Gietvloeren wijken af van de kleurschakering op het monster

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: (non)conformiteit / (On)deugdelijke uitvoering overeenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 182497/188537

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de overeenkomst van aanneming van werk, bestaande uit het aanbrengen van gietvloeren in de woning van de consument. Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de consument een monster van de ondernemer ontvangen, waarin de door hem gekozen basiskleuren naar zijn genoegen waren gemengd. De door de ondernemer aangebrachte gietvloeren wijken, volgens de consument, af van de kleurschakering zoals die voorkwam in het getoonde monster. De ondernemer heeft zich op het standpunt gesteld dat de aangebrachte gietvloeren overeenkomen met een monster dat de ondernemer daarbij heeft gebruikt en dat de consument ten tijde van de uitvoering van het werk met het resultaat akkoord was. De commissie neemt het oordeel van de deskundige over dat, uitgaande van het aan de consument verstrekte monster, het kleurverschil tussen de twee basiskleuren in de gietvloeren meer tekening mogelijk had gemaakt dan feitelijk door de ondernemer is gerealiseerd. In zoverre beantwoorden de gietvloeren niet aan de overeenkomst. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
Het geschil betreft de overeenkomst van aanneming van werk van 23 februari 2022, bestaande uit het
aanbrengen van ‘One of Two’ gietvloeren in de woning van de consument, voor een aanneemsom van
€ 16.342,75.

De consument heeft de laatste termijn van € 1.634,28 onbetaald gelaten. Dit bedrag heeft de consument
bij de commissie in depot gestort.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de consument een monster van de ondernemer ontvangen,
waarin de door hem gekozen (twee) basiskleuren naar zijn genoegen waren gemengd. De door de
ondernemer aangebrachte gietvloeren wijken evenwel af van de kleurschakering zoals die voorkwam in
het aan de consument getoonde monster. De consument eist herstel van de gietvloeren en
schadevergoeding.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft zich op het standpunt gesteld dat de aangebrachte gietvloeren overeenkomen met
een monster dat de ondernemer daarbij heeft gebruikt en dat de consument ten tijde van de uitvoering
van het werk met het resultaat akkoord was.

Het deskundigenonderzoek
De deskundige heeft op 30 januari 2023 een rapport uitgebracht. Hij is van oordeel dat het
kleurverschil tussen de twee basiskleuren in de gietvloeren meer tekening mogelijk had gemaakt dan
feitelijk is gerealiseerd, hoewel de twee door de consument gekozen basiskleuren qua kleur dichtbij elkaar
lagen. De deskundige heeft daarbij het aan de consument verstrekte monster als uitgangspunt genomen.
De kosten van herstel schat hij op € 5.724,– bij herstel middels airbrush en op € 12.670,50 bij overlagen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Voorafgaand aan de behandeling ter zitting zijn partijen overeengekomen dat de ondernemer de
gietvloeren zal overlagen met een effen kleur van het mengstel F.3.09.75 en F.3.12.67. Dat zal in de
beslissing worden opgenomen.

Partijen blijven verdeeld over de vraag of de ondernemer ook moet bijdragen in de (verhuis)kosten die
gemoeid zullen zijn met het verwijderen van meubels uit de woning, de opslag daarvan en het weer
terugbrengen van die meubels in de woning. De kosten daarvan bedragen volgens opgave van een
verhuisbedrijf € 1.825,–. De consument acht het redelijk dat de ondernemer daarvan de helft als
gevolgschade voor zijn rekening neemt, terwijl de ondernemer niet in die kosten wil delen.

De commissie neemt het oordeel van de deskundige over dat, uitgaande van het aan de consument
verstrekte monster, het kleurverschil tussen de twee basiskleuren in de gietvloeren meer tekening
mogelijk had gemaakt dan feitelijk door de ondernemer is gerealiseerd. In zoverre beantwoorden de
gietvloeren niet aan de overeenkomst. Gelet daarop wordt het redelijk geacht dat de ondernemer ook
bijdraagt aan de gevolgschade voor de consument in de zin zoals door deze voorgesteld, neerkomend op
een vergoeding van afgerond € 910,–.

In zoverre acht de commissie de klacht gegrond.

Op grond van een en ander zal als volgt worden beslist.

Beslissing
De ondernemer dient de gietvloeren in de woning van de consument in onderling overleg te overlagen
met een effen kleur van het mengstel F.3.09.75 en F.3.12.67.
Aan de consument komt een vergoeding toe door de ondernemer in de verhuiskosten van € 910,–, zodat
van het bij de commissie gedeponeerde bedrag van € 1.634,28 aan de consument zal worden betaald
€ 910,00 en aan de ondernemer € 724,28.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie
behandelingskosten verschuldigd.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven, voorzitter,
de heer mr. A.B. van Kruistum, mevrouw mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 14 maart 2023.