Gemanipuleerde meter; welke hoeveelheden feitelijk zijn geleverd en voor welk prijskaartje; herberekening is adequaat

  • Home >>
  • Energie Zakelijk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Fraude    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59439

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de herberekening van energieverbruiken.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij gaan niet akkoord met de constatering dat vanaf 2005 met de elektriciteitaansluiting op de [straatnaam] fraude is gepleegd.   1. Op 26 april 2006 is er al gehele controle van [naam leverancier], UWV, brandweer et cetera geweest. Er zijn toen geen gebreken aan de meters geconstateerd.   2. Wederom is op 12 mei 2009 door [naam leverancier] ([naam netbeheerder]), UWV, brandweer et cetera algehele controle geweest. Er zijn toen ook geen onregelmatigheden aan de meters geconstateerd.   3. Op 17 februari 2011 tijdens mijn afwezigheid (India) is er weer een algehele controle geweest en werd opeens opgemerkt dat de meters waren gemanipuleerd. Wij ontkennen enige betrokkenheid daarbij. De elektriciteitsgroepen zijn door een erkend installatiebedrijf geïnstalleerd.   Alleen op [straatnaam] hebben wij gasverbruik. Het bedrijf heeft niet aangegeven wat de onregelmatigheid was. De ondernemer heeft een herberekening vanaf 2005 gemaakt. Ook hier teken ik bezwaar aan.   Er zijn door het bedrijf andere meters geplaatst.   De meters van de [straatnaam] zijn sinds 1980 nooit vervangen en/of geijkt. [naam leverancier] heeft nooit meterstanden gecontroleerd, altijd schattingen. Originele loodjes zaten op de meter die door het bedrijf zijn verwijderd. Het gasmeterruitje is er als verzegeling. Het voorschotbedrag in 2005 [straatnaam] is € 991,– en in 2010 € 1.430,–.   Standpunt van het bedrijf   Het standpunt van het bedrijf luidt in hoofdzaak als volgt.   Bezwaar klager Klager maakt bezwaar tegen de aansprakelijkheid in verband met diefstal van elektriciteit en gas dan wel fraude aan beide aansluitingen of onderdelen daarvan en klaagt dat de meters van [straatnaam] sinds 1980 nooit zijn vervangen of geijkt, voorts zouden er originele loodjes op de meters hebben gezeten die door ons zouden zijn verwijderd. Klager stelt voorts dat het gasmeterruitje dient als verzegeling.   Onze reactie op de schriftelijke reactie van klager d.d. 16 januari 2012 Voordat inhoudelijk op de kwestie wordt ingegaan, reageren wij op het laatste verzoek van klager aan uw commissie. In dit laatste verzoek, d.d. 16 januari 2012, verwijst klager naar een uitspraak van de strafrechter waarin is bepaald dat niet zal worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging van klager. Klager heeft uw commissie verzocht op basis hiervan uitspraak te doen in dit geschil. Wij wensen te benadrukken dat onze vordering, die door klager in dit geschil wordt betwist, van civielrechtelijk aard is. Naast deze civielrechtelijke vordering, die gebaseerd is op de overeenkomst tussen ons en klager aangaande de elektriciteits- en gasaansluitingen, hebben wij aangifte gedaan van strafbare feiten in verband met die aansluitingen. Het oordeel van de strafrechter, dan wel van het Openbaar Ministerie om niet tot verdere vervolging over te gaan is gebaseerd op volstrekt andere rechtsbeginselen dan die welke ten grondslag liggen aan een civielrechtelijke vordering. De veronderstelling van klager, dat de civielrechtelijke vordering zou vervallen door de beslissing om strafrechtelijk niet te vervolgen, kan derhalve geen stand houden.   Wij stellen ons op het standpunt dat, hoewel klager strafrechtelijk niet is vervolgd, een civiele procedure met betrekking tot de wijze waarop gebruik is gemaakt van onze eigendommen niet op basis van dezelfde juridische beginselen wordt beoordeeld en derhalve niet tot de conclusie kan leiden dat klager uit hoofde van de overeenkomst die zij heeft met ons en overige beginselen van het privaatrecht dan niet aansprakelijk zou zijn voor de door ons geleden schade.   De overeenkomst Met betrekking tot de elektriciteit- en gasaansluitingen op de adressen [straatnaam] bestaan tussen ons en klager aansluit- en transportovereenkomsten.   Onze bevindingen Zowel in het pand [straatnaam] I en II zijn onregelmatigheden aan de meters aangetroffen.   1. Onze bevindingen inzake pand [straatnaam] I Onze medewerker welke ter plaatse is geweest is als fraudespecialist in onze dienst en belast met de opsporing van strafbare feiten gericht tegen ons en tevens bevoegd tot het doen van aangifte. De medewerkers van de afdeling Specials Fraude van ons zijn gecertificeerde medewerkers welke door waarneming, aanwijzingen, inschatting en samenwerkende politiediensten de juiste onregelmatigheden (waaronder diefstal van energie) kunnen vaststellen.   Onze medewerker was op 17 februari 2011 omstreeks 18.41 uur tezamen met politieambtenaren van de Politie Rotterdam-Rijnmond en diverse andere diensten bij het pand [straatnaam], alwaar een restaurant gevestigd is. Onze medewerker was daar voor een actie vanuit de deelgemeente in het kader van een horeca-actie.   Nadat de coördinator van de Gemeente onze medewerker had aangemeld heeft hij zich gelegitimeerd en de reden van zijn komst meegedeeld, namelijk dat hij de aansluitingen van de energievoorzieningen wilde controleren.   Bij controle van de elektriciteitsmeter zag onze medewerker dat de van fabriekswege aangebrachte verzegelingen aan het telwerkhuis van de elektriciteitsmeter verbroken en verwijdend waren. Voorts zag onze medewerker dat er nu verzegelingen waren aangebracht gelijkend op de originele echter afwijkend met aan een zijde de indruk LG (vals) en aan der andere zijde het jaartal met indruk 80 (vals). De aangetroffen en omschreven indrukken van de verzegelingen zijn niet origineel van fabriekswege aangebrachte indrukken. Deze verzegelingen zijn nadrukkelijk zonder toestemming of medeweten van ons aangebracht. Na het verwijderen van de verzegelingen van hel telwerkhuis van de elektriciteitsmeter kan het telwerkhuis verwijderd worden waarna het telwerk op elke willekeurige stand geplaatst kan worden.   Bij verdere controle zag onze medewerker dat er op het klemmendeksel van de elektriciteitsmeter een verzegeling was aangebracht met aan een zijde de indruk BOM 13 en aan de andere zijde de indruk 98. Het is onze medewerker ambtshalve bekend dat de zegeltang met deze indrukken BOM 13 en 98 van diefstal afkomstig is. Ook is hem bekend dat al een groot aantal zaken zich hebben voorgedaan waarbij ook deze verzegelingen zijn gebruikt en waarbij wij aangifte van diefstal van energie hebben gedaan. Nadat onze medewerker het klemmendeksel verwijderd had zag hij dat er twee van de drie shunts (dat zijn doorverbindingen tussen de spanningsspoel en de stroomspoel) verplaatst waren. Door deze shunts te verschuiven levert de elektriciteitsmeter wel maar registreert de elektriciteitsmeter op twee van de drie fases geen verbruik, de elektriciteitsmeter registreert alleen het verbruik van één fase daar waar de shunt van dicht staat.   Uit bovenstaande bevindingen bleek dat met het manipuleren van de elektriciteitsmeter er nadeel is ontstaan voor ons door een niet geregistreerd elektriciteitsverbruik.   Ontvreemde elektriciteit privé / zakelijk is gepleegd in de periode van 14 september 2004 tot en met 17 februari 2011.   Ter vaststelling van het ontvreemde privé / zakelijk elektriciteitsverbruik werd hierop door ons rekening houdend met de graaddagen een berekening uitgevoerd. Hieruit bleek dat na aftrek van het reeds gefactureerde verbruik er in de periode vanaf 14 september 2004 tot en met 17 februari 2011 een hoeveelheid van 145.139 kWh elektriciteit privé / zakelijk verbruik ter waarde van € 16.340,47 werd weggenomen.   Bij nadere controle van de gasmeter zag onze medewerker dat de verzegeling van het telwerkhuis van de gasmeter verbroken was. Door de verzegeling te verwijderen kunnen de cijferrollen van het telwerk van de gasmeter op elke willekeurige stand geplaatst worden. Er is dus een onbekende hoeveelheid gas afgenomen, echter omdat wij niet mogen afrekenen op een gasmeter waarvan de ijkzegels die zijn aangebracht door de fabrikant zijn verbroken, moeten wij vanaf de laatste jaarafrekening van 2 oktober 2010 tot 17 februari 2011 het gasverbruik in rekening brengen op basis van het gemiddelde verbruik van ongeveer 6.500 m3 per jaar.   Ter vaststelling van het ontvreemde privé / zakelijk gasverbruik werd hierop door ons rekening houdend met de graaddagen van het jaar een berekening uitgevoerd. Hieruit bleek dat, na aftrek van het reeds gefactureerde verbruik, er in de periode vanaf 2 oktober 2010 tot en met 17 februari 2011 een hoeveelheid van 4.216 m3 gas privé/ zakelijk verbruik ter waarde van € 1.484,11 werd weggenomen.   Op grond van de waarnemingen tijdens de controle van onze netcomponenten heeft onze medewerker het transport van elektriciteit en gas beëindigd en de elektrische- en gasinstallatie veiliggesteld. De elektriciteitsmeter met als meternummer 48726577 en de meterstanden 447.990 (stand 1) en 607.173 (stand 2) werd door onze medewerker gedemonteerd en wordt ter beschikking gehouden voor onderzoek.   De gasmeter met als meternummer 7178572 en de meterstand 40.978 werd door onze medewerker gedemonteerd en wordt eveneens ter beschikking gehouden voor onderzoek.   Wij hebben de nota opgemaakt van de geleden schade.   2. Bevindingen inzake pand [straatnaam] II Bij controle van de elektriciteitsaansluiting van pand II zag onze medewerker dat ook hier het klemmendeksel was afgezegeld met de indrukken BOM 13 en 98 aan de andere zijde. Eerder die avond had onze medewerker in het hetzelfde pand echter onder nummer I dezelfde verzegelingen aangetroffen op het klemmendeksel van de elektriciteitsmeter. Achter het klemmendeksel zag onze medewerker dat de aansluiting gemanipuleerd was. Nadat onze medewerker het klemmendeksel verwijderd had zag hij dat er twee shunts verplaatst waren.   Uit bovenslaande bevindingen bleek dat met het manipuleren van de elektriciteitsmeter er nadeel is ontstaan voor ons door een niet geregistreerd elektriciteitsverbruik. Op grond van de waarnemingen tijdens de controle van onze netcomponenten heeft onze medewerker het transport van elektriciteit beëindigd en de elektrische installatie veiliggesteld.   De elektriciteitsmeter met als meternummer [meternummer] en de meterstanden (stand 2) 99.339 werd de volgende dag omgewisseld en wordt ter beschikking gehouden voor het in te stellen onderzoek. Van de aangetroffen situaties zijn door onze medewerker foto’s gemaakt.   Ter vaststelling van het ontvreemde privé / zakelijk elektriciteitsverbruik werd hierop door ons, rekening houdend met de graaddagen in de betreffende periode, een berekening uitgevoerd. Hieruit bleek dat, na aftrek van het reeds gefactureerde verbruik, er in de periode vanaf 15 september 2004 tot en met 17 februari 2011 een hoeveelheid van 47.586 kWh elektriciteit privé / zakelijk verbruik, ter waarde van € 5.357,47 werd weggenomen.   Wij hebben de nota opgemaakt van de geleden schade.   Conclusie Op grond van de artikelen 13 lid 1, 4 lid 2.4, lid 3 en 4, lid 6 van de Algemene Voorwaarden Aansluiting en Transport Elektriciteit en/of Gas 2008 voor kleinverbruikers is de eigenaar / netgebruiker c.q. afnemer in de zin van artikel 1 van de hiervoor genoemde voorwaarden, aansprakelijk, voor de schade aan de meter en de kosten die hieruit voortvloeien. Hierin mede begrepen het niet geregistreerde energieverbruik.   In het kader van aansprakelijkheid op grond van de overeenkomst is hier van belang/voldoende dat klager de mogelijkheid heeft gecreëerd dat manipuleren van de meters kon gebeuren althans niet heeft voorkomen dat dit gebeurde.   Met betrekking tot het herberekenen van zowel het elektriciteitsverbruik als het gasverbruik merken wij nog op dat deze herberekeningen terecht zijn, aangezien de meters niet meer voldeden aan de eisen van de meetcode waardoor de geregistreerde verbruiken, althans de meterstanden, niet meer betrouwbaar waren. Op grond van de hiervoor genoemde algemene voorwaarden zijn wij daardoor bevoegd een herberekening van het verbruik te maken. Door manipulatie van de shunts in de elektriciteitsmeter kon slechts het verbruik van één fase in rekening worden gebracht en is het terecht dat wij het niet in rekening gebrachte verbruik alsnog in rekening brengen naast de kosten voor het vervangen van de meters en de andere in rekening gebrachte kosten. Datzelfde geldt voor de herberekening van hel gasverbruik ten aanzien van het verbreking van de verzegeling waardoor de gasmeter niet meer voldeed aan de eisen van de meetcode en de verbruiken, althans de standen dientengevolge niet meer betrouwbaar waren.   In vergelijkbare gevallen wordt in het algemeen naast de aangifte bij de politie tevens een civiele procedure tegen betrokken contractanten gestart, echter aangezien in dit geval klager direct een groot gedeelte van de herberekende bedragen heeft betaald, alsmede voor het resterende bedrag een betalingsregeling heeft getroffen, is afgezien van dergelijke procedure. Zie een kopie van een e-mailbericht van ons aan klager d.d. 23 maart 2011 waarin het akkoord is bevestigd dat het restantbedrag kan worden afgelost in zes maandelijkse termijnen alsmede de schriftelijke bevestiging daarvan door [naam leverancier] d.d. 23 maart 2011. Klager stelde in zijn brief d.d. 7 juni 2011 nog aan de orde dat gezien de meterstanden van de nieuwe apparatuur hij van mening is dat de geconstateerde onregelmatigheden niet juist zijn. Wij antwoordden met e-mailbericht d.d. 8 juni 2011 dat de meters die destijds zijn aangetroffen op de adressen [straatnaam] I en II niet meer functioneerden gezien de aangetroffen onregelmatigheden en het nieuwe verbruik niet kan worden vergeleken met meter die niet goed functioneren volgens de meetcode.   Met de brief d.d. 16 januari 2012 heeft klager de Geschillencommissie in kennis gesteld van een brief van het Arrondissementsparket d.d. 6 januari 2012 waarin is meegedeeld dat is besloten geen strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen klager. Dit laat onverlet dat wij krachtens de Algemene Voorwaarden Elektriciteit en Gas 2008 voor aansluiting en transport gerechtigd zijn de gemiste inkomsten wegens manipulatie van de meters middels herberekeningen van het verbruik aan de contractant in rekening te brengen. Wij zijn van mening dat de herberekeningen inzake de adressen [straatnaam] I en II terecht zijn uitgevoerd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van het bedrijf. Vast staat dat de meters zijn gemanipuleerd, hetgeen het bedrijf ertoe kan brengen een herberekening uit te voeren. Naar het oordeel van de commissie is de uitgevoerde herberekening adequaat. Ter zitting is uitgebreid het jaarlijkse verbruik aan de orde geweest. Naar het oordeel van de commissie is ook de periode waarover herberekend is op goede gronden gebaseerd. Thans is niet aan de orde of klager zelf de hand heeft gehad in de manipulatie. Het gaat in dit geschil alleen om de vraag welke hoeveelheden energie feitelijk zijn geleverd en welk prijskaartje daar aanvullend aan behoort te hangen. In dat opzicht valt op de berekeningen van het bedrijf naar het oordeel van de commissie niet af te dingen. De klacht treft dan ook geen doel. Hetgeen partijen overigens naar voren hebben gebracht, kan niet tot een andere beslissing leiden en behoeft derhalve geen afzonderlijke bespreking.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, op 9 maart 2012.