Geschillencommissie Post onbevoegd, nu er geen overeenkomst tot stand is gekomen

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: voorbeslissing   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 69777/89941

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument deed via de webshop van een bedrijf een bestelling. De consument heeft het pakket per post geretourneerd. Het pakket is echter nooit aangekomen bij de webshop. De consument verlangt een vergoeding voor het verlies van het pakket. De Geschillencommissie Post is onbevoegd om het geschil inhoudelijk te behandelen, omdat er geen overeenkomst tot stand is gekomen tussen de consument en het postbedrijf.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de commissie bevoegd is het geschil te behandelen.

De Geschillencommissie Post (verder te noemen: de commissie) heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 23 juni 2021 te Den Haag.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
Een vermiste zending.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Ik heb een pakket van verkoper [verkoper] via [de ondernemer] geretourneerd met een ticket label dat ik van de verkoper had gekregen. Ik kon het pakket niet volgen. Het pakket is niet aangekomen. Ik wil een vergoeding voor het verlies van het pakket.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Mevrouw [consument] heeft op 7 december 2020 een pakket retour verzonden naar het antwoordnummer van de online webwinkel [verkoper]. De inhoud van het pakket zou een waarde hebben van € 135,99. Mevrouw [consument] heeft bij het retour zenden van het pakket gebruikgemaakt van de retourlabel die [verkoper] heeft meegezonden. Het pakket zou niet afgeleverd zijn.

Na haar melding bij [de ondernemer] Customer Service is zij doorverwezen naar [verkoper] aangezien zij de opdrachtgever waren voor het verzenden van het pakket. Het Antwoordnummer op de retourlabel is immers een postbus waar [verkoper] de kosten voor het versturen van de zending betaalt. Hierdoor hoeft de verzender (mevrouw [consument] in dit geval) geen kosten te betalen voor het retour zenden van het pakket. Het pakket is dan ook verzonden onder de overeenkomst die [de ondernemer] heeft afgesloten met [verkoper]. Dit betreft een abonnement die [de ondernemer] heeft met [verkoper] en waarvoor [verkoper] maandelijks een bedrag betaalt. Dat betekent dat [verkoper] de contractspartij is van [de ondernemer] voor het verzenden van het pakket met de barcode [barcode].

[De ondernemer] is, gelet op het bovenstaande, van oordeel dat de commissie onbevoegd is dit geschil te behandelen. In het reglement van de commissie is bepaald dat de commissie tot taak heeft geschillen tussen consumenten en [de ondernemer] te beslechten voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door [de ondernemer] te leveren of geleverde diensten (artikel 3). Als consument wordt aangemerkt de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf en die als contractant gebruik maakt van een dienst van [de ondernemer] (artikel 1).

Mevrouw [consument] kan in dit geschil niet als consument worden aangemerkt, omdat zij bij het verzenden van het pakket met de barcode [barcode] niet als consument en derhalve niet als contractant gebruik heeft gemaakt van de diensten van [de ondernemer] (zie artikel 1 van het Reglement Geschillencommissie Post). [Verkoper] is de contractspartij van [de ondernemer].

Conclusie
[de ondernemer] concludeert dat de commissie onbevoegd is deze zaak inhoudelijk te beoordelen nu mevrouw [consument] niet aangemerkt kan worden als consument zoals bedoeld in het reglement van de Geschillencommissie.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie onderschrijft in grote lijnen het standpunt van [de ondernemer]. Tussen de consument en [de ondernemer] is geen overeenkomst tot stand gekomen, al was het maar omdat de consument aan [de ondernemer] zelf geen prijs voor het vervoer heeft betaald. De overeenkomst op basis waarvan het vervoer heeft plaatsgevonden is een overeenkomst tussen [verkoper] en [de ondernemer].

Op grond van het voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.

De commissie is zich ervan bewust dat een andere geschillencommissie in een vergelijkbaar geval tot de conclusie is gekomen dat op het moment van het ten vervoer aanbieden van een product met gebruikmaking van een voucher of een andersoortig verzendlabel een overeenkomst tot stand komt tussen de verzender en [de ondernemer]. Uit wat hiervoor is overwogen blijkt dat deze conclusie niet is gebaseerd op een helder inzicht in de processen van [de ondernemer].

Het is de commissie bekend dat veel internetaanbieders aan kopers de service aanbieden om het aangekochte product te retourneren met gebruikmaking van een verzendlabel. In dergelijke gevallen wordt het product verzonden naar een antwoordnummer, hetgeen niet alleen inhoudt dat de koper voor het retourneren van het aangekochte geen prijs aan [de ondernemer] betaalt, maar ook dat aan de koper veelal geen track and trace bewijs van verzending wordt gegeven. Het bewijs van verzending wil dan ook niet meer zeggen dan dat de koper bewijs heeft van verzending. De koper heeft, omdat hij geen contractspartij is, zelf geen aanspraak jegens [de ondernemer] bij vermissing of beschadiging van de zending.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, de heer drs. G.J.F.M. Klaas, de heer mr. P. P. van der Neut, leden, op 23 juni 2021.