Geschil over beëindiging afwezigheidstegoed en ruilbeleid kinderopvang

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Kinderopvang    Categorie: Algemene voorwaarden / Overeenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 200956/202810

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt erover dat de ondernemer eenzijdig heeft besloten niet langer mee te werken aan het ‘afwezigheidstegoed.’ De consument geeft aan dat een afwezigheidstegoed ter waarde van € 3.471,71 te hebben opgebouwd. De ondernemer schrijft in het verweerschrift dat de regels omtrent het ruilen van opvangdagen geen onderdeel van de overeenkomst vormen. De ondernemer heeft het beleid aangepast in verband met hoge werkdruk. De commissie constateert dat in de overeenkomst noch de algemene voorwaarden een bepaling is opgenomen over het ruilbeleid. De klacht is dan ook ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Kinderopvang (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 15 mei 2023 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen. Namens de ondernemer zijn verschenen [naam], [naam] en [naam].

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft het aanpassen/wijzigen van het ruilbeleid door de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt dat op het volgende neer.

De ondernemer heeft besloten om per 30 juni 2022 niet langer aanvragen van de gecontracteerde dienst afwezigheidstegoed/ruilen te behandelen en heeft op 24 oktober 2022 aangegeven de dienst per 1 januari 2023 te beëindigen zonder afstemming/instemming met de consument en zonder compensatie of de mogelijkheid opgebouwd tegoed in te zetten. De consument heeft 37 dagen afwezigheidtegoed opgebouwd ter waarde van € 3471,71. Deze dagen zijn deels gebruikt/verkocht aan andere ouders en voor het overige vervallen. De ondernemer geeft aan dat werkdruk/personeelstekort de voornaamste oorzaak is van deze beslissing te stoppen maar blijft groepen en personeel maximaal belasten en geeft wel de optie dagen bij te kopen in de zelfde groepen. De consument wenst dat invulling wordt geven aan de dienst afwezigheidstegoed en deze tevens te kunnen inzetten gedurende de rest van het contract. Tevens vraagt hij om herstel van de opgebouwde punten. Indien de ondernemer wil vasthouden aan de beslissing dan vordert de consument een compensatie voor de opgebouwde dagen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt dat op het volgende neer.

De ondernemer heeft met de consument een plaatsingsovereenkomst gesloten voor opvang van zijn zoon. Als aanvullende service heeft de ondernemer de consument de mogelijkheid geboden opvangdagen te ruilen. Daarvoor gelden bepaalde spelregels. Deze regels vormen geen onderdeel van de overeenkomst en zijn daarin ook niet opgenomen. De regels van deze aanvullende service staan beschreven in een los document, dat geen onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. Van de ruilservice kan slechts gebruik worden gemaakt als wordt voldaan aan de voorwaarden (tijdige aanvraag en voldoende beschikbaarheid). De aanpassing van de ruilservice per 1 januari 2023 is ingevoerd na uitgebreide en zorgvuldige overwegingen. Deze aanpassing was nodig om, gelet op het aanhoudende personeelstekort in de branche en de hoge werkdruk bij de ondernemer, meer ruimte in de roosters en minder druk op het personeel te creëren. Ook speelt het hoge ziekteverzuim een belangrijke rol bij de beslissing het ruilbeleid aan te passen. Voor zover de commissie van oordeel is dat de ruilservice wel een onderdeel is geworden van de plaatsingsovereenkomst, is de ondernemer van mening dat geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming en dat hij gerechtigd was de overeenkomst eenzijdig te wijzigen op grond van zwaarwegende redenen. De ondernemer heeft de aangepaste regels per brief van 24 oktober 2022 en derhalve tijdig aan de consument aangekondigd en toegelicht. Voor zover de consument meent dat de aanpassing van de ruilservice tot een wezenlijke wijziging van de kinderopvang leidt, is hij bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden nu de wijziging per 1 januari 2023 is ingegaan. Ook staat het hem te allen tijde vrij de overeenkomst op te zeggen.

Beoordeling van het geschil
Op de plaatsingsovereenkomst die partijen hebben gesloten zijn de Algemene Voorwaarden van de branchevereniging van toepassing. In de door partijen gesloten overeenkomst noch in de van toepassing zijnde Algemene voorwaarden is een bepaling opgenomen ter zake het ruilbeleid van de ondernemer. Het ruilbeleid/afwezigheidstegoed staat beschreven in de dienstvoorwaarden van de ondernemer. De commissie kwalificeert de dienstvoorwaarden niet als onderdeel van de tussen partijen bestaande overeenkomst. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Het staat de ondernemer dan ook vrij deze diensten te wijzigen dan wel te beëindigen.

Zoals de commissie in een eerdere uitspraak reeds heeft overwogen, is de termijn tussen de aankondiging dat de ruilservice wordt aangepast/beëindigd, te weten 24 oktober 2022 en de daadwerkelijke beëindiging van de ruilservice per 1 januari 2023 erg kort en heeft de consument hierdoor onvoldoende ruimte gekregen zijn opgebouwde dagen nog in te zetten. Het was zorgvuldiger geweest als de ondernemer de aankondiging eerder had gedaan of bestaande klanten meer tijd had gegeven de opgebouwde dagen alsnog te gebruiken. Deze handelwijze van de ondernemer kan echter niet leiden tot een toewijzing van de vordering van de consument, omdat, zoals hiervoor reeds overwogen, het aan de ondernemer is een dergelijke service te wijzigen of te beëindigen.

Beslissing
Derhalve wordt als volgt beslist.

De commissie:

– verklaart de klacht van de consument ongegrond;
– wijst af het door de consument verlangde.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit mevrouw mr. A.D.R.M. Boumans, voorzitter, de heer drs. T. Blom, mevrouw mr. E.E. Aberson, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. M. Gardenier, secretaris, op 15 mei 2023.