Herstel scheuring in plafond, dat vermoedelijk veroorzaakt is door een zwakke plek in het materiaal

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Herstel    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WON-D00-0903

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 29 mei 1999 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Dream plafond tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 5.180,–. De levering is geschied op of omstreeks 20 september 1999.   De consument heeft op 16 mei 2000 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   De consument heeft de navolgende klacht aangegeven:   Het plafond vertoont een scheurtje. Dit is ook na reparatie niet verdwenen.   De consument verlangt een volledig nieuw plafond zonder bijbetaling.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft aan de commissie het navolgende schriftelijk medegedeeld:   “Door ons worden geen plafonds geleverd met gaatjes. Ook na 20 jaar zal er geen gaatje inkomen of het moet beschadigd worden. De consument of bezoek zijn de enigen die hier antwoord op kunnen geven. Al onze klanten zijn erg kritisch en precies. Daar ligt ook onze kracht. Wij stellen erg hoge eisen aan product en medewerkers. Wij proberen altijd de klachten op correcte manier op te lossen. In dit geval zijn we zover gegaan, dat we een nieuw plafond wilden leveren ver beneden kostprijs.”    De ondernemer heeft aangeboden het plafond te herstellen voor ƒ 1.000,–.     Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld:   Geconstateerd dat er een scheurtje in het plafond aanwezig is. De vermoedelijke oorzaak is niet door mij te achterhalen, in zoverre dat er een zwakke plek in het materiaal aanwezig moet zijn geweest, wat door temperatuurverschillen heeft geleid tot scheuring.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen:   De commissie sluit zich aan bij de technische bevindingen van de deskundige en maakt deze tot de hare. Dit betekent, dat ook de commissie van oordeel is, dat hier sprake is van een opvallende klacht, waarvoor de ondernemer aansprakelijk moet worden gesteld. De commissie heeft in dit verband laten wegen, dat de deskundige als vermoedelijke oorzaak aangeeft, dat er zwakke plek in het materiaal aanwezig is. Voort heeft de consument ter zitting van de commissie desgevraagd verklaard, dat de beschadiging niet door toedoen van hem tot stand is gekomen. Gelet op het deskundigenrapport en de ter zitting afgelegde verklaring van de consument, is de commissie tot de conclusie gekomen, dat de ondernemer zich ten aanzien van de schade niet kan vrijpleiten en op zijn kosten de herstelwerkzaamheden moet verrichten als aangeven door de deskundige.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.   Beslissing   De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit:   De ondernemer repareert het plafond op de wijze als aangegeven door de deskundige.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 4 weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, kan de consument zich weer tot de commissie wenden zonder opnieuw klachtengeld te betalen.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van ƒ 250,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, op 20 maart 2001.