Herstel van acuut gebrek binnen garantieperiode dient in principe aan de ondernemer te worden aangeboden. Het feit dat de consument elders woont en de auto via internet heeft gekocht maakt dit niet anders.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Garantie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE99-0167

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Dit betreft de vergoeding van de kosten van herstel van een – bij de ondernemer gekochte gebruikte – auto in verband met gebreken, die binnen de garantietermijn zijn gebleken doch elders zijn hersteld.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument, zoals mede verwoord ter zitting, luidt in hoofdzaak:   Ik woon in Almelo. Ik wilde graag een gebruikte auto kopen en heb toen gezocht via Internet. Ik kwam uiteindelijk uit bij de ondernemer, die gevestigd is in Rotterdam. Daar heb ik een Peugeot 406 gekocht voor ƒ 16.700,–. Ik werk in Twente en gebruik de auto voor woon-werkverkeer. Onderweg naar mijn werk raakte de auto defect en deze heb ik toen direct naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer gebracht. Ik kon en mocht niet meer met die auto rijden; daarom heb ik deze aldaar laten herstellen. Ik heb ik art. 5 van het garantiebewijs gelezen dat de auto in beginsel voor herstel aan de ondernemer dient te worden aangeboden, tenzij deze onmiddellijk dient te worden hersteld. Dat was hier het geval. Ik begrijp ook wel dat er andere gebreken zijn die minder dringend herstel nodig hebben en waarvoor ik dan de moeite zou moeten nemen om naar Rotterdam te gaan omdat ik er nu eenmaal voor heb gekozen een auto te kopen in een plaats die zo ver van mijn woonplaats vandaan ligt. Ik heb er niet aan gedacht om de ondernemer te bellen maar vraag me af wat die anders had kunnen doen. Overigens wijs ik erop, dat het zelfs de gespecialiseerde Peugeotgarage, met zijn specifieke diagnoseapparatuur, nog een aantal uren heeft gekost om het probleem te traceren. Het bleek te gaan om een gecorrodeerde 23-polige schakelaar. De kosten van die schakelaar waren beperkt, maar uiteindelijk heb ik ƒ 810,23 moeten betalen welk bedrag voor het overgrote deel betrekking heeft op arbeid. Ter zitting heeft de voorzitter mij uitgelegd dat een van de redenen waarom de ondernemer in beginsel in de gelegenheid gesteld moet worden het gebrek zelf te repareren daarin is gelegen, dat hij aldus, om zijn schade te beperken, in elk geval de marge op de reparatie in eigen bedrijf houdt en niet aan een ander bedrijf hoeft te betalen. Ik sluit echter niet uit dat het opsporen van het euvel de ondernemer nog veel meer tijd had gekost. Ik heb er bovendien grote twijfels bij of de ondernemer wel mijn auto zou zijn komen ophalen als ik hem had gebeld.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak:   De consument heeft ons niet in kennis gesteld van het probleem. Had hij dat wel gedaan, dan hadden wij vervangend vervoer kunnen regelen en de auto op kunnen halen. Nu is ons die kans ontnomen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen:   Indien een auto, waarop garantie rust, op het moment dat zich daaraan een acuut gebrek openbaart dat onmiddellijk herstel nodig maakt, zich niet in de buurt van de ondernemer bevindt, doch veel verder weg, is dat een omstandigheid die voor risico van de ondernemer komt, althans als hij aanspraak maakt op de kans het gebrek zelf te herstellen. De commissie heeft onder ogen gezien of dit ook dient te gelden indien een consument een auto – anders dan tot nog toe in de meeste gevallen gebruikelijk – niet in zijn eigen woonplaats of binnen een straal van enkele tientallen kilometers koopt, doch, nadat hij via het Internet naar een gunstige aanbieding heeft gespeurd, op een plaats die veel verder weg is gelegen. Aan de ene kant geldt, dat het de consument is die de beslissing neemt om de auto niet in de buurt maar elders te kopen, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat het risico dat gepaard gaat met het bestaan van een grote afstand – en dus de noodzaak van transport van een eventueel defecte auto – voor zijn rekening dient te worden gelaten. Aan de andere kant is dit de consequentie van het feit dat de ondernemer zijn handelsvoorraad (ook) via het Internet te koop heeft aangeboden en aldus zijn werkgebied heeft uitgebreid. Hij dient daarvan dan niet enkel de lusten, doch ook de lasten te dragen. Per saldo komt de commissie dus tot het oordeel dat in de onderhavige situatie niet anders dient te worden geoordeeld dan in het geval de auto "in de buurt" is gekocht, doch zich toevallig ten tijde van het manifesteren van het gebrek elders bevindt. De regel, dat de ondernemer in beginsel in gelegenheid gesteld dient te worden herstel uit te voeren impliceert dat de consument in principe te allen tijde contact dient op te nemen met de ondernemer, opdat aan deze aldus de keuze wordt gelaten of hij de auto ophaalt en repareert of niet. In zoverre heeft de consument niet juist gehandeld. Anderzijds is onvoldoende aannemelijk geworden dat de ondernemer door deze gang van zaken enig nadeel heeft geleden. Ervan uitgaande dat de afstand tussen Rotterdam en Twente ongeveer 200 km bedraagt, had alleen al het ophalen van de auto 5 tot 6 manuren gekost, dus zo’n ƒ 500,– excl. BTW. De variabele kosten van het inzetten van de auto (al dan niet met aanhanger) waarmee de Peugeot had moeten worden opgehaald zou ook ƒ 50,– hebben bedragen. Met de BTW kwam alleen het transport van de auto al op meer dan ƒ 600,–; daarbij heeft de commissie nog buiten beschouwing gelaten dat de auto ook weer terug naar Twente moest. En dan was er nog niets aan de auto gedaan.   Al met al is waarschijnlijk dat het transporteren van de auto naar Rotterdam en aldaar repareren zo kostbaar zou zijn geweest, dat de ondernemer hiervan zou hebben afgezien, en anderzijds geldt dat als hij dat wel had gedaan, zijn kosten waarschijnlijk hoger zouden zijn geweest dan de rekening van de Peugeot-dealer in Almelo. Dit betekent dat niet aannemelijk is geworden dat de ondernemer nadeel heeft geleden als gevolg van het feit dat de consument – ten onrechte – hem niet had gebeld en hem niet in de gelegenheid had gesteld het gebrek te herstellen. Mitsdien is de klacht gegrond.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van ƒ 810,23. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Auto op 23 maart 2000.