Gerechtvaardigd vertrouwen; de consument mocht erop vertrouwen dat zij kon volstaan met het maandelijkse voorschotbedrag zoals dat schriftelijk aan haar is bevestigd

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Jaarafrekening    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63625

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de jaarafrekening gas 2008/2011.   De consument heeft een bedrag van € 3.740,41 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het vastgestelde jaartarief gebaseerd op historisch verbruik bij aanvang overeenkomst is verdubbeld ondanks dat het verbruik nagenoeg gelijk is gebleven. Het eerste maandbedrag blijkt achteraf onjuist berekend. Er was dus sprake van een onjuiste voorstelling van zaken. Het tarief is nooit gewijzigd bij gasprijswijzigingen. We hebben gedurende drie jaar geen jaarafrekening ontvangen, maar ontvingen een jaarafrekening over drie jaar. Terwijl in de voorwaarden stond dat wij jaarlijks een jaarafrekening zouden ontvangen. Hierdoor zijn wij niet in staat geweest om de bedragen bij te stellen of naar een andere leverancier over te stappen op basis van de gegevens. De ondernemer heeft niet voldaan aan de informatieplicht en ons zodoende voor grote financiële problemen geplaatst. Een van de aansluitadressen betreft een verhuuradres. Door de gang van zaken zijn wij niet in staat geweest de huur aan te passen waardoor wij nu financieel verlies lijden.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument betwist de jaarafrekeningen gas van de adressen [adres woonhuis] (woonhuis) en [adres verhuurde woning] (verhuurde woning).   [adres woonhuis] (woonhuis) Wij leveren de consument gas op de [adres woonhuis] sinds 27 september 2008. Op de digitale bandopname waarmee de leveringsovereenkomst wordt aangegaan is te horen dat het tarief voor gas € 0,4356 per m3 inclusief BTW is, maar dat dit tarief exclusief energiebetasting en regiotoeslag is. In de bevestiging ‘Overzicht van uw gegevens voor levering door [naam ondernemer]’ die naar de consument is gestuurd, wordt een voorschotbedrag aangegeven van € 106,74 inclusief energiebetasting en BTW op basis van een geschat jaarverbruik van 3.545 m3. Dit zou een tarief van € 0,3613 per m3 inclusief energiebetasting en BTW, betekenen. Het blijkt dat in de berekening van het voorschotbedrag geen rekening is gehouden met energiebelasting en BTW.   De consument ontvangt op 20 september 2011 voor het eerst een jaarafrekening (met kenmerk [kenmerknummer]) voor het adres [adres woonhuis] met een bij te betalen bedrag van € 3.740,41. Deze jaarafrekening betreft de periode 17 september 2008 tot en met 19 juni 2011. Wel worden sinds oktober 2008 de voorschotbedragen van € 106,74 in rekening gebracht die in mindering zijn gebracht op deze jaarafrekening. Aangezien de eerste jaarafrekening later dan gebruikelijk is verzonden, is het voorschotbedrag niet eerder aangepast en heeft de consument in de periode voor de jaarafrekening een te laag voorschotbedrag betaald. Hierdoor is het bij te betalen bedrag opgelopen naar € 3.740,41. Het verbruik op de jaarafrekening wordt niet betwist. De consument heeft zelf niet eerder aangegeven dat zij nog geen jaarafrekening gas heeft ontvangen.   [adres verhuurde woning] (verhuurde woning) Wij leveren de consument gas op [adres verhuurde woning] sinds 10 november 2008. In de bevestiging ‘Overzicht van uw gegevens voor levering door [naam ondernemer]’ is het voorschotbedrag voor het adres [adres verhuurde woning] aangegeven van € 137,74 inclusief energiebelasting en BTW op basis van een geschat jaarverbruik van 2.569 m3. Twee maanden na aanvang van de levering is het voorschotbedrag, op verzoek van de consument, verlaagd naar € 100,–.   Op 26 mei 2009 ontvangt de consument de eerste jaarafrekening met kenmerk [kenmerknummer] over periode 10 november 2008 tot en met 27 februari 2009. Deze jaarafrekening wordt niet betwist. Op deze jaarafrekening wordt wel het nieuwe voorschotbedrag vastgesteld op € 92,74. Dit is op basis van een geschat jaarverbruik van 1.329 m3. Mocht het verbruik hoger zijn dan dit geschatte jaarverbruik dan zal er op de eerstvolgende jaarafrekening moeten worden bijbetaald.   De tweede jaarafrekening gas (met kenmerk [kenmerknummer]) ontvangt de consument op 20 september 2011 over de periode 28 februari 2009 tot en met 23 september 2010. Volgens deze jaarafrekening dient de consument een bedrag bij te betalen van € 1.234,84. Het verbruik dat op deze jaarafrekening in rekening wordt gebracht is 3.534 m3. Hierdoor dient de consument een bedrag bij te betalen. Het nieuwe voorschotbedrag wordt vastgesteld op € 179,96 op basis van een jaarverbruik van 2.587 m3.   De derde jaarafrekening gas (met kenmerk [kenmerknummer]) over de periode 24 september 2010 tot en met 23 september 2011 is verstuurd op 25 oktober 2011 voor een bij te betalen bedrag van € 1.724,81. Daar deze tweede jaarafrekening een jaar later dan te doen dan gebruikelijk is verstuurd, heeft de consument een jaar lang het voorschotbedrag van € 92,74 betaald, terwijl dit € 179,96 had moeten zijn. Hierdoor is het bij te betalen bedrag voor deze derde jaarafrekening € 1.724,81.   Standpunt Hoewel wij er begrip voor hebben dat het voor de consument ontzettend vervelend is dat hij met bijbetalingen op zijn jaarafrekeningen gas voor beide leveringadressen is geconfronteerd, hebben wij de consument op 6 februari 2012 een alleszins redelijk voorstel gedaan, dat in lijn is met eerdere uitspraken zoals gedaan door de Geschillencommissie in vergelijkbare zaken. Dit voorstel is helaas door de consument afgewezen. Wij kunnen niet anders dan zich stellen op het volgende standpunt.   [adres woonhuis] Wij hebben de jaarafrekening gas later dan gebruikelijk, doch binnen de verjaringstermijn aan de consument verzonden. Verder is aan de meetvereiste voldaan doordat de netbeheerder eens binnen de drie jaar de meterstanden heeft opgenomen, zodat er geen sprake is van de ‘methode [naam methode]. Wij zijn daarom van mening dat de geleverde energie dient te worden afgerekend. Wij zijn het echter met de consument eens dat hij geconfronteerd wordt met een bijbetaling op de jaarafrekening doordat het voorschotbedrag te laag is vastgesteld. Wij hebben de consument hiervoor in ons voorstel ter vergoeding voor dit ongemak een korting aangeboden van 10% over het bij te betalen bedrag op de jaarafrekening gas. Wij zijn van mening dat dit een redelijke vergoeding is, aangezien dit ook is opgenomen in een eerder bindend advies van de Geschillencommissie in een vergelijkbare zaak waarin er eveneens een te laag voorschotbedrag was vastgesteld door de ondernemer. Wij verwijzen in dit kader naar de uitspraak van de Geschillencommissie genoemd in onze bijlage.   [adres verhuurde woning] Zoals gezegd, is de tweede jaarafrekening gas voor het adres [adres verhuurde woning] later dan gebruikelijk verzonden en wordt de consument ook hier geconfronteerd met een bij te betalen bedrag. Hoewel wij het betreuren dat deze afrekening niet conform de beleidsregels tijdig is verzonden is deze wel ruim binnen de verjaringstermijn aan de consument toegezonden. Wij zijn van mening dat er voor genoten verbruik ook dient te worden betaald. Dit verbruik wordt door de consument niet betwist. Zoals in de feiten opgenomen is het bij te betalen bedrag het resultaat van een te laag voorschotbedrag. Wij zijn echter van mening dat dit duidelijk op zijn jaarafrekeningen wordt vermeld en stellen onze klanten voldoende in de gelegenheid om de voorschotbedragen zelf aan te passen via [website van ondernemer] of door contact op te nemen met onze klantenservice. De consument is hiervan op de hoogte aangezien zij ook eerder het voorschotbedrag heeft laten wijzigen.   Om de consument tegemoet te komen hebben wij ook voor dit adres uit coulanceoverwegingen een vergoeding aangeboden van 10% van de bij te betalen bedragen € 1.234,84 en € 1.724,81. Wij zijn van mening dat dit een redelijk voorstel is.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting stelt de commissie vast dat de ondernemer de consument op het verkeerde been heeft gezet door eerst na bijna drie jaar de eerste jaarafrekening te sturen. Reeds daarom heeft de consument gelijk wanneer zij stelt er geen rekening mee te hebben kunnen houden dat zij zo een hoog bedrag zou moeten bijbetalen. Sterker nog, naar het oordeel van de commissie mocht de consument erop vertrouwen dat zij kon volstaan met het maandelijkse voorschotbedrag zoals dat schriftelijk aan haar is bevestigd. Het grote geschilpunt is immers dat door de ondernemer schriftelijk bevestigd is dat het maandelijkse voorschotbedrag voor [adres woonhuis] inclusief energiebelasting en BTW was. Naar het oordeel van de commissie mag de consument de ondernemer hieraan houden. Onder de gegeven omstandigheden kan de ondernemer naar het oordeel van de commissie aan de consument terzake het pand aan de [adres woonhuis] in redelijkheid niet meer in rekening brengen dan feitelijk als voorschotten aan de consument in rekening is gebracht. De rekening gas bedroeg een bedrag van € 3.740,41, welk bedrag bij de commissie in depot is gestort. Dit bedrag kan aan de consument worden gerestitueerd. Onder de gegeven omstandigheden behoeft de commissie niet in te gaan op het pand aan [adres verhuurde woning]   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument is terzake het pand [adres woonhuis] niets meer aan de ondernemer verschuldigd.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.   Het in depot gestorte bedrag wordt aan de consument gerestitueerd.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.
Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 9 maart 2012.