Gesloten schriftelijke overeenkomsten met colporteur geen gelding; niet ingeschreven bij de KvK zoals vereist volgens de Colportagewet

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59037

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil handelt over het tot stand komen van een overeenkomst middels een colporteur.   De consument heeft 3 mei 2011 de klacht schriftelijk bij de ondernemer aangekaart.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 7 april 2011 is de consument bij hem thuis door een colporteur van de ondernemer overgehaald voor twee adressen voor de levering van gas en elektriciteit over te stappen naar de ondernemer. De colporteur heeft de twee contracten aan de consument voorgelegd en de consument heeft deze ondertekend. Alles zou verder door de ondernemer worden geregeld. Eind april 2011 kreeg de consument van de vorige leverancier bericht dat de contracten niet kosteloos konden worden opgezegd. Daar het de consument driemaal € 50,– kostte, zou het lang gaan duren voordat hij voordeel zou hebben van de goedkopere tarieven van de ondernemer. De colporteur heeft de gevolgen van de opzegging van de bestaande contracten niet met de consument besproken. Als de consument dit had geweten zou hij niet zijn overgestapt. De colporteur is tekort geschoten in zijn voorlichting. Toen de consument de overeenkomst met de ondernemer wilde annuleren werd hem gezegd dat dit buiten de termijn viel en dat de consument aan het contract werd gehouden. Bij brief van 9 mei 2011 is de overeenkomst onder aanhaling van de Colportagewet buitengerechtelijk ontbonden. De ondernemer doet ten onrechte voorkomen dat de overeenkomst pas tot stand is gekomen in een telefoongesprek dat plaatsvond nadat de colporteur was geweest, waarmee de ondernemer de Colportagewet tracht te omzeilen. De consument heeft binnen de in die wet gesteld termijn geannuleerd. De consument wenst herstel van de overeenkomsten met de vorige leverancier en vergoeding van de daaraan verbonden kosten.   Standpunt van de ondernemer   Zowel op 6 als op 7 april 2011 is de consument aan de deur benaderd om klant te worden. Tijdens het verkoopgesprek heeft de consument getekend voor gas en elektriciteit. Op beide dagen is door de ondernemer gebeld met de consument om de gemaakte afspraken ook telefonisch te bevestigen. Er zijn bandopnames van deze gesprekken en transcripties overgelegd. Daaruit blijkt dat door de ondernemer is gemeld dat een eventuele opzegvergoeding van de huidige leverancier niet door de ondernemer zal worden vergoed. De consument heeft daarop geantwoord dat het hem duidelijk was en dat hij met de afspraak akkoord ging. De afkoelingsperiodes zijn vanaf 7 respectievelijk 8 april 2011 ingegaan en liepen op 15 c.q. 16 april af. Op 13 april 2011 heeft de ondernemer nog een brief aan de consument gestuurd met het advies de voorwaarden van de vorige leverancier te controleren. Eerst op 6 mei 2011 neemt de consument telefonisch contact op met de ondernemer, waarbij hij de overstap betwist. Op 9 mei 2011 krijgt de ondernemer bericht van de gemachtigde van de consument. De ondernemer heeft op dat moment reeds een leverancierswissel gemeld voor beide adressen en levert energie vanaf 13 mei 2011. De nota’s waarop de ‘schade’ aantoonbaar wordt gemaakt, zijn niet overgelegd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ter zitting is gebleken dat de consument nog best een regeling met de ondernemer heeft willen treffen, maar de ondernemer daarop niet wilde ingaan. Onweersproken is door de consument gesteld dat de middels de colporteur gesloten schriftelijke overeenkomsten niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zoals vereist volgens de Colportagewet. Dit betekent dat er aan die overeenkomsten een formeel gebrek kleeft, waardoor deze geen gelding hebben. De ondernemer is van mening dat er desondanks sprake is van overeenkomsten met de consument, omdat ook telefonisch contact met de consument is geweest over de schriftelijk gesloten overeenkomsten. De ondernemer is van mening dat dan de koop op afstand geldt. In die opvatting kan de ondernemer niet gevolgd worden.   De ondernemer heeft zelf gesteld dat het telefonisch contact is geweest ter bevestiging van de schriftelijk gesloten overeenkomsten en niet om nieuwe overeenkomsten te sluiten. Aan de poging het aan de op grond van de Colportagewet gesloten contract klevende gebrek te elimineren door aansluitend een telefoongesprek te voeren, dat geduid wordt als koop op afstand, kan geen rechtsgevolg worden verbonden. De commissie is derhalve van oordeel dat er geen overeenkomsten tussen de consument en de ondernemer bestaan.   Reeds op grond van het vorenoverwogene is de klacht is dan ook gegrond.   De consument heeft toegezegd de door de ondernemer geleverde energie te zullen betalen. De consument heeft aangegeven dat hij door deze kwestie aan zijn advocaat een eigen bijdrage heeft moeten betalen van € 135,–. De commissie is van oordeel dat de ondernemer deze kosten voor haar rekening dient te nemen.   Mitsdien wordt beslist als volgt.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht gegrond als hiervoor overwogen.   De commissie stelt vast dat er tussen de consument en de ondernemer geen leveringsovereenkomsten bestaan.   De commissie bepaalt dat de ondernemer de eigen bijdrage ad € 135,– aan de consument dient te vergoeden.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 24 oktober 2011.