Gesprekskosten 0909 nummer terecht in rekeninggebracht

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Kosten    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 42338

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het bedrag dat de ondernemer met de factuur van februari 2010 aan de consument in rekening heeft gebracht voor automatisch geregistreerde verbindingen.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 1.354,73 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   Nader standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft nader gereageerd bij brief (en fax) van 17 september 2010. De ondernemer heeft nader aangevoerd dat de consument op 11 februari 2010 wel degelijk een e-mail naar hem heeft gestuurd.   De ondernemer kan geen andere conclusie trekken dan dat de consument zelf verantwoordelijk is voor alle verbindingen die met de simkaart van de consument zijn gegenereerd.   Nader standpunt van de consument   De consument heeft op de aanvullende informatie van de ondernemer schriftelijk gereageerd op 17 september 2010.   De consument concludeert, dat de stellingen van de ondernemer op een verzinsel dan wel misverstand berusten. Volgens de consument heeft de ondernemer sommige van de overgelegde stukken eigenhandig bewerkt, omdat hij geen bewijs van zijn stellingen kan leveren.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft betwist, dat hij service nummers heeft gebeld als gevolg waarvan de factuur van de ondernemer van februari 2010 erg hoog is uitgevallen. De consument is van oordeel dat hij dit niet gedaan kan hebben want de hoogte van de factuur van februari 2010 wijkt extreem af van zijn eerdere belgedrag. De commissie is dienaangaande echter van oordeel, dat als gevolg van allerlei denkbare gewijzigde omstandigheden geenszins kan worden uitgesloten, dat een eerder binnen bepaalde grenzen gehouden belgedrag tijdelijk of structureel verandert.  Vanuit dit perspectief kan de voorgaande stelling van de consument geen doel treffen.   De ondernemer heeft kopieën van zogenoemde “call notes” en van weergaven van mailcorrespondentie tussen hem en de consument overgelegd. Daaruit blijkt dat de consument met de ondernemer contact heeft gezocht, omdat er misbruik van zijn telefoon werd gemaakt door het veelvuldig bellen naar 0909-nummers. De consument wenste daarom een blokkade voor servicenummers. De commissie heeft geen reden te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de door de ondernemer overgelegde stukken.   Verder kan naar het oordeel van de commissie uit de overgelegde kopieën van CDR’s worden afgeleid, dat de betwiste verbindingen zijn gegenereerd via de simkaart van de consument. Bovendien wijst de commissie op de omstandigheid, dat in de overgelegde overzichten sprake blijkt van zogenoemde ingeklemde verbindingen. Dit wil zeggen, dat tussen betwiste verbindingen ook niet betwiste verbindingen voorkomen. Zo is dit bijvoorbeeld het geval op 5 februari 2010 tussen 12.32 uur en 16.59 uur, namelijk om 16.57 uur en 16.58 uur. Volgens vaste jurisprudentie van de commissie dragen dergelijke gegevens bij aan de aanname dat ook betwiste verbindingen door de simkaart van een betrokken consument werden gegenereerd. Het kan wel zo zijn, dat de bijbehorende kosten niet door de consument zelf werden gegenereerd, maar door een derde. Dit neemt niet weg, dat de consument verantwoordelijk blijft voor het gebruik van zijn simkaart.   Gelet op al het vorenstaande acht de commissie de klacht van de consument ongegrond.   Volledigheidshalve merkt de commissie nog het volgende op. In zijn brief van 17 september 2010 heeft de consument gesteld dat hij op het forum van [een TV programma] zijn negatieve verhaal over de ondernemer heeft gedaan, maar dat hij dit verhaal pas van het forum afhaalt als de ondernemer de betwiste rekening teniet verklaart en alle lopende abonnementsgelden die de afgelopen tijd door hem (consument) zijn betaald, terug betaalt. De ondernemer heeft verzocht – voor het geval de eis van de consument zou stranden – de consument te gelasten het hiervoor bedoelde verhaal van het [TV programma] forum te verwijderen of te laten verwijderen. Naar het oordeel van de commissie vindt een dergelijke maatregel geen steun in het reglement van de commissie. Daarom laat de commissie deze kwestie over aan het beleid van de ondernemer.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verlangde af.   Het door de consument in depot gestorte bedrag ad € 1.354,73 dient naar de rekening van de ondernemer te worden overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 6 december 2010.