Herstel schilderwerk na hagelschade correct uitgevoerd.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Ondeugdelijk werk (non conformiteit)    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 51589

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 4 november 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot herstellen van schilderwerk wegens hagelschade tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 796,– exclusief BTW. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 1 juli 2009.   De consument heeft op 21 mei 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Toen het schilderwerk werd uitgevoerd, was het zeer warm. De hele dag lag de klus in de volle zon. Voorjaar 2010 constateerde ik dat een deel van het werk afbladderde. Het was moeilijk om met de ondernemer in contact te komen. Hij kwam pas in juli 2010 naar het werk kijken. De ondernemer zou een onderzoek regelen, maar dat heeft hij niet gedaan.   De consument is het op onderdelen niet eens met het deskundigenrapport. De rabatdelen van red cedar werken niet en de kopgevel is wel geventileerd.   De consument verlangt dat de ondernemer het afbladderende schilderwerk in het voorjaar van 2011 herstelt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft alleen opdracht gekregen om hagelschade te repareren en over te schilderen. De opdracht was niet het uitvoeren van systematisch onderhoud. De ondernemer wilde een verfspecialist inschakelen vanwege het afbladderende verfwerk, maar zag daarvan af toen de consument zelf contact zocht met de verffabrikant. De wijze waarop de ondernemer heeft hersteld (machinaal schuren, putten uitrepareren, schuren, bijgronden en aflakken) is een gangbare werkwijze bij hagelschade. De verf die nu heeft losgelaten zit vast op de verflaag die de consument heeft aangebracht. Dat kan de ondernemer niet worden verweten.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   – De ligging van de achtergevel bevindt zich op het zuiden. – De topgevel is samengesteld uit houten rabatdelen en is niet geventileerd. – De topgevel is geheel afgeschilderd met een dekkende hoogglanslak, in een witte kleur. – De glansgraad van de afwerklaag is erg goed (na plusminus 2 jaar buitenexpositie). – Het verfsysteem onthecht in de groeven tussen de rabatdelen. Dit is het gevolg van de werking van het hout. De hechting van het verfsysteem op het resterend oppervlak is overal goed. Bij verwijdering van een onthecht verfdeel is duidelijk waarneembaar dat het laatst aangebrachte verfsysteem goed is gehecht op het oude verfsysteem. De onthechting vindt plaats inclusief het oude verfsysteem.   Het buitenschilderwerk aan deze topgevel is uitgevoerd in 2008. Zoals al is opgemerkt bij punt 3 van de inspectie zijn de openstaande groeven en dus ook de onthechting van het verfsysteem ontstaan door werking van het hout. Hier kan de schilder niets aan doen. Ik wil ook opmerken dat de openstaande naden nu, een weliswaar geringe ventilatie achter de rabatdelen veroorzaken en dat is niet verkeerd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft kennisgenomen van het rapport en de conclusies van de deskundige en maakt deze tot de hare. Uit het rapport van deskundige Janssen blijkt dat het door de ondernemer aangebrachte verfsysteem goed is aangebracht en heeft gehecht aan de onderliggende verflaag. Nu de opdracht in dit geval niet meer behelsde dan het plaatselijk herstel van schilderwerk als gevolg van hagelschade, heeft de ondernemer naar het oordeel van de commissie het te verrichten werk goed en deugdelijk uitgevoerd. Dat door de werking van het hout groeven zijn gaan openstaan en onthechting van het verfsysteem heeft plaatsgevonden, is een omstandigheid die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Vaststaat immers dat de opdracht niet verder reikte dan het herstel van hagelschade en met name niet betrof het verrichten van systematisch onderhoud. De ondernemer treft dus geen verwijt en de klacht van de consument moet derhalve worden afgewezen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf op 24 juni 2011.