Compromis 36 niet beschikbaar te zijn. In plaats daarvan heeft de consument gebruik gemaakt van een zeiljacht van het type Bavaria 35. De Compromis 36 was voor consument echter juist van belang omdat hij overwoog dat type schip te kopen. De consument vindt dat de ondernemer eerder aan hem had moeten doorgeven dat de Compromis niet beschikbaar was. Bovendien had de Bavaria een aantal gebreken: het kompas was ontregeld en het want stond niet strak.   De ondernemer heeft ter compensatie aangeboden een bedrag van ƒ 500,– aan de consument te voldoen. De consument verlangt echter volledige restitutie van de huurprijs, dan wel 35% daarvan, zijnde ƒ 821,–. Van het bedrag van ƒ 500,– heeft de consument ƒ 100,– ontvangen. De ondernemer heeft hem voor het restant van ƒ 400,– twee postcheques verzonden welke de consument heeft geretourneerd, omdat zijn Belgische bank geen postcheques uitbetaalt.
  Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak:   De Bavaria 35 is een gelijkwaardige vervanging van de Compromis 36. Omdat de ondernemer heeft verzuimd het tevoren aan de consument door te geven heeft de ondernemer de tegemoetkoming van ƒ 500,– aangeboden.   Bij het vertrek van de consument was de tuigage nog in orde, maar bij terugkeer hing het want inderdaad gevaarlijk slap. De consument had dat eerder aan de ondernemer moeten doorgeven. Het kompas had inderdaad een afwijking, bij een bepaalde koers maximaal 20o. De consument had wel GPS aan boord. Deze was in de kuip afleesbaar. Beoordeling van het geschil   De Commissie heeft het volgende overwogen:   De Bavaria 35 is in technisch opzicht vrijwel gelijkwaardig aan de Compromis 36. Voor zover de consument nadeel heeft geleden doordat de Compromis niet beschikbaar was en hem de Bavaria is aangeboden, is dit voldoende gecompenseerd in het bedrag van ƒ 500,–.   De klacht van de consument over de tuigage wijst de Commissie af, aangezien de consument onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de problemen met de tuigage aan de ondernemer te wijten zijn. Ook de klacht over het kompas wordt afgewezen aangezien de consument, mede gezien het feit dat er GPS aan boord was, van de afwijking aan het kompas niet zodanige hinder heeft kunnen ondervinden dat zijn klacht terzake zou moeten worden toegewezen.   Gezien het voorgaande acht de Commissie het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, voordat het geschil bij de Commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De consument is ten onrechte niet met dit aanbod akkoord gegaan. De Commissie acht de klacht derhalve ongegrond. De ondernemer is echter gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de Commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht. Aangezien de consument van het bedrag van ƒ 500,– slechts ƒ 100,– heeft ontvangen, dient de ondernemer nog ƒ 400,– aan de consument te voldoen door dit bedrag over te maken op de bankrekening van de consument, zoals vermeld op het vragenformulier.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument alsnog het restant van het aanbod ten bedrage van ƒ 400,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag.   De Commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 9 maart 1998.