Geschil over hinderlijk geluid van geleverde zonwering: Overeenkomst ontbonden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: Ontbinding overeenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 188203/196102

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil tussen de consument en de ondernemer betreft de levering en plaatsing van zonwering die bij bepaalde windrichtingen een hinderlijk fluitend geluid veroorzaakt. De consument stelt dat de ondernemer niet heeft gewaarschuwd voor dit probleem en verlangt een technische oplossing of ontbinding van de koopovereenkomst. De ondernemer heeft geen standpunt ingediend. De door de commissie ingeschakelde deskundige concludeert dat het product technisch in orde is, maar het fluiten ontstaat door de combinatie van de zonwering en de specifieke locatie. De commissie oordeelt dat de consument er redelijkerwijs niet vanuit hoefde te gaan dat de zonwering bij beperkte windkracht altijd een fluittoon zou veroorzaken. Omdat de zonwering niet aan de verwachtingen voldoet en herstel niet mogelijk is, wordt de overeenkomst ontbonden. De ondernemer moet de zonwering terugnemen en de koopprijs van €6.390,- terugbetalen. Daarnaast moet de ondernemer €77,50 aan klachtengeld aan de consument vergoeden en behandelt hij de commissiekosten.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 4 november 2020 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De
ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van zonwering tegen de daarvoor door
de consument te betalen prijs van € 6.390,–.

De levering vond plaats op of omstreeks maart 2021.

Het geschil betreft de vraag of de geleverde zonwering en de advisering daarover voldoen aan hetgeen de
consument mocht verwachten.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft voor het plaatsen en de aankoop de situatie ter plaatse gezien.
De consument heeft bij een windrichting uit het westen, zuiden of oosten vanaf windkracht drie last van
herrie (fluittoon) van de geleiders van de zonwering, wat ook binnen te horen is. Na diverse pogingen van
de ondernemer om dat te herstellen geeft men nu aan dat dergelijke geluiden normaal zijn op locaties zoals
bij de consument en dat dit niet kan worden vermeden.

Zowel medewerkers van de ondernemer als van de leverancier van de ondernemer hebben ter plaatse
aangegeven dat het een ondragelijk geluid is en dat het niet normaal is. Daarom is ook geprobeerd dat te
stoppen via een extra rail. Maar die zit inmiddels los en maakt daardoor ook geluid.
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
De consument woont ongeveer zeven jaar in de woning. Voor plaatsing van de zonwering was geen sprake
van windgeluid. In het appartementsgebouw zijn geen andere appartementen met een vergelijkbare
situering. Een vergelijking met andere appartementen is niet mogelijk.

Voor aanschaf is niet gesproken over risico op windgeruis of over de mogelijkheid om een windmeter te
plaatsen, waarmee bij te harde wind de zonwering automatisch naar binnen komt.

De ondernemer heeft van alles geprobeerd om het geluid te verhelpen. Dat is niet gelukt. Uiteindelijk was
de conclusie van de ondernemer, samen met de producent, dat dit nu eenmaal kan voorkomen.
De consument verlangt een technische oplossing, dan wel ontbinding van de koopovereenkomst.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar
te maken.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang,
het volgende vastgesteld.

Volgens de deskundige voldoet zowel het product (technisch) als de montage aan wat er van verwacht mag
worden. De extra aangebrachte profielen zijn nu ook op de juiste manier bevestigd (meerdere popnagels)
nadat deze er door de wind waren afgeblazen.

De enige vraag die deskundige zich stelt is of dit soort zonwering op deze specifieke situatie wel wenselijk
is. Het scherm is geplaatst op de zevende verdieping op een balkon met vanaf meerdere zijdes
windbelasting vanuit open hoek over het water. De klacht over het fluiten van de zonwering is iets wat zeker
hinderlijk is. Maar het fluiten ontstaat niet door een fout van het product, maar door een samenhang van
wind uit een bepaalde hoek en de openingen in de profielen. Hier ziet de deskundige technisch geen
oplossing voor en hebben de door ondernemer extra aangebrachte strippen geen verbetering gebracht. De
deskundige geeft aan dat dit een bekend verschijnsel is denk maar aan het plaatsen van imperials op het
dak van een auto. Ook dit kan behoorlijk gaan fluiten, maar is geen product fout aan zich.

De deskundige is zich ervan bewust dat er niet echt een duidelijke normering is voor dit soort gevallen,
maar hij heeft toch wel wat bezwaren bij de omstandigheden. Ook het feit dat er geen wind-zon automaat is
geplaatst verbaast de deskundige, omdat met name windbelasting onverwachts kan ontstaan. Dit is
volgens de consument niet besproken tijdens het verkoopgesprek.

Wel is deskundige van oordeel dat dit verder niets af doet van de technische staat van het product omdat
het op begane grond ook gewoon fors kan waaien. De omstandigheden bij de consument zijn er wel meer
gevoelig voor. Volgens de consument heeft de ondernemer geadviseerd bij maximaal windkracht zes het
scherm in te sturen. Nu blijkt echter al dat dit vaak bij lagere windkracht niet altijd soepel gaat. Ook hier zet
deskundige inderdaad wat vraagtekens bij, maar dat gaat dan puur over advisering.

Volgens de deskundige is de omvang van de klacht opvallend. Herstel of reparatie is technisch niet
mogelijk. Ook de deskundige ziet geen technische oplossing, omdat het product vanuit technisch oogpunt
voldoet en het niet mogelijk is de openingen in de profielen af te dekken, dit kan technisch niet. Wat men
ook zou plaatsen aan borstels of andere oplossingen, het is geen permanente oplossing en geeft heel
misschien maar een zeer tijdelijk effect, en zelfs dat is zeer onzeker. Vanuit technisch oogpunt voldoet
zowel het product als de montage.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De zonwering van de consument veroorzaakt al bij relatief beperkte wind een fluittoon. De door de
commissie ingeschakelde deskundige heeft geconstateerd dat de zonwering op zich deugdelijk is, maar dat
het de combinatie van de zonwering en de plaats waar die hangt is, waardoor het hinderlijke fluiten
ontstaat.

De ondernemer heeft dat erkend, ook de fabrikant heeft het geconstateerd. De fabrikant heeft aangegeven
dat dit soms optreedt. De ondernemer heeft geprobeerd het probleem te verhelpen door een strip aan te
brengen en daarmee de aerodynamica te wijzigen. Dit heeft echter niet geholpen.

De commissie is van oordeel dat een consument er geen rekening mee hoeft te houden dat zonwering of
de constructie ervan al bij beperkte windkracht altijd een fluittoon veroorzaakt, zeker niet nu de ondernemer
niet op het risico daarop heeft gewezen. Voor de commissie is ook voldoende aannemelijk geworden dat de
consument als hij het vooraf geweten had de zonwering nooit hebben aangeschaft.

De geplaatste zonwering op de betreffende locatie voldoet volgens de commissie daarmee niet aan de eisen, die de consument eraan mag stellen.

De commissie realiseert zich dat de ondernemer zich waarschijnlijk niet bewust is geweest van de kans op
het fluiten. Dat neemt niet weg dat het wel in de risicosfeer van de ondernemer als professional op dit gebied ligt als het plaatsen van het aan de consument geleverde product dit probleem met zich meebrengt.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Het fluiten is aan het product op de betreffende locatie gebonden. Dat betekent dat het probleem niet opgelost kan worden door levering van een ander exemplaar van hetzelfde type. Herstel is ook niet meer aan de
orde, dat is al geprobeerd, zonder succes.

Daarmee kan slechts ontbinding van de overeenkomst volgen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De overeenkomst d.d. 4 november 2020 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer de
zonwering terugneemt en de koopprijs ad € 6.390,– aan de consument terugbetaalt.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van één maand na de verzenddatum van dit bindend
advies, met dien verstande dat de zonwering niet mag worden teruggenomen voordat de consument de
kopprijs terug heeft gehad.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50
aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten
verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter,
W.J.M. van den Berg en mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 26 april 2023.