Geschil over financiële afrekening ten aanzien van tuinrenovatie

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 189713/190376

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de financiële afrekening ten aanzien van een overeenkomst van aanneming betreffende een tuinrenovatie van 10 februari 2022, die in augustus en september 2022 is uitgevoerd. Tussen partijen is verschil van inzicht ontstaan over de kwaliteit van geleverde diensten en producten door de ondernemer. Aan de consument is in totaal € 11.948,45 inclusief btw in rekening gebracht, waarvan de consument een bedrag van € 7.914,85 onbetaald heeft gelaten.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Groen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 28 augustus 2023 te Den Haag.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken.

Namens de consument is per brief van 8 november 2022 een tiental klachten geformuleerd, waarnaar de commissie kortheidshalve verwijst.

Het deskundigenonderzoek
De deskundige [naam] heeft op 17 juli 2023 een rapport uitgebracht waarin hij de tien klachten van de consument bespreekt, beoordeelt en van de financiële consequenties (inclusief btw) voorziet. In het kort luiden zijn bevindingen als volgt:

  1. Ten aanzien van de eiken pergola heeft de ondernemer aan zijn verplichtingen conform de offerte voldaan.
  2. Ten aanzien van het [merknaam] schaduwdoek is sprake van schade en is een compensatie op zijn plaats van € 587,33.
  3. Ten aanzien van de druppelslang beukenhaag dient een deel vervangen te worden, waarvan de kosten bedragen € 326,70.
  4. Ten aanzien van de judasboom dient een prijsvermindering te volgen van € 130,80.
  5. Ten aanzien van de fagus sylvatica dient een compensatie te volgen wegens afgestorven beuken tot een bedrag van € 92,13.
  6. Ten aanzien van de palen en spandraad is compensatie op zijn plaats van € 121,– omdat deze niet conform instructie zijn verwerkt.
  7. Ten aanzien van de ingegraven grondkabel en elektra dient een minderbedrag te volgen van € 1.385,50 wegens teveel gerekend meerwerk.
  8. Ten aanzien van het snoeiwerk, onkruidvrij maken en opruimen groenafval dienen twee uren gekort te worden à € 108,90.
  9. Ten aanzien van het schoonmaken van de bestrating heeft de ondernemer uitgevoerd conform de offerte.
  10. Ten aanzien van de stelpost nieuwe beplanting heeft de ondernemer geleverd en uitgevoerd conform de offerte, maar er kunnen planten zijn afgestorven die voor gratis inboet in aanmerking komen, zodat tot € 127,10 in mindering op de stelpost strekt.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie sluit zich aan bij de beoordeling van de klachten door de deskundige, zulks met uitzondering van de post VII betreffende de grondkabel en elektra. De deskundige heeft ten onrechte in deze niet betrokken de omstandigheid dat de consument ook elektrawerkzaamheden in huis en in de meterkast heeft laten uitvoeren, zoals de ondernemer onweersproken heeft gesteld.

Ten aanzien van de posten II tot en met VI, VIII en X dient dan in totaal € 1.493,96 ten gunst van de consument in mindering te worden gebracht op het in rekening gebrachte bedrag van € 11.948,45 en van het openstaande bedrag van € 7.914,85. De consument dient aldus per saldo nog € 6.420,89 aan de ondernemer te betalen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De consument dient binnen 14 dagen na datum van verzending van deze uitspraak aan de ondernemer een bedrag van € 6.420,89 te betalen.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie de helft van de behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven, voorzitter, de heer B. van Swigchem, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 28 augustus 2023.