Gereviseerde motor op onjuiste wijze winterklaar gemaakt. Schade niet aan ondernemer toe te rekenen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA-voorwaarden voor de verkoop van gebruikte pleziervaartuigen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT10-0001

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de aankoop van een gereviseerde motor in september 2008.   Klager heeft de klacht op 19 november 2009 per e-mail voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft in september 2008 bij de ondernemer een gereviseerde motor gekocht en laten inbouwen. De consument heeft daarmee tot en met 27 oktober 2008 gevaren en heeft daarna de boot in winterstalling gedaan. Toen het zeilseizoen weer begon, medio april 2009, is de consument weer gaan varen. Het viel de consument op dat motor slecht startte. De consument heeft daarop een nieuwe accu in laten bouwen, maar dat verhielp het startprobleem niet. De consument is blijven doorvaren tot 8 juli 2009. Toen is de consument naar de ondernemer gegaan, alwaar geconstateerd is dat een van de twee zuigers op circa 30 Bar stond en de andere op 0 Bar. De ondernemer liet weten dat de garantie verstreken was en de kapotte zuiger daarom niet vergoed werd. De consument heeft daarom onder protest ingestemd met betaling van de reparatie ad € 2.537,33. Het inbouwen van de cilinderkop heeft het probleem verholpen.   Naar de mening van de consument valt de reparatie wel onder de garantie. De consument beroept zich op artikel 5 van de [branche]-voorwaarden, waaruit volgt dat de consument 12 maanden, dan wel 6 maanden, garantie heeft, waarbij de maanden dat er niet gevaren is niet meetellen. Voor zover een en ander buiten de garantie valt, doet de consument een beroep op non-conformiteit.   Dat de schade aan de motor zou zijn ontstaan tijdens de winterstalling, wordt door de consument betwist. De methode die de consument volgt om de boot winterkaar te maken, past de consument als sinds 1997 toe. Deze methode kan niet de oorzaak van de schade zijn.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Er is garantie overeengekomen, maar niet schriftelijk. Dat er voorgaand aan de winterstalling geen problemen waren met de motor, wil niet zeggen dat deze problemen niet al latent aanwezig waren, maar eerst na de winter zichtbaar werden. Het deskundigenrapport bevat slechts hypotheses, geen zekerheden. De methode voor winterklaar maken past de consument nog steeds toe en heeft nooit tot problemen geleid. De consument zorgt ervoor dat het water 80°C is, zodat de thermostaat zeker geopend is. De koelwaterslang gebruikt de consument ook al 10 jaar lang en heeft ook nooit tot problemen geleid.   De consument verlangt terugbetaling van het bedrag van de reparatie ad € 2.537,33.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft het gehele seizoen 2008 zonder problemen met de motor gevaren. Daarna is het schip in winterberging gegaan. De consument stelt de motor winterklaar te hebben gemaakt, maar daarvan is geen bewijs. Vanaf april 2009 start de motor slecht. De ondernemer heeft daarvan echter nooit enig bericht ontvangen. Tot 8 juli 2009 heeft de ondernemer geen contact gehad met de consument. Wat is er in de tussentijd met de motor gebeurd? Gezien de situatie aan boord van het schip, heeft de ondernemer enige twijfels over het onderhoud van het schip. Bij onderzoek naar de schade bleek de achterste cilinder geen compressie te hebben. Volgens de fabrikant van de motor komt dat alleen voor bij vorst. Bij vorstschade scheurt het motorblok opzij of de cilinderkop scheurt boven de kleppen. De ondernemer heeft daarom de schade niet onder garantie hersteld.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De algemene voorwaarden zijn op verzoek van de consument na de reparatie overhandigd. Omdat de consument voor de winter probleemloos met de motor heeft gevaren en de problemen eerst na de winter naar voren zijn gekomen, is voor de ondernemer duidelijk dat de oorzaak van de problemen is gelegen in het winterklaar maken van de motor. De ondernemer heeft de ‘oude’ koelwaterslang van de consument weer op de motor gemonteerd, omdat de consument daarom had verzocht. Is mede een prijskwestie.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De ondernemer heeft de complete motor bij een collega watersportbedrijf gekocht. Het betreft een 2 cilinder direct gekoelde [type] 20DV dieselmotor. Compressiediagrammen van beide cilinders waren bijgevoegd. Deze diagrammen heeft de deskundige tijdens zijn inspectie kunnen inzien. Deze diagrammen, waren symmetrisch met een maximaal gemeten druk van 20 bar voor beide cilinders.   De consument had zelf de motor winterklaar gemaakt. Hierbij heeft hij de motor, terwijl de boot op het droge stond, laten draaien. De consument heeft de koelwater-inlaatslang en de koelwater-uitlaatslang in een emmer met antivries gedaan om de koelvloeistof te laten circuleren gedurende een half uur. Deze werkwijze van de consument is hoogst ongebruikelijk voor het winter klaarmaken van een motor, omdat de rubberen uitlaatslang op deze manier niet wordt gekoeld. Dat er eveneens onvoldoende koelwater circuleerde, sluit de deskundige niet uit. Onvoldoende circulatie van koelwater kan thermische spanning veroorzaken in de cilinderkop zodat deze inwendig kan scheuren. Indien dit het geval is heeft er koelwater via de geopende uitlaatklep kunnen lekken zodat de uitlaatklep en de uitlaatklepzitting zwaar zijn gaan corroderen. Dit heeft dan tot gevolg dat de betreffende klep niet meer goed sloot en de achterste cilinder geen compressie kon opbouwen met als gevolg dat de motor slecht startte. Het feit dat de motor tot en met de laatste dag van het seizoen van 2008 goed heeft gefunctioneerd, maakt deze onderbouwing plausibel en aannemelijk.   Een andere mogelijk oorzaak is de koelwaterslang van de koelwaterpomp. De consument heeft zelf een slang gemonteerd tussen de koelwaterinlaat en de koelwaterpomp. Deze montage bestaat uit een ‘tuinslang’ en kan dus ‘knikken’. Een zeer amateuristische oplossing. Vaktechnisch gezien behoort hier een ‘gewapende slang’ te worden geïnstalleerd die niet kan knikken of doorbuigen. Daarbij is het gebruik van een koppeling van het [type], behorend tot een tuinslang, onacceptabel. De deskundige acht dan ook aannemelijk dat door een koelwaterblokkade en of gedeeltelijke stagnatie van het koelwater in 2009 een thermische spanning in de cilinderkop is ontstaan, waardoor de cilinderkop heeft kunnen scheuren met lekkage van het koelwater tot gevolg.   Er is inmiddels een zogenaamde ‘ruil’ revisie cilinderkop gemonteerd. Dit is vaktechnisch gezien een juiste keuze.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt allereerst vast dat er sprake is van koop van een gereviseerde, dat wil zeggen tweedehands, motor. Daarom zijn de [branche] Algemene Voorwaarden voor de Verkoop van Gebruikte Pleziervaartuigen en Gebruikte Scheepsmotoren op de koopovereenkomst van toepassing. Uit artikel 5 van deze algemene voorwaarden volgt dat er slechts sprake is van een verleende garantie op het gekochte product wanneer een [branche]-garantiebewijs is verstrekt of anderszins door de verkoper garantie is toegezegd. Een [branche]-garantiebewijs is in casu niet verstrekt. Nu ook overigens uit geen enkele schriftelijk stuk blijkt dat door de ondernemer garantie is toegezegd, acht de commissie niet aannemelijk geworden dat een garantie door de verkoper is verstrekt.   De consument beroept zich tevens op de wettelijke regels van non-conformiteit (art. 7:17 e.v. BW). Overeenkomstig deze bepalingen, die bij consumentenkoop van dwingend recht zijn, dient de motor te voldoen aan het gerechtvaardigde verwachtingspatroon van de consument. Omdat de consument eerst ná zes maanden de probleem met de motor bij de ondernemer heeft gemeld, ligt de bewijslast dat daaraan niet is voldaan bij de consument.   Uit de stukken en het verhandeld ter zitting maakt de commissie op dat de consument de motor volgens op een ongebruikelijke wijze winterkaar maakt. Uit eigen wetenschap is de commissie bekend dat deze methode ontoereikend is, daar deze geen garantie biedt dat de koelvloeistof overal in de motor komt. Daarnaast tonen de foto’s van de deskundige een zodanig gecorrodeerde uitlaatklep, dat de commissie het onmogelijk geacht dat de motor met een dergelijke klep probleemloos gedurende 70 uren heeft gevaren voordat de motor in de winter uit het water ging. Hieruit concludeert de commissie dat er in de winterperiode iets met de motor gebeurd moet zijn. In het spoor van deskundige acht de commissie aannemelijk dat de oorzaak van de problemen met de motor gelegen is in het op onjuiste wijze winterklaar maken van de motor. De consument heeft in ieder geval niet, althans onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een andere oorzaak is, en dat die oorzaak ook aan de ondernemer is toe te rekenen.   Op grond van het vorenstaande acht de commissie de klacht ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 1 december 2010.