Grote groep lawaaiige jongeren aan boord. Gegrond.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59073

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 december 2010 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een zeecruise over de Middellandse Zee voor 2 personen met verblijf op een schip op basis van all inclusive, voor de periode van 4 april 2011 t/m 11 april 2011 voor de som van € 2.482,35.   Klager heeft op 13 april 2011 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben geen cruise ervaren doch een disco met 80% studenten, die 24 uur per dag het schip overdonderden met hun gratis cocktails. Zij gaven veel geluidsoverlast. Er was nergens een rustig plekje te vinden en wij zijn uiteindelijk doodmoe thuisgekomen. Ondanks ons klagen bij de receptie verbeterde de toestand niet. Wij willen een redelijke vergoeding.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Bij de klacht wordt volhard. Er waren ongeveer 1800 passagiers aan boord, waarvan 80% – naar zeggen van de receptie – Spaanstalige studenten. Na klagen over de geluidshinder werd er wel opgetreden door de beveiliging, maar anderen kwamen weer opnieuw hinder veroorzaken. Ik heb ook de reisorganisator gebeld. Die zou de rederij aanspreken. Wij hebben als oplossing ook een andere hut voorgesteld doch dat kon niet. Ik wilde uiteindelijk zelfs van boord. De rederij had een betere mix van passagiers moeten maken. Ik ben al twee keer via deze reisorganisator een cruise wezen maken. Dat was zonder problemen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   De rederij heeft haar excuses aangeboden voor de geluidsoverlast. Er is al het mogelijke gedaan om de geluidsoverlast te beperken. Noch de rederij noch wijzelf kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van medepassagiers. Wij zijn klager tegemoet gekomen door een korting van 5% aan te bieden op een cruise naar keuze.   Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak- het navolgende aangevoerd.   Wij blijven bij ons eerder standpunt. Wij werken al jaren met deze rederij en zonder klachten over grote groepen die overlast veroorzaken. Wij kennen van te voren niet de samenstelling van de passagiers aan boord niet.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Na kennisneming van de overgelegde stukken en na het horen van partijen ter zitting is voldoende gebleken dat de reisorganisator jegens klager toerekenbaar is tekort geschoten. Immers, klager heeft niet verkregen van wat deze op grond van der partijen overeenkomst in redelijkheid mocht verwachten. Voldoende gebleken is dat klager in ernstige mate geluids- en andere overlast heeft ondervonden van jeugdigen, die al dan niet onder invloed van alcoholische dranken weinig geneigd waren zich te realiseren dat zich aan boord ook reizigers waren, die anders stonden tegenover de wijze waarop men van de geneugten des levens geniet. Als men – vermoedelijk vanwege bedrijfseconomische redenen – de passagiers bij een cruise voor het overgrote deel uit jongeren, als in dit geschil gebleken, laat bestaan kan men er gevoeglijk vanuit gaan dat overlast wordt veroorzaakt voor niet gelijkgestemde passagiers. De aanwezig geoordeelde tekortkoming van de rederij moet aan de reisorganisator worden toegerekend omdat deze bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik heeft gemaakt van de rederij. Zulks zou anders zijn wanneer klager voor of bij het boeken zou zijn gewezen op een specifieke samenstelling van de passagiers aan boord doch daaromtrent is niets gesteld of gebleken. De aanwezig geoordeelde tekortkoming rechtvaardigt een vergoeding ten laste van de reisorganisator, die gelet op alle omstandigheden van het geval, een bedrag van € 400,– moet belopen. Een tegemoetkoming als door de reisorganisator voorgesteld – te weten een korting van 5% op een nader te boeken cruise – oordeelt de commissie onvoldoende en inadequaat.   Derhalve zal als volgt worden beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 400,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– te voldoen aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 500,–.   Hetgeen meer of anders door klager is verlangd wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 17 augustus 2011.