Geschil over al dan niet ontvangen smartphones

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 134921/151378

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument bestelde twee smartphones bij de ondernemer. De smartphones zijn niet geleverd, waarna de consument het reeds betaalde heeft teruggekregen. Echter, vervolgens heeft de consument alsnog een factuur ontvangen voor de smartphones. Volgens de ondernemer zijn de smartphones wel degelijk geleverd. De commissie oordeelt dat de consument het bedrag aan de ondernemer moet voldoen. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Thuiswinkel (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 7 oktober 2022 met een digitale videoverbinding via het programma Zoom.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Ter zitting heeft de ondernemer het standpunt toegelicht. De ondernemer werd daarbij vertegenwoordigd door de heer [VERTEGENWOORDIGER]. De consument heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting het standpunt toe te lichten.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de levering van [SMARTPHONES].

De consument heeft een bedrag van € 2.218,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft op 23 juli 2021 bij de ondernemer twee [SMARTPHONES] besteld die niet binnen gekomen zijn. De consument heeft deze betaald en na contact met de ondernemer heeft hij zijn geld terug gekregen. Vervolgens heeft de ondernemer alsnog de consument een factuur gestuurd voor de niet ontvangen [SMARTPHONES]. De consument heeft betaald om de incassokosten te voorkomen.

Intussen had de consument twee nieuwe [SMARTPHONES] bij de ondernemer besteld en die heeft hij ook betaald, zodat partijen quitte staan. Daar staat geen factuur voor open.

De consument heeft recht op terugbetaling van de door hem betaalde factuur van € 2.218,–. Hij is niet gehouden te betalen voor de twee [SMARTPHONES] die hij niet ontvangen heeft en waarvoor hij de koopprijs terug ontvangen heeft van de ondernemer. De ondernemer wil van de consument nog € 2.200,– ontvangen, dus € 4.400,– voor twee [SMARTPHONES] die niet zijn ontvangen. De facturen zijn alle betaald en staan niet open. Sprake is van een onterechte factuur en een onterecht betaald bedrag van de consument aan de ondernemer.

De consument kan zich er niet in vinden dat de ondernemer terwijl hij de koopprijs voor de eerste twee [SMARTPHONES] aan de consument heeft terugbetaald, later opnieuw aan de consument een factuur ter betaling stuurt voor deze, door de consument niet ontvangen, [SMARTPHONES], die door de consument wordt betaald en dat hij daarna weer een nieuwe factuur verstuurt. Aan de ondernemer is een bedrag betaald van € 2.218,–. De consument komt dit bedrag te kort; de ondernemer staat dit bedrag in de plus.

De consument heeft alle facturen betaald, maar blijft onterecht steeds weer facturen krijgen. De consument wil € 2.218,– terugbetaald krijgen en dat de ondernemer stopt met facturen sturen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 23 juli 2021 heeft de consument bij de ondernemer twee [SMARTPHONES] besteld. Door een technische fout is een verkeerde track&trace code aangemaakt, waarna deze is vervallen en een nieuwe code is aangemaakt waarvan de consument op de hoogte is gebracht. De consument heeft de factuur betaald.

Daarna heeft de consument de ondernemer gemeld dat het pakket niet bij hem is afgeleverd, waarop twee vervangende [SMARTPHONES] aan hem zijn toegezonden. Het betaalde bedrag voor de eerste bestelling is terugbetaald aan de consument.

Vervolgens is de factuur heropend omdat het bedrag onterecht is terugbetaald aan de consument. Na interne navraag en creditering bleek dat de [SMARTPHONES] wel waren afgeleverd, op 24 juli 2021, en dat de consument onder opgave van de vervallen track&trace code melding had gedaan dat de [SMARTPHONES] niet geleverd waren. De consument is meegedeeld dat hij de vervangende [SMARTPHONES] kon betalen of retourneren. De consument heeft de vervangende [SMARTPHONES] voor retour aangemeld.

Uit het ontvangstbewijs, het handelen van de consument, het betalen van de factuur en het willen retourneren van de vervangende [SMARTPHONES] blijkt dat de bestelde producten afgeleverd zijn. De consument heeft daarom geen recht op terugbetaling van de factuurkosten. De factuur van € 2.218,– voor de twee [SMARTPHONES] staat dus nog open en moet door de consument worden betaald.

Het andere door de consument betaalde bedrag hoeft niet gecrediteerd te worden, nu die betaling ziet op de twee vervangende [SMARTPHONES], die volgens de consument geretourneerd zijn. Het retourpakket met de vervangende [SMARTPHONES] is nooit bij de ondernemer aangekomen, zodat de factuur voor deze twee [SMARTPHONES] open staat. De track&trace code van de retourzending geeft aan dat deze bij [DE VERVOERDER] is zoek geraakt. De consument is verantwoordelijk voor de retourzending.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het geschil betreft de levering van [SMARTPHONES].

Gelet op hetgeen partijen daarover hebben gesteld en de overgelegde stukken gaat de commissie als niet of niet voldoende weersproken van de volgende feiten uit. Op 23 juli 2021 heeft de consument bij de ondernemer twee [SMARTPHONES] ad € 2.218,– besteld. De consument heeft dit bedrag aan de ondernemer betaald. De consument heeft de ondernemer gemeld dat het pakket niet is ontvangen. De ondernemer heeft het bedrag ad € 2.218,– aan de consument terugbetaald. De ondernemer heeft op 29 juli 2021 twee [SMARTPHONES] aan de consument verzonden. Deze twee [SMARTPHONES] heeft de consument ontvangen.

De consument stelt dat hij de eerste bestelling van twee [SMARTPHONES] niet heeft ontvangen. De ondernemer heeft dit betwist. De commissie gaat er vanuit dat de consument de eerste bestelling van twee [SMARTPHONES] wel heeft ontvangen. Dit blijkt uit de door de ondernemer overgelegde bezorginformatie op de website van [DE VERVOERDER]. Daarin staat dat het pakket op 24 juli 2021 om 15.09 uur op het adres van de consument is afgegeven. De consument is hierop niet ingegaan. Ook heeft de ondernemer aangevoerd dat de consument daarna de vervangende [SMARTPHONES] voor retour bij de ondernemer heeft aangemeld. Dit is door de consument niet weersproken. Niet valt in te zien -zonder toelichting, die ontbreekt -, waarom de consument de vervangende [SMARTPHONES] aanmeldt voor retour indien hij de eerste bestelling niet zou hebben ontvangen. Doordat de bestelling bij de consument is afgeleverd blijft zijn betalingsverplichting jegens de ondernemer bestaan.

De ondernemer heeft verder aangevoerd dat de consument bij zijn melding dat hij de eerste [SMARTPHONES] niet heeft ontvangen, de oorspronkelijke, foutieve en vervallen track&trace code heeft gebruikt, op grond waarvan, twee vervangende [SMARTPHONES] naar hem zijn gezonden. De consument heeft dit niet weersproken, zodat de commissie hiervan uitgaat. De commissie acht deze door de ondernemer opgegeven reden voor het opsturen van twee andere [SMARTPHONES] en het opnieuw factureren van deze bestelling, mede in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, plausibel. De commissie volgt de consument dan ook niet in zijn standpunt dat hij de heropende factuur niet hoeft te voldoen omdat de eerste bestelling niet bij hem is afgeleverd en die eerdere betaling door de ondernemer reeds is terugbetaald.

De consument heeft zich er verder over beklaagd dat hij ondanks dat hij betaald heeft toch nog een factuur toegestuurd krijgt en dat de ondernemer voor twee afgeleverde [SMARTPHONES] zo’n € 4.400,– in rekening brengt. De commissie volgt de consument hierin niet. De ondernemer heeft aangevoerd dat de andere factuur betrekking heeft op de vervangende twee [SMARTPHONES] en dat deze door de consument voor retour aangemelde [SMARTPHONES] niet door hem zijn ontvangen omdat deze retourzending bij [DE VERVOERDER] zoek is geraakt. De consument heeft dit niet weersproken, zodat de commissie ervan uitgaat dat de ondernemer de retourzending niet heeft ontvangen. De gevolgen hiervan zijn geheel voor risico van de consument. De consument is verantwoordelijk voor het terugsturen van het pakket.

Uit het voorgaande volgt dat bij de consument door de ondernemer niet twee, maar in totaal vier [SMARTPHONES] zijn afgeleverd voor het totaalbedrag van ongeveer € 4.440,–. Conclusie is dat de consument niet € 2.218,– te kort komt en de ondernemer niet voor dat bedrag in de plus staat. Dit betekent dat de consument geen recht heeft op terugbetaling van het bedrag van € 2.218,– maar dit bedrag aan de ondernemer moet voldoen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 2.218,– aan de ondernemer uitgekeerd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit mevrouw mr. I.K. Rapmund, voorzitter, de heer W.H.X. Amian, mevrouw mr. B.J. van Gent, leden, op 7 oktober 2022.