Haarscheuren in gelcoat zijn drie weken na levering van de boot ontstaan. Non-conformiteit. Ontbinding in dit geval gerechtvaardigd.

  • Home >>
  • Waterrecreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT09-0033

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de koop van een open motorboot in 2009.   Klager heeft de klacht op 10 november 2009 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Drie dagen na aankoop van [de motorboot] zijn er kleine haarscheurtjes in de polyester bodem van het topdek aangetroffen. Later zijn nog meer scheurtjes aangetroffen. De ondernemer heeft de boot opgehaald en gerepareerd. De reparatie is niet naar behoren gebeurd. De reparatie op het topdek is lelijk te noemen. De overige haarscheurtjes zijn helemaal niet gerepareerd. De ondernemer heeft te kennen gegeven verder niets meer te doen.   De ondernemer insinueert dat er een gat is ontstaan door “aanraking met een stomp voorwerp”, alsmede dat de consument vrijheidsberoving heeft toegepast als dwangmiddel. De escalatie op het jachthaven, waar de boot na reparatie werd afgeleverd, betreft een conflict tussen de ondernemer en de eigenaar van de jachthaven, naar aanleiding van aangebrachte schade aan eigendommen van de eigenaar van de jachthaven. Dit heeft niets met de klacht van de consument te maken.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Gezien de inhoud van het deskundigenrapport, waaruit volgt dat er sprake is van slechte kwaliteit van het laminaat of een constructiefout, verlangt de consument ontbinding van de koopovereenkomst. De consument heeft bovendien geen vertrouwen meer in de ondernemer. Op het laatste aanbod van de ondernemer gaat de consument daarom ook niet in. Van bedreigingen door de consument is geen sprake. Er zat geen gat in de boot toen deze ter reparatie werd aangeboden. Als die er wel was geweest, had de ondernemer voor de reparatie contact op moeten nemen met de consument.   De consument verlangt ontbinding van de koopovereenkomst.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De reparatie van het haarscheurtje is vlekkeloos gebeurd. De scheur/het gat, ontstaan door een zwaar voorwerp, heeft de ondernemer uit coulance gerepareerd, omdat deze schade in dezelfde kleur gerepareerd kon worden als de haarscheurtjes welke wel onder garantie gerepareerd zijn. De reparatie van het gat/de scheur kon niet geheel onzichtbaar gerepareerd worden, omdat er een flinke laag van de gekleurde gelcoat weg geschuurd moest worden.   Toen de boot na reparatie werd teruggebracht is de chauffeur van de ondernemer tegengehouden, toen deze terug wilde rijden omdat de consument een besteld houten stuur niet wilde afrekenen. In opdracht van de consument weigerde de jachthaven de slagboom te openen. Er is toen politie bijgehaald. Wegens bedreigingen weigert personeel van de ondernemer nog in contact te treden met de consument.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   In de cremekleurige gelcoat van de binnenzijde van de boot zaten meerdere haarscheuren. Eén haarscheur, in de overgang bank-vloerkuip aan stuurboordzijde, was onvolledig gerepareerd. Blijkbaar is de haarscheur met één laag gelcoat afgedekt en verder niet afgewerkt. De afdek-gelcoat was niet van de juiste kleur en zat vol met luchtbellen. Als haarscheuring zich vlak na de oplevering manifesteert, betekent dit dat er met de kwaliteit van het laminaat of de constructie iets niet in orde is. De twee stervormige haarscheuren in de zitbanken aan de voorzijde zijn veroorzaakt door puntbelasting vanaf de onderzijde. Indien deze vanaf bovenaf hersteld worden, zullen deze haarscheuren zeker vrij spoedig weer ontstaan als de puntbelasting niet wordt opgeheven.   Herstel is mogelijk. De kosten worden begroot op: € 50,– materiaal, 20 uur arbeidsuren.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie volgt de bevindingen van de deskundige zoals weergegeven in het deskundigenrapport, omdat de commissie geen aanleiding heeft hiervan af te wijken. Uit het rapport volgt dat er meerdere haarscheuren aanwezig zijn. Als onweersproken staat vast dat deze reeds drie weken na levering van de boot waren ontstaan. De commissie is van oordeel dat de consument dat – zeker zo kort na levering – niet behoeft te verwachten. Gezien het korte tijdsverloop na levering onderschrijft de commissie de bevindingen van de deskundige dat er met de kwaliteit van het laminaat of de constructie van de boot iets niet in orde is. De ondernemer heeft geen andere mogelijke oorzaken aangedragen, zodat het verweer van de ondernemer hieromtrent geen doel treft.   Per fax van 17 mei 2010 heeft de ondernemer aangeboden om, samen met de fabrikant, een nieuwe binnenkant van de sloep te leveren. De consument heeft dat aanbod ter zitting afgewezen. De commissie is van oordeel dat het leveren van een nieuwe binnenkant van een sloep een bijzonder ingrijpende reparatie is, die de door de consument verlangde ontbinding gerechtvaardigd. Dit temeer daar de deskundige tevens heeft vastgesteld dat de reparatie van de grote haarscheur (dan wel gat in de boot) niet vakkundig is geschied, zodat de commissie kan begrijpen dat de consument geen vertrouwen meer heeft in de ondernemer.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De koopovereenkomst wordt ontbonden verklaard, zodanig dat de ondernemer de boot zonder kosten bij de consument terughaalt tegen gelijktijdige (terug)betaling aan de consument van de koopprijs (zonder aftrek van de inruilwaarde van de oude boot). Een en ander dient te geschieden binnen één maand na verzending van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 18 mei 2010,