Geschil over kwaliteit van terrasmuur: Kalk-uitbloei en kleurverschillen

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (non)conformiteit / Deskundigenonderzoek    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 234853/240285

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument diende een klacht in over witte uitslag en kleurverschillen op een terrasmuur na tuinrenovatie door de ondernemer, en deponeerde € 6.005,33 bij de commissie. De consument betoogde dat de muur er door kalk-uitbloei uitzag alsof er duivenpoep op lag, wat niet acceptabel was. De ondernemer en een leverancier stelden dat kalk-uitbloei een normaal, tijdelijk verschijnsel is, eigen aan cementgebonden materialen. Een deskundige bevestigde dat kalk-uitbloei en kleurverschillen typische producteigenschappen van beton zijn en niet te vermijden zijn. De commissie onderschreef de bevindingen van de deskundige, oordeelde dat de klachten ongegrond waren en wees de eis van de consument af. Het depotbedrag wordt uitgekeerd aan de ondernemer.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
Het geschil betreft de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

De consument heeft een bedrag van € 6.005,33 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

‘De ondernemer heeft onze tuin gerenoveerd. Er is sprake van witte uitslag en kleurverschillen op een groot
gedeelte van een door hun geplaatste terrasmuur (voor de beeldvorming: het ziet eruit alsof er een rij
duiven op heeft zitten poepen). Een stuk van de terrasmuur heeft dit niet dus het contrast tussen het ‘goede
stuk muur’ en het lelijke stuk muur is groot. Wij en de expert die wij hebben geraadpleegd zeggen dat dit
niet normaal is. De ondernemer en de leverancier van de stenen zeggen: dit is kalk-uitbloei en dat gaat
vanzelf weg binnen 1 à 5 jaar. De ondernemer heeft in eerste instantie (mondeling) gezegd dat het binnen
een half jaar weg zou trekken, maar dat is dus niet gebeurd. Wij accepteren de muur niet zoals deze is
opgeleverd. De ondernemer heeft ruimschoots de tijd en gelegenheid gehad om het op te lossen maar
staat dus op het standpunt dat wij dit moeten accepteren omdat het normaal is en dat weigeren wij. Ze
geven ook geen verklaring voor het feit dat één stuk muur er nogal anders uit ziet. Wij zijn nooit ingelicht
over de mogelijkheid van zo veel ontsierende kalk-uitbloei die er maximaal vijf jaar over kan doen om weg
te trekken. Als wij dit in hun showroom zouden hebben gezien, dan zouden wij hier niet voor hebben
gekozen. In haar reactie op het deskundigenrapport en ter zitting heeft de consument erop gewezen dat bij een
gedeelte van de terrasmuur de klachten nagenoeg niet voor komen. Dat gedeelte van de muur ziet er
netjes uit en bij dit gedeelte van de muur is (bijna) geen zichtbare kalkuitbloei. Dit tegenstelling tot de
terrasmuren waar kalkuitbloei zichtbaar is. Een verklaring hiervoor ligt hoogstwaarschijnlijk in het feit dat het
eerste (slechte) gedeelte van de muur tijdens slechte weersomstandigheden, terwijl het koud was en het
regende en sneeuwde, opgebouwd is. Dit in tegenstelling tot de terrasmuur die tijdens goede (droge)
weersomstandigheden gebouwd is. Daarnaast sluit de consument niet uit dat een lijmmortel met additieven
gebruikt is wat kalkuitbloeiing extra in de hand werkt.’

De consument verlangt een financiële compensatie, maar heeft hiervoor geen specifiek bedrag genoemd.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

‘De consument is vooraf op de hoogte gebracht van het fenomeen kalk-uitbloei. Het is de consument dus
bekend dat kalk-uitbloei een natuurlijk verschijnsel is. Dit is eigen aan cementgebonden materialen (product
eigenschap) en daarvan valt ons geen verwijt te maken. Hierover zijn in het verleden vergelijkbare
uitspraken door uw geschillencommissie gedaan waarbij de deskundige heeft geconcludeerd dat de
ondernemer dit niet te verwijten valt. Op vrijdag 29 september om 8.00 uur zijn wij met de steen leverancier op afspraak bij de consument en haar echtgenoot langs geweest om de kalk-uitbloei te bespreken. Ook de leverancier heeft met de
opdrachtgever besproken dat dit een product eigenschap is en geen enkel afbreuk doet aan de kwaliteit of
levensduur van het product. Mocht eventueel kleurverschil hierin een tweede discussie zijn dan is de
consument hiervan ook voordien geïnformeerd middels de ontwerpbespreking en voorwaarden welke
schriftelijk verstrekt zijn als uitgangspunten bij de bevestiging van de opdracht. De klacht is ongegrond.’

Deskundigenrapport
De door de commissie benoemde deskundige heeft in zijn deskundigenrapport,
samengevat weergegeven, het volgende geconcludeerd.

Er is sprake van witte uitslag in de terrasmuur welke veroorzaakt wordt door kalk-uitbloei. Mede met de
kleurverschillen zijn deze het gevolg van de specifieke producteigenschappen van beton. De omvang van
de klacht(en) is opvallend Herstel of reparatie is technisch niet mogelijk, omdat het vervangen van een deel
van de terrasmuur uit betonstapelblokken na vervanging geen garantie geeft op het niet aanwezig zijn van
de specifieke producteigenschappen van beton zoals kalkuitbloei en kleurverschillen.

Kalk-uitbloei:
De witte secundaire uitslag op betonproducten (zogenaamde kalk-uitbloei) is een natuurlijk verschijnsel dat
na verloop van tijd vermindert. Door de samenvoeging van cement en water wordt er calciumhydroxide
ofwel ‘vrije kalk’ gevormd. De kalkafzetting aan de oppervlakte is technisch niet vermijdbaar en gaat
vervolgens een reactie aan met kooldioxide (CO2) uit de lucht, waardoor onoplosbaar calciumcarbonaat
ontstaat. Door contact met de lucht wordt steeds meer kooldioxide toegevoegd, waardoor het
calciumcarbonaat langzaam wordt omgezet tot het wel in wateroplosbare calciumhydrogeencarbonaat. Op
den duur zal de witte uitslag verminderen. Hoelang dit duurt valt niet exact te zeggen, maar kan in de
praktijk variëren van een paar maanden tot drie jaar. Dit hangt af van de atmosferische omstandigheden, de
omgeving en de poreusheid van het materiaal.

Kleurverschillen:
Kleurverschil is een specifieke producteigenschap van betonmaterialen en algemeen acceptabel. De
manier van afstapelen van de diverse producties en het verschil in vochtgehalte boven- en onder in de
bakken versterken dit effect in de onderste en de bovenste lagen van de terrasmuur.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De bevindingen en conclusies van de deskundige worden door de commissie onderschreven en zij maakt
die tot de hare. Zoals ook de deskundige heeft geconcludeerd is kalk-uitbloei eigen aan cement-gebonden
materialen en valt de ondernemer daarvan geen verwijt te maken. Kalkuitbloei is een specifieke
producteigenschap van beton, is altijd onvoorspelbaar en trekt – al is het niet binnen een half jaar maar in
een periode van twee tot vijf jaar, weg. De ondernemer had de consument daar dan ook niet vooraf voor
moeten waarschuwen (als de ondernemer dat al niet gedaan heeft; partijen verschillen daarover van
mening).

Voor zover de commissie dat aan de hand van de foto’s heeft kunnen beoordelen, lijkt er geen sprake te
zijn van cementsluier en voor zover er wel sprake is van cementsluier is het niet erg veel en is dit (mogelijk)
te verwijderen met cementverwijderaar.

Het verschil in weersinvloeden waar de consument en haar echtgenoot in hun reactie op het
deskundigenrapport hebben gewezen, zijn naar het oordeel van de commissie niet de oorzaak geweest
van het verschil tussen het ene deel van de muur en het andere deel van de muur, zodat het mogelijke
verschil in weersinvloeden derhalve buiten beschouwing dient te blijven.

De commissie gaat voorbij aan de opmerking van de consument in haar reactie op het deskundigenrapport
dat de deskundige niet in gaat op de geconstateerde vlekken veroorzaakt door resten lijmmortel. De
deskundige heeft niet vastgesteld dat er sprake is van kleurverschil die veroorzaakt zijn door resten
lijmmortel. De deskundige heeft wel geconcludeerd dat kleurverschillen een specifieke producteigenschap
van betonmaterialen zijn. Het had op de weg van de consument gelegen om onderbouwd inzichtelijk te
maken dat er wel degelijk sprake was van resten lijmmortel én dat deze de oorzaak zijn van de
kleurverschillen. Nu de consument dat niet heeft gedaan, heeft zij haar bezwaren ten aanzien van het
deskundigenrapport op dit punt onvoldoende onderbouwd, zodat hieraan voorbijgegaan wordt.
Met betrekking tot in het deskundigenrapport genoemde kleurverschillen heeft de ondernemer verwezen
naar de ontwerpbespreking en de voorwaarden die volgens de ondernemer schriftelijk zijn verstrekt als
uitgangspunten bij de bevestiging van de opdracht. Dat deze zijn verstrekt is door de consument niet
weersproken. In de uitgangspunten bij de bevestiging staat onder andere: “Beton product; De kleur van
betonmaterialen ontstaat uit de combinatie van bindmiddel en pigment. Door weersinvloeden, afbreken van
kleurpigmenten door zonlicht (UV-aantasting) kunnen gekleurde betonmaterialen na enige tijd verkleuren.
Gelet hierop kunnen eventuele kleurverschillen evenmin leiden tot een (gedeeltelijk) gegrondverklaring van
de klacht van de consument.”

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 6.005,33 uitgekeerd aan de
ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit de heer mr. A.G.M. Zander, voorzitter, de
heer B. van Swigchem, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 12 april 2024.