Geluiden in auto kunnen niet weggenomen worden; consument krijgt financiële compensatie

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Private Lease    Categorie: Non conformiteit / Schadevergoeding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 195612/201202

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil vloeit voort uit een leaseovereenkomst tussen consument en ondernemer. Consument meent dat de auto storende geluiden maakt die niet zijn ophouden na de uitgevoerde reparaties. Consument wil daarom financiële compensatie van €2.700,–. Een deskundige heeft de auto waargenomen en een rapport daarover uitgebracht. Hieruit blijkt dat de geluiden er inderdaad zijn, maar deze niet kunnen worden weggenomen met een reparatie. De commissie oordeelt dat nu de deskundige tot de conclusie is gekomen dat de rammelende geluiden niet weggehaald kunnen worden; consument een financiële compensatie moet krijgen ter waarde van € 1.150,–. De klacht wordt gegrond verklaard.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Private Lease (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 25 juli 2023 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Ter zitting werd de ondernemer bijgestaan/vertegenwoordigd door [naam].

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een overeenkomst van private lease van 15 februari 2022 betreffende een personenauto [naam auto].

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De auto maakt storende krakende geluiden, die kennelijk verband houden met de achterremmen. Daarover is herhaaldelijk geklaagd, maar een zestal reparatiepogingen is zonder resultaat gebleven. De consument verlangt daarvoor financiële compensatie die hij begroot op € 2.700,–.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de geconstateerde geluiden inherent zijn aan de constructie van de remsegmenten. Hij verwijst daartoe naar het door de commissie aangevraagde deskundigenrapport.

Het deskundigenrapport
De deskundige [naam deskundige] heeft op 12 juni 2023 een rapport van bevindingen uitgebracht. Hij constateert dat de door de consument beschreven geluiden afkomstig zijn van de achterremmen van het type schijfremmen. Bij het remmen, liggen de remblokken tegen de remschijven aan en bij het verder rijden, drukken de remblokken de remsegmenten terug; waarbij een bijgeluid hoorbaar is. Dit is een normaal proces. De fabrikant heeft voor relatief harde remblokken gekozen, waardoor er een harder bijgeluid ontstaat. Eventueel kunnen zachtere remblokken worden aangebracht, waardoor het bijgeluid zal worden verminderd, maar niet geheel worden weggenomen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De door de consument beschreven bijgeluiden zijn, aan de hand van het deskundigenrapport, komen vast te staan. Ter zitting is voorts komen vast te staan dat aan de consument tijdens de herhaalde reparatiepogingen een vervangende auto van het (mindere) type [naam auto] ter beschikking is gesteld en dat de consument in verband met die reparatiepogingen ongemakken heeft ondervonden. Voorts heeft de ondernemer zich ter zitting bereid verklaard om de remblokken te laten vervangen door zachtere remblokken, waardoor volgens de deskundige het bijgeluid zal worden verminderd, maar niet wordt weggenomen. Een en ander rechtvaardigt naar het oordeel van de commissie een financiële compensatie ten gunste van de consument ten bedrage van € 1.150,–. Dit bedrag is als volgt samengesteld: € 250,– als compensatie voor het gebruik van een vervangende auto van het mindere type [naam auto] en € 15,– per maand voor verminderd rijgenot, uitgaande van de leaseduur van 60 maanden. Indien de lease eerder wordt beëindigd, dient de consument aan de ondernemer € 15,– terug te betalen voor iedere maand die de overeenkomst korter duurt.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer dient binnen veertien dagen na verzending van deze uitspraak aan de consument een vergoeding te betalen van € 1.150,–.

Voorts dient de ondernemer in overleg met de consument de remblokken van de auto te laten vervangen door zachtere remblokken.

Overeenkomstig het reglement van de commissie dient de ondernemer een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Private Lease, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven, voorzitter, de heer C.J. Bal, mevrouw J.M.A. van Haren, leden, op 25 juli 2023.