Geschillencommissie oordeelt in consumentenklacht over gebreken aan sloep

  • Home >>
  • Water >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: (non)conformiteit / Deskundigenonderzoek / Ontbinding overeenkomst / Schade    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 208358/225197

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de verkoop en levering van een sloep, waarbij de consument tal van gebreken aan het vaartuig heeft ervaren. Ondanks herstelpogingen van de ondernemer, bleven veel problemen bestaan, waaronder losgekomen onderdelen, motorproblemen en beschadigingen aan de boot. De consument heeft herhaaldelijk de ondernemer aangespoord tot adequaat herstel en erkenning van aansprakelijkheid voor gevolgschade. De consument eist primair ontbinding van de koopovereenkomst en terugbetaling van de koopsom, of subsidiair algeheel herstel van de sloep en schadevergoeding. De ondernemer betwist echter de non-conformiteit van het product en betwist in verzuim te zijn. Een deskundigenrapport bevestigt verschillende gebreken aan de boot. Uiteindelijk verklaart de Geschillencommissie het geschil gedeeltelijk gegrond. De ondernemer wordt opgedragen om specifieke gebreken aan de boot te herstellen binnen een bepaalde termijn, terwijl de consument een vergoeding ontvangt voor het klachtengeld.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de verkoop en levering van een sloep, type Tender 600, voor het bedrag van € 31.442,–.
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

Van meet af aan vertoont het vaartuig tal van gebreken, veelal terugkerend. Het vaartuig heeft sinds de
oplevering op 25 maart 2022 20 tot 25 vaaruren gekend.

Na tal van niet-vruchtbare herstelpogingen van de ondernemer heeft het pleziervaartuig nog steeds niet de
eigenschappen waarop de consument gerechtvaardigd heeft mogen vertrouwen dat die er wel waren. De
navolgende gebreken hebben zich voorgedaan:
– de tafel is losgekomen/was kapot;
– de motor is bij herhaling afgeslagen;
– door de motoruitval is op 3 september 2022 aanvaringsschade ontstaan;
– de elektrische start werkt niet;
– de motor maakt een snerpend geluid bij een laag toerental;
– het frame van de kap is los;
– de boot is bevuild teruggegeven;
– er zijn barsten in het dashboard;
– de speakers werken niet naar behoren;
– er is sprake van een gat in de romp;
– er is sprake van een barst in de deksel stuurkolom;
– er is sprake van een kapotte bilgepompknop;
– er is constant water in accuruimte;
– de vloer heeft watervlekken;
– er is sprake van vergeling van het dek, en later ook van de binnenkant van het vaartuig;
– de gashendel moest vervangen worden;
– er is sprake van scheurvorming in de zijkant van de boot;

De consument heeft er alles aan gedaan om de ondernemer te bewegen tot deugdelijk herstel over te gaan
en aansprakelijkheid te erkennen voor gevolgschade. De consument heeft steeds en voor het laatst op 11
november 2022 en 24 februari 2023 een ingebrekestelling aan de ondernemer gestuurd, waarin
uitdrukkelijk is vermeld dat het product non-conform is. De consument vordert dan ook primair ontbinding
van de koopovereenkomst en terugbetaling van de koopsom ad € 31.677,– (inclusief opbouw speakers).
Subsidiair vordert de consument algeheel herstel van de Tender sloep, zo nodig conform het HISWA deskundigenrapport, of toekenning van schadevergoeding (prijsvermindering), zo nodig, conform een door een HISWA-deskundige vast te stellen schadevergoeding.

Primair en subsidiair vordert de consument een door de commissie in redelijkheid te bepalen procesvergoeding.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.
De door de consument genoemde gebreken zijn alle hersteld, behoudens de navolgende vier gebreken:
– scheurvorming in de zijkant van de boot,
– vergeling van het achterdek en binnenkant boot,
– aanvaringsschade door motoruitval,
– waterkringen op de vloer.

De ondernemer betwist dat er sprake is van non-conformiteit, althans is niet in de gelegenheid gesteld dit te
kunnen vaststellen, en betwist in verzuim te verkeren, zodat de verzoeken van de consument integraal
dienen te worden afgewezen.

De ondernemer betwist niet dat de scheur in de zijkant van de boot hersteld moet worden. De ondernemer
heeft de verkleuring niet gezien op de op 4 september 2022 door de consument gestuurde afbeeldingen,
maar heeft deze afbeeldingen doorgestuurd naar de importeur. Vervolgens heeft de importeur voorgesteld
de boot te komen inspecteren. Daarna is gecorrespondeerd tussen de consument en de ondernemer over
de inspectie en de wens van de consument daarbij aanwezig te zijn. Op 15 maart 2023 heeft de
ondernemer de consument geïnformeerd en toestemming gevraagd de boot op te halen, hetgeen door de
consument is geweigerd.

De ondernemer betwist dan ook dat zij niet zou hebben meegewerkt aan pogingen tot deugdelijk herstel
van de boot. Omdat de ondernemer wilde voorkomen dat de gashendel en/of kabels een oorzaak kunnen
zijn geweest van de gestelde motoruitval heeft zij de kabels en gashendel kosteloos vervangen.
Het uitlezen van de motor heeft plaatsgevonden op 19 september 2022. Uit het onderzoek van Benautic
Watersport zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Wel is een foutcode gebleken betreffende een
MAP-sensor, onderdeel 3AC-10214-0, claimcode R-21, die uit voorzorg vervangen kon worden. Daarop
heeft de ondernemer het benodigde onderdeel besteld en vervangen. De ondernemer betwist dat de
foutcode van de MAP-sensor de oorzaak is geweest van de motoruitval, hetgeen zij de consument
nogmaals heeft uitgelegd in haar e-mail van 6 oktober 2022. Daarin heeft zij de consument ook voorgesteld
om minstens tweemaal een proefvaart te maken om te bekijken of het probleem van de motoruitval zich
opnieuw voordoet. De consument heeft vervolgens proefgevaren met de boot en bevestigd dat de motor
niet meer afslaat. De ondernemer heeft geen verdere berichten meer ontvangen over uitval van de motor.
Ten aanzien van de aanvaringsschade betwist en bestrijdt de ondernemer dat er een aanvaring met de
kade in de Porseleinhaven te Loosdrecht heeft plaatsgevonden die tot de gestelde schade zou hebben
geleid. Dit blijkt nergens uit en wordt ook niet onderbouwd met bewijsstukken. Dat de oorzaak van de
beweerdelijke aanvaring met de kade is veroorzaakt door motoruitval, wordt ook door de ondernemer
betwist en bestreden. Ook dit blijkt nergens uit en wordt ook niet onderbouwd met bewijsstukken. Dat de
oorzaak van de beweerdelijke aanvaring met de kade is veroorzaakt door motoruitval dat aan de
ondernemer kan worden toegerekend, wordt eveneens betwist en bestreden en ten slotte dat de door de
consument gestelde schade is ontstaan door de gestelde aanvaring wordt ook door de ondernemer betwist
en bestreden. Nergens wordt dit door de consument onderbouwd met bewijsstukken.
Voorts betwist en bestrijdt de ondernemer dat er sprake is van een gebrek voor wat betreft de vloer en/of de
werking van de bilgepomp. De vloer heeft namelijk de eigenschappen die je van deze vloer in een boot
mag verwachten (esthetische kenmerken, anti-slip, UV-bestendig, duurzaam etc) en wordt ook veel
gebruikt in de botenindustrie. Dat de vloer na vijf maanden gebruikssporen heeft, is volgens de ondernemer
niet ongebruikelijk.

Nu er geen sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst door de ondernemer
dient het verzoek tot ontbinding en terugbetaling van de koopsom te worden afgewezen. Nu er geen sprake
is van aansprakelijkheid van de ondernemer voor de gestelde aanvaringsschade, dient ook de toekenning
van schadevergoeding op deze grond te worden afgewezen. Gelet op bovenstaande dient ook de vordering
tot een proceskostenvergoeding te worden afgewezen.

De ondernemer vordert daarom de vorderingen van de consument af te wijzen en de consument te
veroordelen in de kosten van dit geding, waaronder begrepen de voor de ondernemer gemaakte en te
maken kosten van rechtsbijstand, althans een in goede justitie te bepalen bedrag aan (proces)kosten, te
vermeerderen met de nakosten, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na uitspraak van de
commissie, te vermeerderen met de wettelijke rente.

Deskundigenrapport
De deskundige heeft op 25 september 2023 een onderzoek verricht en op 26 september 2023 zijn rapport
uitgebracht.

Uit het rapport blijkt het volgende. De gelcoat van het dek en de motorkap hebben verschillende wittinten.
De antislip is beschadigd van het voordek. Op de hoge puntjes van het antislip zit geen gelcoat. De gelcoat
van het dek is niet meer spierwit, zoals bij de aflevering. De oorzaak van de verkleuring kent vele oorzaken.
Vast staat dat dit is ontstaan tijdens de bouw, het aanbrengen van de gelcoat. Mogelijke oorzaken kunnen
bijvoorbeeld zijn: vervuiling van de mal waarin de gelcoat wordt gespoten, vervuiling in de gelcoat en of de
samenstelling van de gelcoat.

Ten aanzien van de verticale gelcoat schade aan de romp aan de stuurboordzijde heeft de deskundige het
volgende opgemerkt. De consument verklaart dat tijdens een motorstoring en het aanleggen de boot tegen
een betonnen kade is aangevaren. Als men langs een kade schampt door een motorstoring, ontstaan er
horizontale krassen. Men botst tegen een kade met een bepaalde snelheid. In dit geval zijn er alleen
verticale krassen zichtbaar. Met andere woorden, deze zijn ontstaan tijdens het afgemeerd liggen. Deze
schade kan niet zijn ontstaan tijdens het langs de kade schampen wegens een motorstoring. Volgens de
deskundige behoort de kras op de romp ad € 350,– dan ook niet tot de schade.

Ten aanzien van het kunststof teak van de vloer heeft de deskundige het volgende opgemerkt.
Watervlekken op een kunststof teak vloer zijn inherent aan het gekozen materiaal. Kunststof teak is vrij ruw
om goede antislip te hebben. Een gevolg is dan dat er waterkringen kunnen ontstaan. Door goed schoon te
maken met groene zeep en scotch bride (soort staalwol) is dit te verhelpen. Deze kringen ontstaan door het
normale gebruik en worden daarom eveneens niet opgenomen.

Ten aanzien van de motorstoringen heeft de deskundige het volgende opgemerkt. De consument heeft
problemen gehad met de motor tijdens het manoeuvreren. De motor sloeg soms af. De ondernemer heeft
deze storing inmiddels verholpen, hetgeen de consument heeft bevestigd.

De deskundige acht herstel technisch mogelijk en stelt de volgende technische oplossingen voor:
– De gelcoat van het dek plaatselijk repareren met gelcoat,
– Het motorluik opnieuw voorzien van gelcoat,
– De barsten (scheurvorming) in de gelcoat uitschuren en bijwerken met gelcoat. Hierna polijsten etc.
De deskundige schat de volledige herstelkosten op totaal € 1.597,20 inclusief btw.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Met betrekking tot de bevoegdheid van de commissie om het geschil te kunnen beoordelen, geldt dat de
koopovereenkomst is gesloten op 12 mei 2021. De ondernemer is lid van de branchevereniging HISWA.
Van de overeenkomst tussen partijen maken deel uit de door de ondernemer gehanteerde Algemene
aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: HISWA-voorwaarden). In artikel 22 van deze
voorwaarden wordt aan de consument de mogelijkheid geboden een geschil voor te leggen aan de
Geschillencommissie Waterrecreatie. Derhalve is de commissie bevoegd kennis te nemen van het
onderhavige geschil en om daarover haar oordeel uit te spreken. De consument heeft tijdig na het
ontdekken van de klacht bij de ondernemer geklaagd en aangegeven met behandeling van het geschil als
het financieel belang van de zaak het bedrag van € 14.000,– te boven gaat (dit staat los van de
nakomingsgarantie door de Hiswa ten bedrage van € 10.000,–), in te stemmen.

Ten aanzien van de klacht over de flexiteak vloer overweegt de commissie als volgt. Ter zitting heeft de
consument verklaard dat hij ook met speciale bootzeep de flexiteak vloer niet kan herstellen en dat de
watervlekken zichtbaar blijven. De ondernemer heeft ter zitting verklaard dat het mogelijk is deze vloer op
te schuren tot een gladder oppervlak, maar dat zij adviseren het licht op te schuren zodat een antislip laag
mogelijk blijft. De commissie neemt het advies van de deskundige over die heeft geadviseerd met groene
zeep en scotch bride de vloer schoon te maken en zo de waterkringen wel te kunnen verhelpen. Gelet op
het voorgaande is dit klachtonderdeel daarom naar het oordeel van de commissie ongegrond.

Ten aanzien van de door de consument gestelde aanvaringsschade overweegt de commissie als volgt.

De consument heeft ter zitting aan de hand van een model geïllustreerd hoe de boot tegen de kade is
aangevaren en daarbij verklaard dat hij niet langs de kade is komen aanvaren omdat daar andere boten
lagen. De ondernemer heeft de stellingen van de consument op dit punt gemotiveerd betwist, stellende dat
door de consument onvoldoende met bewijsstukken is onderbouwd dat de aanvaring met de kade
daadwerkelijk in de Porseleinhaven te Loosdrecht heeft plaatsgevonden, dat deze is veroorzaakt door
motoruitval, en dat deze aanvaringsschade aan de ondernemer kan worden toegerekend.

De commissie volgt op dit punt de deskundige, die heeft vastgesteld dat alleen lichte verticale krassen
zichtbaar zijn die moeten zijn ontstaan tijdens het afgemeerd liggen en niet het gevolg kunnen zijn van een
langs de kade schampen tijdens een motorstoring. De consument heeft naar het oordeel van de commissie
– mede gelet op de gemotiveerde betwisting van de ondernemer – dan ook onvoldoende onderbouwd dat
deze verticale krassen het gevolg zijn van de motorstoring, zoals door de consument gesteld.
Vorenstaande betekent dat ook dit klachtonderdeel naar het oordeel van de commissie ongegrond is.
De commissie neemt de bevindingen van de deskundige voor het overige over, nu zij geen aanleiding heeft
daarvan af te wijken. Zodoende is naar het oordeel van de commissie vast komen te staan dat de gelcoat is
verkleurd, er barsten zijn in de gelcoat, en er beschadigingen zijn in de antislip van de gelcoat. Ondanks de
herstelwerkzaamheden voor de overige genoemde gebreken, zijn deze klachten (nog) niet verholpen. Dat
valt de ondernemer aan te rekenen, zodat de klacht gegrond is.

Blijkens zijn klacht heeft de consument primair de voorkeur de koopovereenkomst te ontbinden. De
commissie begrijpt de teleurstelling van de consument, doch acht de resterende klachten niet van die
omvang dat ontbinding van de koopovereenkomst proportioneel zou zijn. Althans, op dit moment. Ook al
zijn de resterende klachten relatief gering van omvang, de consument mag wel verwachten dat de klachten
worden opgelost. De commissie geeft de ondernemer daartoe nog een laatste kans in het komende
winterseizoen. In die periode dient de ondernemer zowel de verkleuring van de gelcoat, de barsten in de
gelcoat en de beschadigingen in de antislip van de gelcoat op te lossen. De commissie volgt hierin de
deskundige van de commissie.

Ter zitting heeft de consument verklaard te vrezen dat bij een plaatselijke reparatie van het dek toch een
verkleuring te zien blijft. De commissie zal dan ook opnemen dat de ondernemer met het bedrijf dat de
herstelwerkzaamheden voor de gelcoat zal verzorgen zal overleggen dat het kleurherstel zodanig is dat de
gelcoat van het dek een en dezelfde wit tint krijgt en dat dit ook zo blijft. Daarbij heeft te gelden dat
voorafgaand aan de herstelwerkzaamheden de consument van de ondernemer een schriftelijke opgave zal
ontvangen van de te verrichten werkzaamheden.

Op grond van het vorenstaande is de commissie van oordeel dat dit onderdeel van de klacht gegrond is.
Om die reden zal de commissie tevens bepalen dat de ondernemer, conform het reglement, het
klachtengeld aan de consument dient te vergoeden.

Voor de door de consument gevorderde schadevergoeding ziet de commissie geen aanleiding nu de
ondernemer zal worden opgedragen tot herstel van de genoemde gebreken over te gaan. Partijen kunnen
geen kosten voor rechtsbijstand (incassokosten inbegrepen) vorderen, nu de consument een procedure bij
de commissie heeft opgestart, zulks overeenkomstig artikel 22 van de toepasselijke algemene
voorwaarden. Ter toelichting zij vermeld dat de laagdrempelige en informele procedure bij de commissie,
gericht op beslechting van het materiële geschil, zich slecht verhoudt met toekenning van
buitengerechtelijke kosten. Ten aanzien van de kosten voor de procedure bij de commissie geldt ingevolge
artikel 22 van het reglement van de commissie hetzelfde. Slechts in uitzonderlijke gevallen kent de
commissie voor deze kosten vergoeding toe. Van bijzondere omstandigheden is echter in dit geval niet
gebleken.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
– verklaart de klacht van de consument gegrond;
– bepaalt dat de ondernemer die werkzaamheden verricht of laat verrichten die nodig zijn voor het
herstel van de gelcoatverkleuring van het dek en het motorluik, zodanig dat de gelcoat van het dek
en het motorluik een en dezelfde wit tint verkrijgen en gedurende een redelijke tijd behouden, en
voor het herstel van de barsten (scheurvorming) in de gelcoat in de zijkant van de boot. Een en
ander dient te geschieden binnen een termijn van 6 weken na de verzenddatum van dit bindend
advies. De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening. De ondernemer
draagt ijs en weder dienende kosteloos zorg voor het transport van de boot van en naar de werf
van de ondernemer en zal voorafgaand aan het hiervoor omschreven herstel een opgave van de
herstelwerkzaamheden aan de consument verstrekken;
– bepaalt dat de ondernemer een bedrag van € 127,50 dient te vergoeden aan de consument ter
zake van het klachtengeld, waarbij de betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de
verzenddatum van dit bindend advies;
– bepaalt dat de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie tevens
behandelingskosten verschuldigd is.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie, bestaande uit de heer mr. J.N. de Blécourt,
voorzitter, de heer J. Zetzema, mevrouw mr. M. Lodewijkx – Spithoff, leden, in aanwezigheid van mevrouw
mr. M. Land Smorenburg, secretaris, op 13 november 2023.