Gestelde veiligheidsaspecten zijn geen aanleiding om van de wettelijk vastgestelde regelgeving inzake plaatsing brievenbus af te wijken

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Brievenbusgeschil    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 53667

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de plaats waar de brievenbus zich dient te bevinden met betrekking tot de bezorging van post door TNT Post.   De consument heeft op 10 januari 2011 de klacht voorgelegd aan TNT Post.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft bezwaar tegen het verplaatsen van de brievenbus omdat zulks zal leiden tot een levensgevaarlijke verkeerssituatie. De consument stelt daartoe dat, indien hij de brievenbus aan de openbare weg plaatst, de bus in een gevaarlijke S-bocht staat en de postbesteller in die bocht moet stoppen om de post af te leveren. Daarbij komt nog, volgens de consument, dat de postbesteller in die S-bocht zijn voertuig moet draaien omdat hij zich aan het einde van de bestelroute [in de provincie] bevindt. Indien de consument zijn brievenbus plaatst aan de zijweg die naar zijn woning leidt, dan zal de postbesteller eveneens moeten doorrijden tot de plaats waar hij zijn voertuig veilig kan keren. Nabij die plaats staat thans de brievenbus van de consument. Daarnaast, zo stelt de consument,heeft verplaatsing van de brievenbus tot gevolg dat hij meerdere keren per dag de afstand tot de brievenbus (circa 800 meter) moet afleggen om dat niet alleen TNT Post de post in de brievenbus aflevert, doch ook anderen post en een krant bezorgen. Dit is zeer bezwaarlijk voor de bewoners van de woningen met [de huisnummers]. De consument vraagt zich af wat het nut is van de verplaatsing van de brievenbus, nu dit uitsluitend zal leiden tot zeer gevaarlijke situaties.   Ter zitting verklaart de consument dat de weg waaraan de woningen met [de huisnummers] zijn gelegen geen openbare weg is. Zijn ouders zijn eigenaar van de betreffende weg. Ook is de weg geen doorgaande weg als wordt bedoeld in artikel 5 lid 2 van de Postregeling 2009. Indien de postbesteller zijn voertuig op de openbare weg moet keren, heeft hij in het geheel geen zicht met betrekking het tot overige verkeer op die weg, hetgeen tot een gevaarlijke situatie leidt. De maximum snelheid op de openbare weg is volgens de consument 80 kilometer per uur.   De consument verlangt dat de brievenbus blijft staan op de plaats waar zij nu staat.   Standpunt van TNT Post   Het standpunt van TNT Post luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft, evenals de bewoners van de woning met [het huisnummer], het verzoek gekregen de betreffende brievenbussen te verplaatsen naar een plek nabij de openbare weg. De bussen staan nu bij beide woningen op een afstand van ongeveer 400 meter vanaf de openbare weg. De weg waaraan de bussen nu zijn geplaatst is een doodlopende aftakking van [de weg].   De Postwet 2009 bepaalt in artikel 20 dat bij ministeriele regeling regels worden gesteld omtrent de plaats, afmeting en andere hoedanigheden van brievenbussen. Die regels zijn vastgelegd in artikel 5 van de Postregeling 2009. De hoofdregel is dat een brievenbus zo dicht mogelijk bij de (rijbaan van de) openbare weg dien te worden aangebracht. Achtergrond van de regels in artikel 5 van de Postregeling 2009 is het betaalbaar houden van de postbezorging. Het is in het belang van een goed functionerende landelijke postdienst dat de aflevering van post bij geadresseerden op een doelmatige wijze kan plaatsvinden. In dat verband dienen bestellers zo min mogelijk af te wijken van de hoofdroute die langs de besteladressen voert.   Bij het verweerschrift zijn als bijlage 2 een situatiekaartje en drie foto’s gevoegd. De foto’s zijn op [de weg] gemaakt bij de inrit die naar beide woningen voert. Hierop is te zien dat er voldoende ruimte is om bij de inrit brievenbussen neer te zetten. Ook is te zien hoe de postbode zijn auto kan neerzetten indien hij op die plek zou bezorgen. De inrit komt niet voor op de wegenlegger van de gemeente, zodat geen sprake is van een openbare weg. De weg heeft geen ander doel dat te komen en te gaan naar en van de twee betreffende woningen. Naar de mening van TNT Post is de weg een doodlopende weg.   Ter zitting heeft TNT Post verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   In werkelijkheid gaat het om een afstand van 400 meter die de bewoners van de betreffende panden van de openbare weg scheidt. Indien de brievenbus van de consument zou (blijven) staan op een afstand van ongeveer 400 meter van de openbare weg, is er geen sprake van de beoogde efficiency van de bezorging van de post door de medewerker van TNT Post. De formele regeling is juist bedoeld om die efficiency te verhogen. Er zijn ongeveer 7 miljoen afgiftepunten voor de postbesteller. De afstand van ongeveer 400 meter van de openbare weg naar de huidige c.q. gewenste plek van de brievenbus is in strijd met die regeling. Daarom zal de brievenbus van de consument nabij de openbare weg moeten worden geplaatst. De postbesteller kan in de buurt van die plaats van de bus zijn voertuig keren.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Onbetwist is dat de weg die van de openbare weg naar de woning en het erf van de consument en zijn ouders leidt geen openbare weg is. Ook staat vast dat de betreffende weg een doodlopende weg is. Uit het voorgaande volgt naar het oordeel van de commissie dat die weg niet voldoet aan hetgeen is bepaald in artikel 5 van de Postregeling 2009.   Daarnaast geldt dat de gestelde veiligheidsaspecten geen aanleiding zijn om van de wettelijk vastgestelde regelgeving af te wijken. Immers, TNT Post heeft gesteld dat de postbesteller zonder problemen zijn voertuig nabij de inrit kan keren. Bovendien geldt dat het de verantwoordelijkheid van de consument is om een brievenbus te plaatsen op een locatie die voldoet aan die regelgeving. Ook de stelling van de consument met betrekking tot de persoonlijke omstandigheden van de ouders van de consument faalt, aangezien die stelling verder niet is onderbouwd.   Hetgeen de commissie hiervoor heeft overwogen leidt tot het oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 30 maart 2011.