Geschil over zonnepaneleninstallatie

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: (non)conformiteit / Veiligheid    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 191710/194205

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De Geschillencommissie Installerende Bedrijven behandelde een geschil tussen een consument en een ondernemer over een overeenkomst voor de levering en installatie van zonnepanelen en bijbehorende apparatuur. De kern van het geschil was of de ondernemer had geleverd wat was overeengekomen, met name met betrekking tot de SMA Home Manager. De consument beweerde dat deze essentieel was en zonder extra kosten geleverd moest worden, terwijl de ondernemer stelde dat dit niet expliciet in de offerte stond en apart gefactureerd mocht worden. De commissie oordeelde dat de consument niet kon aantonen dat de Home Manager zonder extra kosten zou worden geleverd en dat de ondernemer had geleverd zoals overeengekomen. Ze erkenden echter dat de consument de installatie niet in gebruik wilde nemen vanwege veiligheidszorgen. Beide partijen werden deels in het gelijk gesteld, waarbij de consument de helft van het klachtengeld terugkreeg. De consument kon beslissen of hij de ondernemer een vervolgopdracht gaf. Als hij dat deed, moest hij de aanvullende apparatuur betalen en kreeg de ondernemer het betaalde bedrag na voltooiing van de opdracht. Als hij weigerde, werd het betaalde bedrag terugbetaald aan de consument.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 8 juli 2022 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van 31 zonnepanelen met bijbehorende randapparatuur tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 16.449,–.

De levering en installatie vonden plaats op of omstreeks 4 oktober 2022.

Het geschil betreft de vraag of de ondernemer geleverd heeft wat overeengekomen is.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

De consument heeft een bedrag van € 16.449,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.
De afgesproken zonnepaneeluitbreiding is slechts gedeeltelijk gemonteerd. De extra geplaatste zonnepanelen en SMA-omvormer kunnen niet gebruikt worden door ontbreken van de SMA Home manager 2.0. Dit is de elektronica die de dynamische begrenzing van de SMA omvormer regelt, zodanig dat de hoofdzekeringen heel blijven als er zon schijnt.

Bij de opdracht is uitdrukkelijk afgesproken dat de Home Manager geleverd en aangesloten zou worden. De ondernemer heeft de Home Manager ook besteld, maar niet geïnstalleerd. Volgens de ondernemer is de Home Manager niet in de offerte vermeld, en dus is de levering niet overeengekomen. Volgens de consument zijn daar echter wel degelijk afspraken over gemaakt, juist daarom is de offerte ook niet ondertekend.

De ondernemer weigert de installatie compleet en werkend te maken.

De consument is het in grote lijnen eens met het rapport van de deskundige, maar uitdrukkelijk niet met een aantal daaruit door de deskundige getrokken conclusies.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft geen schriftelijke opdracht aan de ondernemer gegeven. De door de ondernemer toegezonden opdracht was immers niet compleet. De consument heeft naar aanleiding van die opdracht wel nadere afspraken gemaakt, inhoudende dat de SMA Home Manager zonder meerprijs geleverd en geïnstalleerd zou worden. Na uitvoering van het installatiewerk heeft de consument dan ook aangegeven dat de Home Manager ontbrak.

De consument heeft het in gebruik stellen van de installatie tegengehouden. Met de geplaatste zonnepanelen zou zonder Home Manager een overbelasting, en daarmee een onveilige situatie kunnen ontstaan.

De ondernemer is niet bereid om, zoals afgesproken, de Home Manager alsnog kosteloos te leveren en te installeren.

De consument verlangt dat de installatie alsnog kosteloos wordt gecompleteerd en in werking gesteld wordt.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft op 30 juni 2022 een offerte gestuurd. Daarna heeft de consument verzocht om de SMA Homemanager toe te voegen, die niet in de offerte stond. De ondernemer heeft daarop aangegeven dat de Homemanager niet eerder was geplaatst en dat nog met de fabrikant zou worden opgenomen.

De ondernemer heeft toen aangegeven dat de Homemanager later toegevoegd zou kunnen worden. Ook is er uitgelegd dat er in de donkere maanden nooit 25 Ampère teruggeleverd zou worden aan het net.

Omdat de leveranciers grote leveringsproblemen hadden en de levertijden steeds verder opliepen, heeft de ondernemer op 14 juli 2022 de 31 zonnepanelen bij de consument laten leveren. De omvormer heeft langer op zich laten wachten, deze is uiteindelijk bij een andere leverancier besteld.

De ondernemer heeft contact gezocht met SMA. Daarbij bleek dat niet alleen de Homemanager nodig zou zijn, maar ook de SMA Energymeter. Dis is voorgelegd aan de consument. Die betwijfelde of de SMA Energymeter wel nodig is.

Na plaatsing zonnepaneleninstallatie is de ondernemer bij de consument thuis geweest, om de ontstane situatie te bespreken. In dit gesprek is besloten dat er een offerte opgemaakt zal worden voor het plaatsen van de SMA Homemanager en de Energymeter. Daarvoor is een offerte gemaakt op basis van inkoopsprijzen van de materialen. De arbeidsuren zouden worden verrekend per uur.

De ondernemer is van mening dat de geoffreerde werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd.
De consument heeft de monteurs verboden de installatie in bedrijf te stellen. Ondanks eerdere gesprekken wil hij toch liever eerst de SMA producten geïnstalleerd zien worden.

De consument spreekt over een conflict, de ondernemer deelt die mening niet. De ondernemer heeft aangeboden de aanvullende apparatuur op een later tijdstip toe te voegen aan de installatie tegen de dan geldende tarieven.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer had geen ervaring met het plaatsen van de Home Manager. Daarover heeft de ondernemer contact opgenomen met de leverancier.

Gebruik van de installatie zonder de Home Manager kan problemen opleveren, maar alleen in de zomermaanden.

De ondernemer wilde na plaatsing van de zonnepanelen de installatie in gebruik stellen. Dat kon probleemloos, in de herfst en in de winter kan niet zoveel stroom worden opgewekt dat problemen kunnen ontstaan. De ondernemer wilde in de tussentijd levering van de Home Manager afwachten en deze na ontvangst plaatsen.

De Home Manager en de installatie ervan is niet opgenomen in de offerte. De materialen en werkzaamheden op offerte zoals die aan de consument is uitgebracht zijn geleverd en uitgevoerd. De levering en de plaatsing van de Home Manager zou afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. Er is absoluut niet afgesproken dat de levering en installatie van de Home Manager, en de noodzakelijke aanpassing van de meterkast, inbegrepen zou zijn in de uitgebrachte offerte.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft uitvoerig gerapporteerd naar aanleiding van de door de consument gemaakte opmerkingen. De volledige rapportage dient als hier herhaald en ingelast beschouwd te worden.

Volgens de deskundige kan de consument op basis van alle stukken niet als onbekwame leek gezien worden. Waarschijnlijk is er meer kennis bij de consument dan bij de ondernemer.

De ondernemer heeft het verkoopgesprek vertaald in een offerte. Hoewel die niet voldeed aan de specificaties van de consument is toch gestart met de werkzaamheden. De consument heeft verwachtingen van de installatie die technisch zeker mogelijk zijn maar die veel verder gaan dan waar de ondernemer invloed op heeft en dan wat is aangeboden.

Volgens de deskundige blijkt uit de stukken niet dat de installateur aantoonbaar een foute installatie heeft gemaakt. De deskundige consument heeft wel een homemanager gewild maar heeft volgens de deskundige te weinig onderbouwd dat deze ook in de offerte van de installateur had moeten zitten. Ook een homemanager – en het daarmee kunnen inschakelen van de warmtepomp met buffervat – was niet voldoende om de overcapaciteit van de PV-panelen te verbruiken. Met de homemanager worden de extra PV-panelen niet uitgeschakeld in de zomerperiode.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Partijen verschillen van mening over enerzijds de vraag wat is overeengekomen, anderzijds over de vraag of de installatie veilig in werking gesteld had kunnen worden.

De overeenkomst die partijen gesloten hebben is gebaseerd op een door de ondernemer uitgebrachte offerte. Die offerte is niet getekend geretourneerd door de consument.
Desalniettemin is de ondernemer begonnen met het werk en heeft de consument dat toegelaten. Daarmee staat voor de commissie niet ter discussie dat er tussen partijen overeenstemming bestond dat de ondernemer het werk zou uitvoeren.

Om te beoordelen wat de inhoud was van de tussen partijen gemaakte afspraken kan de commissie slechts de niet getekende offerte als uitgangspunt nemen. Partijen hebben geen andere afspraken schriftelijk vastgelegd.

De consument stelt dat in afwijking van de offerte is afgesproken dat de SMA Home Manager, de installatie ervan en een eventueel noodzakelijke aanpassing van de meterkast ook behoorde bij hetgeen was afgesproken, ook voor de prijs in de offerte. De ondernemer ontkent dat.
In een dergelijke situatie is het aan de partij die stelt dat er een bepaalde afspraak is gemaakt om die stelling te bewijzen, of tenminste aannemelijk te maken. De consument heeft echter alleen de eigen verklaring op dat punt.

De commissie is daarom van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat de ondernemer de SMA Home Manager zou leveren en installeren zonder dat daarvoor kosten in rekening gebracht zouden worden.

De ondernemer heeft dan ook geleverd wat overeengekomen is.

Dat heeft tot gevolg dat de ondernemer levering en installatie van een SMA Home Manager, en ook andere eventueel voor de beveiliging van de installatie tegen overcapaciteit noodzakelijke onderdelen, afzonderlijk zal mogen factureren.

De commissie is verder van oordeel dat van een installateur verwacht mag worden dat een opgeleverde installatie veilig is in alle situaties.
Volgens de ondernemer kon de installatie zonder enig veiligheidsrisico in werking worden gesteld en gehouden, behalve in de zomermaanden.

Naar het oordeel van de commissie kan een ondernemer een tijdelijke, niet in alle gevallen veilige aansluiting realiseren, maar dat hoeft niet door een consument geaccepteerd te worden. De consument mocht daarom ingebruikstelling van de installatie weigeren.

Dat neemt niet weg dat de ondernemer wel bereid is geweest de aanvullende apparatuur te bestellen, maar dat die niet op korte termijn leverbaar was. Voor de ondernemer was het daarom vanwege het niet beschikbaar zijn van de onderdelen niet mogelijk de installatie op correcte wijze af te ronden.

Het is echter redelijk dat de consument pas als de installatie in zijn geheel wordt opgeleverd en door de consument gecontroleerd kan worden of de gehele installatie naar behoren werkt, de overeengekomen prijs (te vermeerderen met de factuur voor de SMA Home Manager, eventuele verder noodzakelijke apparatuur en installatie daarvan) betaalt.

Beide partijen zijn daarmee voor een deel in het gelijk gesteld. Daarom is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is. De ondernemer dient aan de consument de helft van het klachtengeld te vergoeden. De door de ondernemer aan de commissie te betalen bijdrage in de kosten van behandeling zullen worden gematigd met 50%.

Hetgeen tussen partijen is overeengekomen is afgewikkeld. Het is aan de consument om te beslissen of de vervolgopdracht aan de ondernemer wordt gegeven.

Als de consument de ondernemer opdraagt het werk af te ronden zal het bij de commissie in depot gestorte bedrag ad € 16.449,– aan de ondernemer worden doorbetaald indien en zodra door beide partijen aan de commissie bericht is dat de levering, installatie en ingebruikstelling van de installatie afgerond is.
Daarbij dient de consument het door de ondernemer aanvullend te factureren bedrag rechtstreeks aan de ondernemer te betalen.

Als de consument besluit de vervolgopdracht niet aan de ondernemer te verstrekken zal het in depot gestorte bedrag ad 16.449,– onmiddellijk aan de ondernemer worden doorbetaald.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit:

De consument heeft de keuze om een vervolgopdracht aan de ondernemer te verstrekken of niet.

De consument bepaalt zijn keuze en deelt die aan de ondernemer mede binnen veertien dagen na de verzenddatum van dit bindend advies.

Als de consument ervoor kiest op geen vervolgopdracht aan de ondernemer te geven deelt de consument dat binnen de hiervoor vermelde termijn van veertien dagen aan de commissie mee.

In dat geval zal het depotbedrag ad € 16.449,– aan de ondernemer worden doorbetaalt.

Als de consument ervoor kiest om de vervolgopdracht aan de ondernemer te geven, levert en installeert de ondernemer de door de consument gewenste SMA Home Manager en andere eventueel noodzakelijke apparatuur.

De consument betaalt het tussen partijen voor de vervolgopdracht overeen te komen bedrag aan de ondernemer.
Zodra de commissie in dat geval bericht heeft ontvangen van beide partijen dat de opdracht is afgewikkeld, zal het depotbedrag als volgt worden verrekend. Het depotbedrag ad € 16.449,– zal dan aan de ondernemer worden doorbetaald.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 63,75 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd. De behandelingskosten worden gematigd met 50%.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, drs. H.H.F.M. van den Oever en drs. W. Nienhuis, leden, op 11 juli 2023.