Geschil over hoogpolige vloerbedekking

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ontbinding overeenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegerond   Referentiecode: 192032/195150

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil tussen de consument en de ondernemer betreft de levering en plaatsing van hoogpolige vloerbedekking op de bovenverdieping en de trap van de woning. De consument stelt dat het tapijt snel platgelopen is, wat volgens haar duidt op een gebrekkig product. Ze eist ontbinding van de koopovereenkomst of kosteloze levering en plaatsing van laminaatvloerbekleding. De ondernemer betwist het gebrek en verwijst naar het verstreken garantietermijn van twee jaar. De deskundige concludeert dat er geen gebreken zijn en dat platlopen bij hoogpolig tapijt in deze prijsklasse normaal is. De commissie oordeelt dat er geen sprake is van buitensporige slijtage en dat platliggen een bekende eigenschap is van hoogpolig tapijt. De klacht wordt als ongegrond verklaard, en het verlangde van de consument wordt afgewezen.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 10 augustus 2018 tussen partijen tot stand gekomen
overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen van hoogpolige
vloerbedekking op de gehele bovenverdieping en de trap van de woning van de consument tegen de
daarvoor door de consument te betalen prijs van € 937,12.

De levering vond plaats op of omstreeks augustus 2018.

Het geschil betreft de vraag op de vloerbedekking voldoet aan de eisen, die de consument eraan mag stellen en of het advies met betrekking tot de ondervloer correct is geweest.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

Bij aanschaf van het tapijt had de stoffeerder gezegd dat de oude ondervloer kon blijven liggen. De
consument heeft echter gemerkt dat het tapijt al snel was platgelopen. Er is dan ook sprake van een
gebrekkig product. De consument heeft dat gemeld, waarbij door de ondernemer is aangegeven dat de
ondervloer de oorzaak is, maar dat de garantietermijn van twee jaar is verstreken.

De ondernemer heeft de consument geadviseerd om haar klacht in te dienen. Toen kreeg de consument
als reactie dat de garantietermijn van twee jaar reeds is verstreken.

De consument heeft recht op een deugdelijk product met een deugdelijke plaatsing. Dit recht blijft ook
bestaan als de garantietermijn van twee jaar is verstreken. Van het geleverde tapijt mag verwacht worden
dat het in ieder geval langer dan drie jaar probleemloos gebruikt kan worden. Dat blijkt nu niet het geval.
Het tapijt is volledig platgelopen waardoor het vuil moeilijk te verwijderen is.
Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om te controleren of de ondervloer geschikt is voor het
hoogpolige tapijt. Nu gebleken is dat dit niet het geval is, komt dit voor rekening en risico van de
ondernemer.

De consument is het niet eens met het deskundigenrapport. In de betreffende prijsklasse mag toch zeker
wel verwacht worden dat het product langer dan een jaar goed blijft.
De consument vindt dat ook beter gewaarschuwd had moeten worden voor de effecten van hoogpolig tapijt,
want dan had zij daar niet voor gekozen en had het een heleboel leed gescheeld.
De consument verlangt ontbinding van de koopovereenkomst, dan wel kosteloze levering en plaatsing van
door de consument uit te zoeken laminaatvloerbekleding op de bovenverdieping en de trap.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft niet aan kunnen tonen wanneer de vloerbedekking gekocht en geleverd is. Daarom is
het beroep op garantie afgewezen.

De ondernemer sluit zich aan bij het deskundigenrapport. Dit komt overeen met het standpunt dat de
ondernemer vanaf de eerste melding vanuit de consument heeft ingenomen.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang,
het volgende vastgesteld.

Er is geen gebrek aan de verwerkte vloerbedekking te constateren. Dat het plat loopt na verloop van tijd is
volstrekt normaal te noemen bij dit soort tapijt in deze prijsklasse. Dat het met nieuw ondertapijt wat langer
had geduurd voordat deze situatie was ontstaan is zeker mogelijk, maar niet aantoonbaar en bewijsbaar.
Het is moeilijk voor de deskundige om nu nog vast te stellen hoe deze ondervloer er (4,5 jaar geleden)
heeft uitgezien op het moment dat de stoffeerder dit met de consument heeft besproken. De deskundige
heeft geen twijfels over de juistheid van de door de consument aangeleverde foto’s. Tapijt loopt plat maar
klit niet aan elkaar. Het is misschien lastig om de polen met een stofzuiger rechtop te zetten, maar met de
vingers lukt dit zeker wel. Daarom hoort dit toch echt bij het onderhoud.
Er is geen slijtage waarneembaar die als buitensporig zou kunnen worden beoordeeld. Al met al er is
geleverd wat de consument heeft besteld. De deskundige heeft geen gebreken kunnen constateren aan de
vloerbedekking. Platlopen en moeilijk weer rechtop te zetten hoort bij dit soort tapijt in deze prijsklasse.
Door het platlopen van het tapijt krijg je altijd ook een wat ander beeld van de vloerbedekking. In plaats van
dat je boven op de pool kijkt kijk je tegen de zijkant aan. Dit is ook duidelijk te zien op de foto’s. Dit is dan
ook geen gebrek aan de vloer maar het resultaat van gebruik en platlopen.

De omvang van de klacht is opvallend. Herstel of reparatie is technisch niet mogelijk. Het gedrag van het
tapijt, plat gaan liggen, hoort bij dit soort vloerbedekking. Ook na vervanging zal het tapijt na dezelfde tijd bij
gelijkblijvend gebruik dezelfde aanblik geven. Ander ondertapijt had het effect misschien wat vertraagd,
maar de deskundige kan dit zeker nu na zo’n lange tijd niet met zekerheid zeggen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.
Uit de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige blijkt dat geen sprake is van
buitensporige slijtage aan het tapijt. De deskundige heeft geen gebreken kunnen constateren aan de
vloerbedekking.

De consument heeft hoogpolige vloerbedekking gekocht. Bij dergelijke vloerbedekking hoort, zoals ook de
deskundige heeft aangegeven, dat die plat kan gaan liggen, dat is een producteigenschap. Volgens de
commissie is dat ook een feit van algemene bekendheid, hoogpolig tapijt kan nu eenmaal plat gaan liggen
en het kan dan enige moeite vergen om de polen weer omhoog te krijgen.

Daarom kan van de ondernemer ook niet verwacht worden dat op dit punt nog uitdrukkelijk gewaarschuwd
wordt.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter,
drs. T.M.M. Herpers en mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 22 mei 2023.