Hennepplantage aangetroffen in woning consument; elektriciteitsdiefstal; ondernemer kan schadevergoeding vorderen van de partij die die de elektriciteit onrechtmatig heeft afgenomen.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Fraude    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 101788

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte niet gemeten elektriciteitsverbruik.

De consument heeft op 14 februari 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het kardinale punt van de klacht van de consument is het antwoord op de vraag waar de ondernemer het recht vandaan haalt om elektriciteitsverbruik dat niet door de elektriciteitsmeter is gemeten bij de consument in rekening te brengen. Nog afgezien van de overige kosten die de ondernemer in rekening brengt.

Het toppunt is dat ook de leverancier kosten van de netbeheerder in rekening brengt en afdraagt aan de ondernemer. Netbeheerkosten hebben betrekking op de kosten van de aansluiting en het transport van elektriciteit. 

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Van de leverancier heeft de consument ook al een rekening ontvangen voor de afgenomen elektriciteit.

De regels van het netbeheer gaan niet over het leveren van energie.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 20 februari 2015 is op het adres van de consument een hennepkwekerij aangetroffen. Deze onrechtmatigheid is door de consument niet weersproken. In verband hiermee heeft de ondernemer een bedrag van € 1.903,68 in rekening gebracht. De consument is van mening dat hij daardoor twee keer voor dezelfde ´leverantie´ heeft betaald.

In de woning was een illegale aansluiting gecreëerd. Door middel van deze aftakking werd elektriciteit aan het net onttrokken, welke niet werd gemeten.

De meterstanden welke staan vermeld op de eindafrekening van de leverancier komen overeen met de door de ondernemer gecommuniceerde standen. Ook heeft de leverancier de standaardnetwerkkosten in rekening gebracht.

De ondernemer heeft alleen het niet gemeten elektriciteitsverbruik in rekening gebracht.

Er is geen sprake van een dubbele berekening. Het betreft separate hoeveelheden.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument is ten onrechte van mening dat hij dubbel betaalt.
De ondernemer heeft geconstateerd dat voor de meter een vertakking is aangebracht. Het aldus genoten verbruik is door de ondernemer in rekening gebracht.

De ondernemer draait op voor netverliezen. De ondernemer heeft geen extra netbeheerkosten in rekening gebracht.

De consument heeft onrechtmatig jegens de ondernemer gehandeld.

Datgene wat de ondernemer tekort komt kan de ondernemer verhalen op degene die daarvoor verantwoordelijk is. De leverancier neemt bij de ondernemer af en dat wordt door de consument betaald. Als er meer wordt afgenomen dan er wordt betaald is sprake van netverlies.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument over de door hem van de ondernemer ontvangen factuur wegens het verbruik van elektriciteit dat niet door de betreffende elektriciteitsmeter is gemeten.

Vaststaat dat in de woning van de consument een hennepplantage is aangetroffen. Ook staat vast dat ten behoeve van deze hennepplantage stroom werd afgetapt door middel van een voor de meter aangebrachte kabel.

Voor zover sprake is van verbruik van elektriciteit buiten de meter is sprake van diefstal van energie.

Aldus is sprake van netverlies voor de ondernemer. Netverlies bestaat uit twee componenten. De technische en de administratieve verliezen. De omvang van het netverlies wordt bepaald door het verschil tussen het elektrisch vermogen te meten dat op het energienet is ingevoerd en het vermogen dat van het elektriciteitsnet wordt afgenomen. Het technisch netverlies is de energie die verloren gaat tijdens het transport van energie. Bijvoorbeeld door het warm worden van de elektriciteitskabels.

Het verschil tussen het berekende technische netverlies en het totale netverlies wordt het administratieve netverlies genoemd. Deze categorie wordt mede veroorzaakt door elektriciteitsdiefstal.

In de systematiek van de energiemarkt wordt dit netverlies als ´verbruik´ aan de netbeheerder toegerekend. De netbeheerder wordt geacht de elektriciteit ter dekking van het netverlies zelf in te kopen bij een leverancier of handelaar op de elektriciteitsbeurs. De kosten van het netverlies komen daarmee ten laste van de regionale netbeheerder zoals de ondernemer.

Aldus kan de ondernemer als benadeelde partij schadevergoeding vorderen van de partij die de elektriciteit onrechtmatig heeft afgenomen zoals de consument in het onderhavige geschil. Zie bijvoorbeeld het arrest van gerechtshof ´s-Hertogenbosch van 16 mei 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:CA0715.

Het geschil beperkt zich tot de door de consument opgeworpen vraag en heeft geen betrekking  op de omvang van de in rekening gebrachte kosten, nu daarvan op het klachtformulier geen melding van wordt gemaakt.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten ongegrond is.
Derhalve wordt beslist als volgt

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Energie op 18 mei 2016.