Herroeping aanbod tijdig gebeurd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 47024

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een boeking op 20 mei 2010 in zake een vliegreis naar Mexico voor twee personen, met verblijf in Hotel Viva Wyndham Maya te Playa del Carmen op basis van all inclusive, van 29 mei tot en met 10 juni 2010, voor de som van € 893,–.   De boeking is op 21 mei 2010 door de reisorganisator geannuleerd.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   Klager heeft, gebruikmakend van een aanbieding via het internet, op 20 mei 2010 de reis geboekt op het kantoor van de reisorganisator. De reisovereenkomst is bevestigd op een boekingsformulier en klager heeft de reissom contant voldaan. Ten tijde van het bezoek aan het kantoor heeft nog contact plaatsgevonden tussen het kantoor en het hoofdkantoor, wellicht ter verificatie. Aldus is in juridische zin een situatie ingetreden waarbij aanbod en aanvaarding elkaar getroffen hebben, zodat sprake is van een perfecte overeenkomst. Gezien de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen heeft klager nimmer bevroed en redelijkerwijs ook nimmer kunnen bevroeden en ook overigens over geen enkele aanwijzing kunnen beschikken, dat er sprake zou zijn van vergissingen dan wel fouten omtrent de prijsstelling. Op 21 mei 2010 was de echtgenote van klager op het kantoor om medische informatie af te geven en werd haar medegedeeld dat de reis niet doorging tenzij alsnog een bedrag van € 1.000,– zou worden betaald. Klager is van mening dat dit zich niet verdraagt met (de essentialia van) de gesloten reisovereenkomst en heeft de reisorganisator om nakoming van de reisovereenkomst verzocht. De reisorganisator beriep zich vervolgens op artikel 2 van de ANVR Reisvoorwaarden, echter klager is van mening dat dit artikel in deze niet van toepassing is. Het kan niet zo zijn dat artikel 2 de reisorganisator een vrijbrief zou geven om op elk geformuleerd aanbod, dat is aanvaard, terug te komen. Mede in het licht van artikel 7:500 e.v. BW ziet deze mogelijkheid slechts op marginale wijzigingen in verband met verhoging van (internationale) tarieven, dan wel kennelijke vergissingen, dat wil zeggen vergissingen die voor klager niet kenbaar waren dan wel redelijkerwijs kenbaar hadden moeten zijn. In het licht van de “aanbieding” is daarvan geen sprake, te meer omdat tijdens de boekingsprocedure nog contact is geweest met het hoofdkantoor. Afgezien daarvan geeft de reisorganisator op geen enkele wijze aan en is ook nimmer aan klager kenbaar gemaakt waaruit de vermeende “correctie van fouten in de berekening van de reissom of andere fouten” heeft bestaan.   Klager houdt de reisorganisator aansprakelijk voor schade (zowel materieel als immaterieel) voortvloeiend uit de niet-nakoming van de reisovereenkomst en verzoekt de commissie om in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   Naar aanleiding van de boeking heeft een herroeping plaatsgevonden als bedoeld in artikel 2 van de ANVR reisvoorwaarden. Het aanbod is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping heeft plaatsgevonden binnen de gestelde termijn, dat wil zeggen binnen 16 kantooruren na aanvaarding en onder opgaaf van redenen. Na het opmaken van de reisovereenkomst is deze door klager ondertekend, waarmee hij heeft verklaard akkoord te gaan met onder andere de ANVR Reisvoorwaarden. Toen de echtgenote van klager op 21 mei 2010 op het kantoor was en hoorde dat de reis zonder bijbetaling niet door kon gaan, heeft ze verklaard niet te willen bijbetalen en niets anders te willen reserveren. Daarop is de reis geannuleerd en is aan de echtgenote van klager doorgegeven dat de hele reissom zou worden gerestitueerd.   Ter zitting heeft de reisorganisator nog verklaard dat een fout was gemaakt bij het toepassen van de aanbiedingskorting, deze was dubbel toegepast. Uit het verslag van de boekingsmedewerkster blijkt dat dit aan de echtgenote van klager is uitgelegd. Voorts verklaarde de reisorganisator dat het telefonisch contact met het hoofdkantoor, tijdens het boekingsgesprek, over de beschikbaarheid van vliegtuigstoelen ging, niet over de prijs.   De reisorganisator ziet geen reden voor een vergoeding.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ANVR Reisvoorwaarden zijn op de overeenkomst van toepassing en leggen de wederzijdse rechten en verplichtingen vast. Artikel 2.2 bepaalt dat het aanbod vrijblijvend is en zo nodig kan worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom en van andere fouten is mogelijk. De herroeping dient uiterlijk binnen 8 dan wel 16 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Dat herroeping van een vrijblijvend aanbod nog onverwijld na aanvaarding kan geschieden blijkt tevens uit artikel 6:219 lid 2 tweede volzin BW. Anders dan klager stelt, ziet deze clausule in de voorwaarden niet slechts op marginale wijzigingen of kennelijke vergissingen, maar mag de reisorganisator het aanbod binnen de gestelde termijn altijd herroepen indien dat nodig is. Ook een herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom, zoals in het onderhavige geval, is uitdrukkelijk toegestaan. Als reden heeft de reisorganisator opgegeven dat de aanbiedingskorting dubbel was toegepast. Uit het verslag van de boekingsmedewerkster blijkt dat de situatie aan de echtgenote van klager is uitgelegd.   Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat de reisorganisator zijn aanbod met een beroep op artikel 2.2 van de ANVR Reisvoorwaarden mocht herroepen en dat derhalve de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 1 november 2010.